Reklama

VANTAGE (VTG): Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii O i O1 zasymilowanych oraz oznaczonych jednym kodem PLVTGDL00135 - raport 1

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy

Reklama


obligacji serii O (500.000 sztuk serii O oznaczonych pierwotnie kodem PLVTGDL00135) oraz

obligacji serii O1 (150.000 sztuk serii O1 oznaczonych pierwotnie kodem PLVTGDL00143)


zasymilowanych zgodnie z nr Uchwałą Nr 288/17 Zarządu KDPW

z dnia 28 kwietnia 2017 r. oraz oznaczonych jednym kodem

PLVTGDL00135

na dzień 12 czerwca 2017 roku


§1. [ Zwołanie Zgromadzenia, data i miejsce ]


1. Zarząd Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Dąbrowskiego 44 (50-457 Wrocław), podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030117, posiadający numer NIP: 8960000701, REGON: 930778024, o kapitale zakładowym w wysokości 38.712.940,74 złotych, opłaconym w całości, („Emitent”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238) („Ustawa o Obligacjach"), oraz zgodnie z pkt 1.56 warunków emisji obligacji serii O i serii O1 zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem PLVTGDL00135 („Obligacje”) zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji („Zgromadzenie”).

2. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017 roku, o godz. 11:00 w lokalu Michael/Ström Domu Maklerskiego sp. z o.o. („Dom Maklerski”) pod adresem Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (Eurocentrum, p. 10).


§2. [ Przedmiot i porządek obrad Zgromadzenia]


1. Przedmiotem Zgromadzenia będzie zmiana warunków emisji Obligacji.

2. Szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy jest następujący:

1) Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;

3) Sporządzenie i podpisanie listy obecności;

4) Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;

5) Przyjęcie porządku obrad,

6) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;

7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji której projekt stanowi załącznik nr 1/1 do niniejszego ogłoszenia;

8) Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

§3. [ Uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu ]


1. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu oprócz Emitenta mają obligatariusze legitymujący się ważnym na dzień Zgromadzenia Obligatariuszy imiennym świadectwem depozytowym, wydanym na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j.: 2016 r. poz. 1636 ze zm.) potwierdzające ustanowienie blokady na obligacjach do dnia następnego po dacie Zgromadzenia Obligatariuszy lub do dnia zwrotu dokumentu wystawiającemu. Świadectwo depozytowe nie może zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia.

2. W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariusze zobowiązani są złożyć w siedzibie Emitenta (ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław) lub w lokalu Domu Maklerskiego (Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, Eurocentrum, p. 10) świadectwo depozytowe na co najmniej 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy


§4. [Udział w Zgromadzeniu]


1. Obligatariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

2. Obligatariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

3. Prawo do reprezentowania obligatariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu obligatariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

4. Każda obligacja daje prawo do jednego głosu na zgromadzeniu obligatariuszy


§5. [Lista uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu]


1. Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Emitent udostępni w swojej siedzibie (ul. Dąbrowskiego 44, Wrocław 50-457) oraz w lokalu Domu Maklerskiego przez 3 dni robocze przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy.

2. Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.

3. Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zgromadzenia. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia.


§6. [Działanie przez pełnomocnika]


1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być pod rygorem nieważności udzielone w formie pisemnej.

2. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu.

3. Obligatariusz może występować jako pełnomocnik innego Obligatariusza.

4. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie.


§7. [Postanowienia końcowe]

1. Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w Ustawie o Obligacjach.

2. Zmiana warunków emisji w sposób określony w uchwale Zgromadzenia dochodzi do skutku, jeżeli zgodę na zmianę wyrazi Emitent.

3. Oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent jest obowiązany umieścić na swojej stronie internetowej (vantage-sa.pl) w terminie 7 dni od dnia zakończenia Zgromadzenia.ZAŁĄCZNIK 1/1

do ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii O oraz serii O1 oznaczonych jednym kodem nr PLVTGDL00135 wyemitowanych przez Vantage Development S.A.Uchwała nr ..

Zgromadzenia Obligatariuszy

obligacji serii O i O1 wyemitowanych przez

Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 12 czerwca 2017 roku


w przedmiocie zmiany warunków emisji obligacji


§1.

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii O i O1 asymilowanych pod jednym kodem ISIN PLVTGDL00135 („Obligacje”) wyemitowanych przez spółkę pod firmą Vantage Development spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu S.A. („Emitent”), działając na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ((Dz. U. z 2015 r., poz. 238) dalej jako „Ustawa o Obligacjach”), niniejszym postanawia zmienić warunki emisji Obligacji (dalej łącznie zwane „Warunkami Emisji Obligacji”) w następujący sposób:

1) pkt 1.23 Warunków Emisji Obligacji, w brzemieniu:

1.23. „Marża” oznacza 4,15 punktów procentowych w skali roku.


zmienia się w ten sposób, że otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1.23. Marża” oznacza 4,15 punktów procentowych w skali roku, z zastrzeżeniem że w przypadku wykluczenia wszystkich akcji Emitenta z obrotu na GPW marża wzrośnie do poziomu 4,90 punktów procentowych w skali roku.;

1.23.1. W przypadku gdy wykluczenie akcji Emitenta z obrotu na GPW nastąpi nie później niż na 12 dni roboczych przed ostatnim dniem Okresu Odsetkowego .zmiana marży nastąpi od pierwszego kolejnego Okresu Odsetkowego.

1.23.2. W przypadku gdy wykluczenie akcji Emitenta z obrotu na GPW nastąpi później niż na 12 dni roboczych przed ostatnim dniem Okresu Odsetkowego zmiana marży nastąpi od drugiego kolejnego Okresu Odsetkowego;


2) pkt 14.5.9. Warunków Emisji Obligacji, w brzemieniu:

15.5.9. Wykluczenie akcji Emitenta

Akcje Emitenta zostaną wykluczone z obrotu na GPW.


podlega usunięciu, a dalsze podpunkty otrzymują nową numerację poczynając od numeru 14.5.9.


3) pkt 18.1 Warunków Emisji Obligacji, w brzemieniu:

18.1 Emitent będzie publikował odpowiednie Materiały Informacyjne, zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami dotyczącymi przekazywania sprawozdań finansowych przez spółki publiczne w terminach określonych w tych przepisach.


zmienia się w ten sposób, że otrzymuje nowe następujące brzmienie:

18.1 Emitent będzie publikował odpowiednie Materiały Informacyjne, zgodnie z przepisami dotyczącymi przekazywania sprawozdań finansowych przez spółki publiczne notowane na rynku regulowanym GPW w terminach określonych w tych przepisach, a po wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu na GPW, zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst. Emitent będzie przekazywał dodatkowo raporty kwartalne, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j.: Dz.U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Tekst mający znaczenie dla EOG.


§2.

1. Zmiana warunków emisji w sposób określony w uchwale Zgromadzenia dochodzi do skutku, jeżeli zgodę na zmianę wyrazi Emitent.

2. Zgromadzenie Obligatariuszy, stosownie do art. 5 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, uważania Zarząd Emitenta do sporządzenia i przyjęcia tekstu jednolitego Warunków Emisji Obligacji, uwzględniających zmiany wprowadzone na podstawie niniejszej Uchwały.Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Pawlukowicz - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »