Reklama

PROMISE (PRO): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał. - raport 11

Zarząd APN Promise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [dalej: „Spółka”], działając na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wyznaczając datę ZWZ na dzień 27 czerwca 2018 roku, godzinę 13.00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 44a, 02-672 Warszawa.


Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Batorowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2017.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczkowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Car z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzennie Paszczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Pozostałe informacje zgodnie z art. 402² ksh


1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad (art. 402² pkt. 2 lit. a ksh)

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 6 czerwca 2018 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed terminem tj. 9 czerwca 2018 roku., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Żądania należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: urszula.kruszewska@promise.pl Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.


2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia (art. 402² pkt. 2 lit. b ksh)

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: urszula.kruszewska@promise.pl

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail: urszula.kruszewska@promise.pl wskazany w treści ogłoszenia leży po stronie akcjonariusza.


3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia (art. 402² pkt. 2 lit. c ksh)

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.


4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (art. 402² pkt. 2 lit. d ksh)

1. Zgodnie z art. 412 oraz 412¹ ksh akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu APN Promise S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

3. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysyłane na adres email: urszula.kruszewska@promise.pl najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

4. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail wskazany w pkt. 3 powyżej. Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności.

5. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.apnpromise.pl) oraz w siedzibie spółki formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika.

6. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

7. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail: urszula.kruszewska@promise.pl wskazany w treści ogłoszenia leży po stronie akcjonariusza.


5. Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, sposobie wypowiadania się oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystania środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną (art. 402² pkt. 2 lit. e,f,g ksh)

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa, wypowiadania się i oddawania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, ani też drogą korespondencyjną.


6. Dzień rejestracji (art. 402² pkt. 3 ksh)

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. na dzień 11 czerwca 2018 roku.


7. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu (art. 402² pkt. 4 ksh)

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 11 czerwca 2018 r.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po publikacji ogłoszenia

o zwołaniu Walnego zgromadzenia (tj. 30 maja 2018 roku), i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 12 czerwca 2018 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) siedzibę i adres spółki APN Promise S.A.

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia,


8. Udostępnienie dokumentacji (art. 402² pkt. 5 ksh)

Pełny test dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest dostępny w siedzibie Spółki od dnia 7 czerwca 2018 r. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami ksh. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie spółki.


9. Strona internetowa (art. 402² pkt. 6 ksh)

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.apnpromise.pl.10. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu (art. 407 ksh)

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy w dniach od 22 czerwca do 27 czerwca 2018 roku. w siedzibie Spółki. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.


Informacje zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 2 ksh

Kapitał zakładowy APN Promise S.A. tworzy 10.110.686 akcji, w tym:

a. 2.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób że na 1 akcję przypadają

2 głosy na Walnym Zgromadzeniu,

b. 7.610.686 akcji zwykłych na okaziciela.

Liczba głosów ze wszystkich akcji APN Promise S.A. wynosi: 12.610.686.


Zarząd APN Promise S.A.


Załączniki:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A.


Osoby reprezentujące spółkę:


Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1) - 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Paszczyk - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »