ROVITA (ROV): Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Rovita S.A. - raport 8

Ogłoszenie

Zarządu ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


Zarząd ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach, 33 p- 132 Niedomice ul. Niedomicka 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267355, REGON 850515170, NIP 9930000275, wysokość kapitału zakładowego 13.637.600 zł., z czego wpłacono 13.637.600 zł., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROVITA S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2011 roku,

Reklama

o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Niedomicach przy ulicy Niedomickiej 2.


Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej.

6) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki ROVITA S.A. w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki ROVITA S.A. za rok obrotowy 2010.

7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.

8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ROVITA S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki ROVITA S.A. w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki ROVITA S.A. za rok obrotowy 2010.

9) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.

10) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Spółki ROVITA S.A. w roku obrotowym 2010.

11) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki ROVITA S.A. za rok obrotowy 2010.

12) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2010.

13) Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2010.

14) Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu ROVITA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

15) Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej ROVITA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

16) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2010.

17) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2010.

18) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2010.

19) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2010.

20) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.

21) Zamknięcie obrad.

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY


I. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.


Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: 33 - 132 Niedomice ul. Niedomicka 2 lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@rovita.com.pl.

Akcjonariusz/Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy wykonując powyższe uprawnienie powinien/powinni załączyć do powyższych żądań lub zgłoszeń:

a) dokumenty i informacje wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (pliki PDF),

b) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza/Akcjonariuszy Spółki oraz fakt, że Akcjonariusz/Akcjonariusze reprezentuje/reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.


II. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: 33 - 132 Niedomice ul. Niedomicka 2 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wza@rovita.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz/Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy wykonując powyższe uprawnienie powinien/powinni załączyć do powyższych żądań lub zgłoszeń:

a) dokumenty i informacje wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (pliki PDF),

b) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza/Akcjonariuszy Spółki oraz fakt, że Akcjonariusz/Akcjonariusze reprezentuje/reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.


III. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu.


IV. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.


Zgodnie z art. 412 KSH Akcjonariusz/Akcjonariusze może/mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika/pełnomocników.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.rovita.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@rovita.com.pl najpóźniej do dnia 29 czerwca 2011 r. do godz. 16.00. Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę (lub sporządzone przez Akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje), a w przypadku:

a) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - należy załączyć kopię imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a także skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika.

b) Akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi - potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Akcjonariusz przesyłając zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki (na adres e'mail j.w.) swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji ważności pełnomocnictwa, co stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.


W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.


Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących do jego identyfikacji.


Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa, mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.


V. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


VI. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


VII. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


Spółka nie przewiduje oddawania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjna i przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


VIII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.


Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na dzień

14 czerwca 2011 roku.


IX. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest w dniu 14 czerwca 2011 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), które:

a) będąc uprawnionymi ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zwrócą się - nie wcześniej niż po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

b) będąc uprawnionymi z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, złożą je w siedzibie Spółki nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.


Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy:

a) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej - po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej,

b) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej - po okazaniu dowodu tożsamości.


Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz inne dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).


Pełnomocnictwa oraz pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie Akcjonariusza lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostaną przez Spółkę dołączone do księgi protokołów.


X. Dostęp do dokumentacji oraz informacja na temat adresu strony internetowej, na której będą udostępniane informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał:

- na stronie internetowej Spółki pod adresem www.rovita.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie.

- w wersji papierowej, na żądanie osoby uprawnionej, w siedzibie Spółki pod adresem: 33 - 132 Niedomice ul. Niedomicka 2, w dniach od dnia ogłoszenia do 29 czerwca 2011 roku w godzinach od 9.00 do 15.00.


Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.rovita.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie.


XI. Informacje porządkowe.


Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. 9:30.
Załączniki:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROVITA S.A. - ogłoszenie.pdf rozmiar: rozmiar: 246.3 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Witold Jękot - Prezes Zarządu
Renata Poradowska - Wice Prezes Zarządu

GPW
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »