BIOPLANET (BIP): Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 12 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 10

Zarząd Spółki BIO PLANET S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi 7, 05-084 Leszno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH”) i § 14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 12 czerwca 2015 roku, na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”).

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pana Jacka Kuda przy Al. Jerozolimskich 99 lok. 3, 02-001 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie Zgromadzeniu i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014.

7. Przedstawienie Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014 oraz o podziale niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.

10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 27 maja 2015 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 27 maja 2015 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.


Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela serii A lub B w Spółce, którym przysługuje prawo głosu składają dokument akcji w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, przy czym dokument ten nie będzie odebrany przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia.


Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz Projekty uchwał i Formularze dla Akcjonariuszy stanowią Załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bioplanet.pl.


PODSTAWA PRAWNA:

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf
GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »