Reklama

EMONT (ELM): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w... - raport 9/2021

Na podstawie § 16 punktu 3 Statutu Spółki Zarząd Elektromont S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 14 czerwca 2021r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze przy ul. Ludwika Waryńskiego 18.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

Reklama

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Elektromont S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku”;

b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Ludwika Waryńskiego 18 za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku”;

c) Zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. w roku 2020”;

d) Propozycji pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020

e) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki;

f) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki;

6. Zamknięcie Zgromadzenia.Informacja o możliwości i sposobie uczestnictwa w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zgodnie z art. 4065 § 3 Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych według zmienionego brzmienia nadanego art. 27 Ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem platformy „e-Voting” udostępnionej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (dalej KDPW), a umożliwiającej śledzenie obrad, przy czym każdy z akcjonariuszy, który chce skorzystać z możliwości uczestnictwa w ten sposób jest zobowiązany zarejestrować się (założyć konto) na stronie internetowej platformy na stronie internetowej KDPW, stosownie do instrukcji umieszczonych na stronie https://mojeglosowanie.pl. Akcjonariusz, który chce wziąć udział w głosowaniu zdalnym przy składaniu żądania o wystawienie zaświadczenia uprawniającego go do udziału w WZA, powinien upoważnić swój bank lub biuro maklerskie do przekazania adresu poczty elektronicznej.
Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonania prawa głosu

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (wza@elektromont.pl).


Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem WZA zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e‐mail Spółki wza@elektromont.pl Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.


Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w odniesieniu do akcji na okaziciela, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione złożą w Spółce dokumenty akcji lub zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.


Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas WZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.


Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres wza@elektromont.pl Dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.


Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza) na adres e‐mail Spółki wza@elektromont.pl Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.


Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),

- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.


Po przybyciu na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki, zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział„WZA/WZA informacje”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.


Dniem rejestracji uczestnictwa w WZA jest dzień 29 maja 2021r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w WZA mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (12 kwiecień 2021 r. a pierwszym dniem powszednim po record date tj. 1 czerwiec 2021 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: Jelenia Góra, ul. Ludwika Waryńskiego 18 , w godzinach od 9.00 do 15.00, w dniach 9 –11 czerwca 2021 r.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e‐mail Spółki (wza@elektromont.pl).

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.


Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki w zakładce „Relacje Inwestorskie”, dział„WZA/WZA informacje”.. Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Informacje dotyczące WZA są dostępne na stronie internetowej Spółki www.elektromont.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie”, dział „WZA/WZA informacje”.


Załącznik: Projekty Uchwał, identyfikacja pełnomocnika, identyfikacja akcjonariusza

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.Osoby reprezentujące spółkę:
Mirosław Matwijów - Prezes Zarządu
Przemysław Tymiński - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »