OPTEAM (OPM): OPTeam Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 2

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. OPTeam Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Ponieważ nie można ograniczyć odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu za sprawy Spółki, wyżej opisana zasada nie jest stosowana.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka w okresie ostatnich 5 lat nie publikowała prognoz finansowych.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Przy powoływaniu osób na kluczowe stanowiska, organy do tego uprawnione autonomicznie kierują się zasadami kwalifikacji, kompetencji oraz merytorycznego przygotowania i doświadczenia zawodowego bez jakichkolwiek uprzedzeń czy zakazów dotyczących wieku i płci.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent stoi na stanowisku, że aktualnie obowiązujące w Spółce zasady udziału w walnych zgromadzeniach, które są zgodne z wymogami Kodeksu spółek handlowych dla spółek publicznych oraz sposób organizacji walnych zgromadzeń, umożliwiają realizację praw akcjonariuszy i należycie zabezpieczają ich interesy. Stosowanie zasady transmisji obrad walnego zgromadzenia może powodować zagrożenia natury technicznej i prawnej oraz mieć wpływ na niezakłócony i bezpieczny przebieg obrad walnego zgromadzenia. Spółka jednakże nie wyklucza, że w przypadku zaistnienia warunków technicznych oraz okoliczności formalnoprawnych gwarantujących bezpieczny przebieg obrad walnego zgromadzenia, zasada ta będzie stosowana.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Por. uzasadnienie do wyłączenia od stosowania zasady I.Z.1.16.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Zasada nie ma zastosowania ponieważ Spółka nie jest kwalifikowana do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Por. wyjaśnienie do zasady I.Z.1.3.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Rada Nadzorcza OPTeam S.A. utworzyła w ramach Rady Komitet Audytu i powołała Przewodniczącego Komitetu Audytu zgodnie z zasadą II.Z.4.

II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Ponieważ Spółki nie dotyczy zasada I.R.2, adekwatnie wyłączono od stosowania niniejszą zasadę.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Ponieważ Spółka nie wyodrębniła w swej strukturze jednostek kontroli wewnętrznej (por. wyłączenie stosowania III.R.1), zasada ta nie jest stosowana.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Por. komentarz/wyjaśnienia do III.Z.3


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Nie ma zastosowania.
Ponieważ Spółka wyłączyła od stosowania zasadę I.Z.1.16. (w tamtym miejscu szerzej podano powody wyłączenia), niniejsza zasada nie ma zastosowania.


Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka wdrożyła dla Zarządu Emitenta jak i dla kluczowych menadżerów program przyznania warrantów (zamienianych na akcje Spółki). Jest on uzależniony od osiągnięcia określonych wyników finansowych Spółki (EBITDA).

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza Spółki zajęli stanowisko, iż dla optymalizacji działań, okres wskazany w Zasadzie VI.Z.2. może być w OPTeam S.A. krótszy. Taką decyzję podjęło też Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 czerwca 2019 r.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

Reklama

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Por. wyjaśnienie do rekomendacji VI.R.1. Emitent podaje jednak informacje dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu w sprawozdaniach okresowych z działalności Emitenta.
Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Ostrowski - Prezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »