Reklama

MEW (MSA): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 kwietnia 2010 roku

Zarząd Spółki poniżej podaje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Reklama


Zarząd MEW S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 kwietnia 2010 roku, na godz. 11:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawskim Centrum Finansowym przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, piętro 11, sala Aurora.


I. Porządek obrad obejmuje:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4) Przyjęcie porządku obrad,

5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

6) Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,

7) Podjęcie uchwał w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii C oraz akcji serii C do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii C oraz akcji serii C,

8) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany innych postanowień statutu Spółki.

9) Wolne wnioski.

10) Zamknięcie obrad.


II. Informacja o projektowanych zmianach w postanowieniach statutu Spółki


Dotychczasowa treść § 4 ust. 1

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 168.109,30 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na 1.681.093 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje, w tym:

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach od A-0000001 do A-1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

2) 681.093 (sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii B o numerach od B-0000001 do B-0681093 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Nowa treść § 4 ust. 1

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 268 109,30 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych i trzydzieści groszy) i nie więcej niż 468 109,30 zł (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na:

1) 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach od A-0000001 do A-1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

2) 681 093 (sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii B o numerach od B-0000001 do B-0681093 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

3) Nie mniej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o numerach od

C-0000001 do C-1000000 i nie więcej niż 3 000 000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii C o numerach od C-0000001 do C-3000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, lub

4) Nie mniej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji imiennych serii C o numerach od

C-0000001 do C-1000000 i nie więcej niż 3 000 000 (trzy miliony) akcji imiennych serii C o numerach od C-0000001 do C-3000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.III. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.


Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie, bądź w postaci elektronicznej na adres email wza@mewsa.pl najpóźniej w dniu 30 marca 2010, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.


Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email wza@mewsa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.


Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.


Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email wza@mewsa.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia się do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa.


Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących - w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.


Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te są proporcjonalne do celu.


Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.


Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w zgromadzeniu, wypowiadania się i głosowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz głosowania korespondencyjnego.


IV. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 3 kwietnia 2010 roku. Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.


Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie mogła uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w biurze Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 80, od momentu otrzymania projektów uchwał od akcjonariuszy Spółki. W siedzibie Spółki będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mewsa.pl.


Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na pół godziny przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Wilkowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: MEW | ZGROMADZENIA | pełnomocnictwo | 19 kwietnia | Warszawa | 19+ | treść

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »