Reklama

TRAVELPL (TVL): Oświadczenie Travelplanet.pl Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie trwałego niestosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego

Zarząd Travelplanet.pl Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka"), w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że wymienione poniżej zasady ładu korporacyjnego zawarte w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW", stanowiących załącznik do uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 roku, obejmujących zmiany dotychczasowych zasad ładu korporacyjnego obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 roku, nie będą stosowane przez Spółkę sposób trwały:

Reklama


II.1.Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszczana na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa:

(...)

9 a) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo


Wyjaśnienia Spółki:

Powyższa zasada nie będzie stosowana przez Spółkę w części dotyczącej zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. Wszelkie informacje dotyczące walnych zgromadzeń oraz ich przebiegu Spółka publikuje w formie raportów bieżących oraz dokumentów zamieszczanych na stronie internetowej www.relacje.travelplanet.pl. W ocenie Spółki nakłady finansowe jakie należałoby ponieść na transmisję i rejestrację obrad walnego zgromadzenia są niewspółmierne w stosunku do potencjalnych korzyści wynikających z powyższego działania. Z uwagi na nietransmitowanie obrad walnego zgromadzenia, Spółka nie posiada zarejestrowanego przebiegu zgromadzenia w formie audio lub wideo. W ocenie Spółki niestosowanie zasady w ww. zakresie nie spowoduje negatywnych skutków, a wiec nie zachodzi konieczność ich usunięcia przez Spółkę.III.6. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, pomiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.


Wyjaśnienia Spółki:

Powyższa zasada nie będzie stosowana przez Spółkę ze względu na 5-osobowy skład Rady Nadzorczej, określoną, stabilną strukturę akcjonariuszy i ich rolę w rozwoju Spółki, pomimo generalnego poparcia dla udziału w pracach Rady Nadzorczej członków niezależnych. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy. Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Nie powinno się odbierać akcjonariuszom prawa do odpowiedniej reprezentacji ich interesów za pośrednictwem przedstawiciela w Radzie Nadzorczej. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien przy tym uwzględniać interesy mniejszości. Zarząd Spółki wyraża przekonanie, że członkowie Rady Nadzorczej będą dbać o interes spółki oraz ogółu akcjonariuszy. W ocenie Spółki nie stosowanie ww. zasady nie spowoduje negatywnych skutków, a w szczególności nie doprowadzi do ograniczenia praw lub interesów akcjonariuszy. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność usunięcia przez Spółkę skutków nie stosowania tej zasady.


III.8. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)


Wyjaśnienia Spółki:

Spółka nie będzie stosować powyższej zasady z powodu niepowołania komitetów wymienionych w załączniku I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych. W dniu 16 lipca 2009 roku Rada Nadzorcza IV kadencji działając w minimalnym pięcioosobowym składzie postanowiła zrezygnować z powoływania Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń, postanawiając jednocześnie, że zadania ww. komitetów będą wykonywane przez Radę Nadzorczą w pełnym składzie. Rozwiązanie takie znajduje podstawę w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.).

Spółka nie wyklucza, że w przyszłości zostaną powołane komitety, o których mowa w załączniku I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych.

W ocenie Spółki niestosowanie tej zasady nie spowoduje negatywnych skutków, nie zachodzi więc również konieczność ich usunięcia przez Spółkę.


IV.10. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.


Wyjaśnienia Spółki:

W ocenie Spółki dotychczasowy przebieg Walnych Zgromadzeń nie wskazuje na potrzebę dokonywania transmisji w czasie rzeczywistym, ani rejestracji obrad w celu ich upublicznienia, a ponadto w sposób wystarczający zapewnia akcjonariuszom udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz korzystanie z przysługujących im praw. Ze względu na stabilną strukturę akcjonariatu rozwiązanie niosłoby za sobą niewspółmierne do efektów koszty, ponadto wiązałoby się z zagrożeniami natury technicznej i prawnej w organizacji i przebiegu Zgromadzeń Akcjonariuszy. W ocenie Spółki niestosowanie ww. zasady nie spowoduje negatywnych skutków, w szczególności w postaci ograniczenia praw lub interesów akcjonariuszy. Wszelkie istotne informacje dotyczące walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz dotyczące spraw poruszanych podczas obrad, Spółka publikuje w formie raportów bieżących i zamieszcza na swojej stronie internetowej. W związku z tym, iż nie stosowanie zasady nie spowoduje w ocenie Spółki negatywnych skutków, nie zachodzi konieczność ich usunięcia przez Spółkę.Osoby reprezentujące spółkę:
Jerzy Krawczyk - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »