Reklama

ODLEWNIE (ODL): Odlewnie Polskie Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Odlewnie Polskie Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.8. zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka będzie umieszczać wybrane dane finansowe za ostatnie 5 lat, począwszy od danych za 2015 r.

I.Z.1.9. informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka w ostatnich 5 latach nie wypłacała dywidendy. W przypadku wnioskowania przez Zarząd Spółki wypłaty dywidendy, Spółka zamieści na swojej stronie internetowej stosowną informację.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka w ostatnich 5 latach nie publikowała prognoz finansowych. W przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o publikacji prognozy finansowej, Spółka zamieści ją na swojej stronie internetowej.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada ta nie będzie stosowana gdyż dotychczasowe doświadczenie Spółki nie wskazuje na potrzebę utrwalania przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio czy wideo. W ocenie Spółki realizacja nałożonych obowiązującymi przepisami prawa obowiązków informacyjnych, poprzez przekazywanie raportów bieżących zawierających treść podjętych uchwał, wyniki głosowań oraz informację o ewentualnych zgłoszonych sprzeciwach i zamieszczanie tych informacji na stronie internetowej Spółki, umożliwia inwestorom zapoznanie się z istotnymi elementami przebiegu obrad walnego zgromadzenia. Ponadto odstąpienie przez Spółkę od realizacji tej zasady zabezpiecza Spółkę przed ewentualnymi roszczeniami akcjonariuszy, którzy mogą nie wyrażać zgody na publikację swojego wizerunku, czy też prezentowanie ich wypowiedzi. Spółka nie wyklucza stosowania powyższej zasady w przyszłości.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.10.1. ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok będzie zawierało ocenę sytuacji Spółki.

II.Z.10.2. sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:

Reklama

  • - składu rady i jej komitetów,
  • - spełniania przez członków rady kryteriów niezależności,
  • - liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie,
  • - dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej;

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok będzie zawierało wymagane elementy.

II.Z.10.3. ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok będzie zawierało ocenę wypełniania przez Spólkę obowiązków informacyjnych.

II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok będzie zawierało ocenę prowadzonej przez Spółkę polityki


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Stosowanie powyższej zasady nie jest obecnie możliwe, ponieważ w Statucie Spółki brak jest odpowiednich postanowień w tym zakresie. Z przepisu art. 4065 § 1 ksh. wynika, że transmisja obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym jest możliwa, jeżeli w statucie Spółki znajdują się postanowienia na to zezwalające. Tym samym zmiana obecnego stanu rzeczy wymagałaby podjęcia przez akcjonariuszy Spółki uchwały w przedmiocie zmiany Statutu oraz rejestracji tej zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarząd będzie wnioskował o podjęcie przez najbliższe walne zgromadzenie uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki umożliwiającej stosowanie tej zasady.

Ponadto za niestosowaniem tej zasady przemawia aktualna struktura akcjonariatu Spółki i fakt niezgłaszania dotychczas przez jej akcjonariuszy konieczności przeprowadzania zgromadzeń poprzez powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym


Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Ronduda - Prezes Zarządu
Leszek Walczyk - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: odlewnia | Polskie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »