Reklama

INFOSCOPE (ISC): Ogłoszenie Zarządu InfoScope S.A. z siedzibą w Gdańsku o zwołaniu na dzień 31 stycznia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - raport 1

Zarząd spółki pod firmą InfoScope Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 458312, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 31 stycznia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Justyna Baszuk, Ilona Marchocka Notariusze spółka cywilna w Warszawie przy Al. Szucha 8, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii E1 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii E2 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programu Motywacyjnego

10. Zamknięcie obrad.


Projektowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść § 3 ust 1.:

1. Siedzibą Spółki jest Gdańsk.


Proponowana treść § 3 ust 1.:

1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.


Dotychczasowa treść § 4:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),

2) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z),

3) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów (PKD 26.5),

4) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z),

5) Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9),

6) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),

7) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),

8) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1),

9) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),

10) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5),

11) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6),

12) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4),

13) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10),

14) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2),

15) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),

16) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),

17) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),

18) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),

19) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),

20) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),

21) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),

22) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),

23) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1),

24) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9),

25) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

26) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

27) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),

28) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1),

29) Reklama (PKD 73.1),

30) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

31) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),

32) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),

33) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),

34) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),

35) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),

36) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.2),

37) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),

38) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

39) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1).


Proponowana treść § 4:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),

2) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z),

3) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów (PKD 26.5),

4) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z),

5) Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9),

6) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),

7) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),

8) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1),

9) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),

10) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5),

11) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6),

12) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4),

13) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10),

14) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2),

15) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),

16) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),

17) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),

18) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),

19) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),

20) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),

21) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),

22) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),

23) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1),

24) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9),

25) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

26) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

27) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),

28) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1),

29) Reklama (PKD 73.1),

30) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

31) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),

32) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),

33) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),

34) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),

35) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),

36) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.2),

37) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),

38) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

39) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1),

40) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),

41) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),

42) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z).

Dodano § 6 ust. 9 -16:

9. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 5.000 zł (pięć tysięcy) poprzez emisję nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E1

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

10. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 9, jest przyznanie prawa

do objęcia akcji serii E1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2014 r.

11. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A,

pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

12. Prawo objęcia akcji serii E1 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2016 r.

13. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

14. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 13, jest przyznanie prawa

do objęcia akcji serii E2 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2014 r.

15. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E2 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B,

pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

16. Prawo objęcia akcji serii E2 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2018 r.


W załączeniu do raportu Emitent przedstawia dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem oraz projekty uchwał.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Janusz Mieloszyk - Prezes Zarządu
Robert Zaranowicz - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »