Reklama

ALFASTAR (ALF): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALFA STAR S.A. na dzień 13 sierpnia 2015 roku

Zarząd ALFA STAR S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Warszawskiej 126, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie – XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365239 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz na podstawie § 14 ust. 3 statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2015 r. o godzinie 12:00 w Warszawie pod adresem: Rondo ONZ 1, XXI p., 00-124 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Wybór komisji skrutacyjnej;

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Zmiana Statutu Spółki

Zamierzona zmiana statutu Spółki polegać ma na zastąpieniu obecnej treści statutu (tj. uchyleniu § 1 - § 31) nowym brzmieniem Statutu, o treści wskazanej w załączonym projekcie nowego statutu.


Opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. Zgodnie z art. 401 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem NWZ. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: k.wawruch@op.pl. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem NWZ, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie może zostać złożone w formie pisemnej na adres siedziby Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej k.wawruch@op.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej (www.alfastar.pl).

3. Zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, każdy akcjonariusz ma prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ podczas trwania NWZ.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres: k.wawruch@op.pl, dokładając starań, aby możliwa była skuteczna identyfikacja akcjonariusza i weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS pobranej ze strony internetowej www.ms.gov.pl, ewentualnie również z ciągu wcześniejszych pełnomocnictw. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, a ponadto datę i nazwę NWZ, na którym prawa te będą wykonywane oraz precyzować czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia NWZ, czy też do jego faktycznego zamknięcia.

5. Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

6. Dzień rejestracji uczestnictwa w NZW przypada w dniu 28 lipca 2015 r. Prawo uczestniczenia w NWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa NWZ. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w NWZ. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ, zawierające elementy wskazane w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

7. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w godzinach od 10.00 do 16.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie to powinno być przesłane na adres: k.wawruch@op.pl. Akcjonariusz może też żądać doręczenia mu odpisu listy na piśmie pod wskazany przez siebie adres, za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz ma także prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed NWZ.

8. Informacje dotyczące NWZ udostępnione będą na stronie internetowej Spółki www.alfastar.pl. Ponadto, każda osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ – dokumentacja ta udostępniana jest do wglądu akcjonariuszom i ich pełnomocnikom w biurze siedziby Spółki.Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strzylak - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »