Reklama

EZO (EZO): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EZO S.A. - raport 36

Zarząd Spółki EZO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 3/12, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266565 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021-3 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Spółki EZO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 26 czerwca 2015 roku na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie kancelarii notarialnej Agnieszka Zawisza Marcin Skurowski Notariusze Spółka Partnerska, mieszczącej się w Warszawie, przy ul. Lindleya 14A lok. 7, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór komisji skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EZO za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EZO w roku obrotowym 2014.

10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanawianie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki na zabezpieczenie roszczeń z obligacji emitowanych przez Spółkę.

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Zasady uczestnictwa w ZWZ:

1. Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają na podstawie art. 4061 KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 (słownie: szesnaście) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 10.06.2015 r. (,,Dzień Rejestracji Uczestnictwa").

2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli będą, wpisani do księgi akcyjnej Spółki w Dniu Rejestracji Uczestnictwa.

3. Warunkiem uczestniczenia w ZWZ przez uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela jest zgłoszenie żądania przez akcjonariusza podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ w okresie nie wcześniej jednak niż po ogłoszeniu zwołania ZWZ, tj. od dnia 30.06.2015 r. i nie później niż w pierwszym dniu roboczym po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, tj. do dnia 11.06.2015 r.

4. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”) oraz księgi akcyjnej i zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, ul. Grzybowska 3/12, 00-132 Warszawa, na 3 dni robocze przed terminem ZWZ w godzinach od 9:00 do 17:00.

5. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki jest uprawniony do:

a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ, na podst. art. 401 §1 KSH, przy czym żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni przed terminem ZWZ, tj. do dnia 05.06.2015 r. Żądanie powinno być sporządzone w języku polskim, zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i może być złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wz@ezo-recycling.pl, lub złożone na piśmie w siedzibie Spółki ul. Grzybowska 3/12, 00-132 Warszawa,

b) zgłoszenia Spółce, przed terminem ZWZ na podst. art. 401 §4 KSH, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad ZWZ, w języku polskim, osobno dla każdego projektu uchwały, złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wz@ezo-recycling.pl lub złożone na piśmie w siedzibie Spółki, ul. Grzybowska 3/12, 00-132 Warszawa.

Uwaga: W przypadku skierowania ww. żądań, do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:

• zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz odnotowany fakt, że reprezentuje on co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki

• w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;

• w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu właściwego rejestru;

• w przypadku działania przez pełnomocnika – kopia pełnomocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba - kopia odpisu właściwego rejestru;

Dokumenty dołączone do żądania kierowanego droga elektroniczną, w trybie art. 401 §§ 1 i 4 KSH, powinny zawierać potwierdzenie tożsamości akcjonariusza ze skanami dokumentów tożsamości i zaświadczeń w postaci plików w formacie PDF lub JPG.

6. Każdy akcjonariusz Spółki może w czasie ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych już do porządku obrad. Propozycje, o których mowa, powinny być sporządzone na piśmie, w języku polskim, osobno dla każdego projektu uchwały i zawierać imię i nazwisko albo firmę danego akcjonariusza oraz projektowaną treść uchwały.

7. Akcjonariusz będący osobą fizyczną ma prawo uczestniczyć w ZWZ samodzielnie lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w ZWZ przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Zawiadomienia dla Spółki o ustanowieniu pełnomocnika przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy przesyłać na adres: wz@ezo-recycling.pl wraz ze skanami dokumentu pełnomocnictwa, dokumentu tożsamości pełnomocnika, zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w ZWZ oraz skanem odpisu z odpowiedniego rejestru w formacie plików PDF lub JPG.

8. Pełnomocnictwo w każdym przypadku powinno być sporządzone na piśmie, które należy złożyć w oryginale w siedzibie Spółki przed datą ZWZ lub złożyć najpóźniej w chwili podpisywania listy obecności przez Przewodniczącego ZWZ. Formularz pełnomocnictwa dostępny jest a stronie internetowej Spółki: www.ezo-recycling.pl.

9. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w ZWZ, wypowiadania się w trakcie ZWZ ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.

10. Każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać dokumentację, która ma być przedstawiona na ZWZ, w siedzibie Spółki, ul. Grzybowska 3/12, 00-132 Warszawa, w godzinach od 9:00 do 17:00, lub zapoznać się z tą dokumentacją na stronach internetowych Spółki pod adresem: www.ezo-recycling.pl.

11. Akcjonariusze Spółki uprawnieni do uczestnictwa w ZWZ proszeni są o dokonanie rejestracji i pobranie karty głosowania, w dniu ZWZ w miejscu odbycia ZWZ, na 30 minut przed rozpoczęciem obrad. Oryginały pełnomocnictw i zaświadczeń o prawie do uczestnictwa w ZWZ będą składane przy rejestracji.

12. Wszystkie informacje i uwagi dotyczące poszczególnych spraw i wniosków co do porządku obrad ZWZ, będą dostępne na stronie internetowej Spółki (pod adresem http://www.ezo-recycling.pl/index.php?page=walne-zgromadzenia) niezwłocznie po ich sporządzeniu.


Informacje końcowe:

Wszelkie dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia zasad związanych z uczestnictwem w ZWZ udzielane są w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Grzybowska 3/12, 00-132 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00. Kontakt ze Spółką możliwy jest drogą telefoniczną pod nr tel.: 22 654 09 01 lub korespondencją elektroniczną na adres: wz@ezo-recycling.pl.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi załącznikami i materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajdują się na stronie internetowej Spółki: (http://ezo-recycling.pl/index.php?page=walne-zgromadzenia).


Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1) – 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Maciej Fenicki - Prezes Zarządu
Robert Bohojło - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »