Reklama

OEX (OEX): OEX Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. OEX Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.2. skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Wskazana zasada była częściowo stosowana w 2016 r. z uwagi na trwający proces dostosowania strony internetowej Spółki do DPSN 2016. Spółka publikuje skład Zarządu

Reklama

i Rady Nadzorczej oraz życiorysy zawodowe Członków tych organów. Zamiarem Spółki jest pełne stosowanie ww. zasady w 2017 r. i zamieszczenie na stronie internetowej informacji w odpowiednim zakresie.I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Wskazana zasada była częściowo stosowana w 2016 r. z uwagi na trwający proces dostosowania strony internetowej Spółki do DPSN 2016. Spółka publikuje skład Zarządu

i Rady Nadzorczej oraz życiorysy zawodowe Członków tych organów. Zamiarem Spółki jest pełne stosowanie ww. zasady w 2017 r. i zamieszczenie na stronie internetowej informacji w odpowiednim zakresie.I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Wskazana zasada nie była stosowana w 2016 r. z uwagi na trwający proces dostosowania strony internetowej Spółki do DPSN 2016. Zamiarem Spółki jest stosowanie ww. zasady w 2017 r. i zamieszczenie na stronie internetowej informacji w odpowiednim zakresie.I.Z.1.13. informację na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w niniejszym dokumencie, spójną z informacjami, które w tym zakresie spółka powinna przekazać na podstawie odpowiednich przepisów,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Wskazana zasada była częściowo stosowana w 2016 r. z uwagi na trwający proces dostosowania strony internetowej Spółki do DPSN 2016. Zamiarem Spółki jest pełne stosowanie ww. zasady w 2017 r. i zamieszczenie na stronie internetowej informacji w odpowiednim zakresie.I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Przedmiotowa zasada nie jest stosowana gdyż Spółka nie stosuje polityki różnorodności. Charakter działalności, struktura zatrudnienia Spółki, a także zmiany organizacyjne spowodowały, że obecnie Spółka koncentruje się na innych obszarach HR. Spółka nie wyklucza jednak opracowania i wdrożenia polityki różnorodności w przyszłości.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje powyższej zasady. Aktualnie Statut Spółki nie zawiera zapisów dopuszczających udział w Walnych Zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym transmisję obrad zgromadzenia.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Zasada nie dotyczy Spółki. Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40. Za stosowaniem tej zasady nie przemawia również struktura akcjonariatu oraz charakter i zakres prowadzonej działalności. Spółka zapewnia jednak dostępność swojej strony internetowej w języku angielskim w zakresie podstawowych informacji dotyczących Spółki.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Wskazana zasada była częściowo stosowana w 2016 r. z uwagi na trwający proces dostosowania strony internetowej Spółki do DPSN 2016. Zamiarem Spółki jest pełne stosowanie ww. zasady w 2017 r. i zamieszczenie na stronie internetowej informacji w odpowiednim zakresie.II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana. Na skutek zmian w Spółce, które miały miejsce w 2016 r. w Radzie Nadzorczej zasiada jeden Członek spełniający kryteria niezależności wskazane w DPSN 2016. Decyzja odnośnie kształtowania składu Rady Nadzorczej pozostaje w zakresie kompetencji Walnego Zgromadzenia, które powołuje Członków Rady Nadzorczej bezwzględną większością głosów. Członkowie Rady Nadzorczej obecnej kadencji posiadają odpowiednie kwalifikacje merytoryczne jak i etyczne do pełnienia swoich funkcji w ramach wskazanego organu statutowego.II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Nie ma zastosowania.
Zasada nie dotyczy Spółki. W Spółce nie powołano komitetu audytu. Zadania komitetu audytu zostały powierzone Radzie Nadzorczej Spółki.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje wskazanej zasady. Z uwagi na rozmiar i rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę funkcja audytu nie została wyodrębniona jako oddzielna komórka organizacyjna. Zadania w ramach audytu wewnętrznego są realizowane przez szereg wyznaczonych do tego osób o odpowiednich kwalifikacjach w wybranych jednostkach organizacyjnych Spółki oraz w strukturach spółek zależnych tworzących grupę kapitałową emitenta. W ocenie Zarządu brak jest przesłanek przemawiających za potrzebą stosowania ww. standardów w odniesieniu do wspomnianych wyżej osób realizujących zadania w ramach audytu wewnętrznego w Spółce.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Przedmiotowa rekomendacja nie jest stosowana. Aktualnie Statut Spółki nie zawiera zapisów dopuszczających udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym transmisję obrad w czasie rzeczywistym. W 2016 r. Spółka nie zapewniała akcjonariuszom możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, a także dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. W ocenie Zarządu Spółki z uwagi na strukturę akcjonariatu transmitowanie obrad Walnego Zgromadzenie w czasie rzeczywistym, czy też umożliwienie dwustronnej komunikacji w trakcie obrad, nie jest konieczne. Jednocześnie, należy zwrócić uwagę, na istotne ryzyka natury prawnej i technicznej związane z organizacją Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W świetle obowiązujących przepisów prawa, wątpliwości dotyczą przede wszystkim możliwości identyfikacji akcjonariuszy i badania legitymacji uczestników Walnego Zgromadzenia. Wystąpienie problemów technicznych, np. z połączeniem internetowym lub potencjalną zewnętrzną ingerencją w systemy informatyczne, może natomiast zaburzyć prace Walnego Zgromadzenia oraz wywołać wątpliwości, co do skuteczności uchwał podejmowanych w jego trakcie.

Spółka w 2016 r. zachowywała wszelkie wymogi dotyczące Walnych Zgromadzeń zawarte w DPSN 2016, za wyjątkiem tych, które odnoszą się do udziału w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także przestrzegała powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, co - w ocenie Zarządu - umożliwiało wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom korzystanie z przysługujących im uprawnień.
Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.


Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka nie wyklucza jednak opracowania regulacji wewnętrznych uwzględniających między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.
Wynagrodzenia

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Wskazana zasada nie dotyczy Spółki. W Spółce nie funkcjonuje program motywacyjny oparty na opcjach lub innych instrumentach powiązanych z akcjami Spółki.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia informacje dotyczące wynagrodzeń w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami prawa. W związku z tym zawarta w sprawozdaniu z działalności informacja zawiera jedynie niektóre dane wskazane w powyższej zasadzie.
Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Stempniewicz - Członek Zarządu
Robert Krasowski - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »