Reklama

MIRACULUM (MIR): Oświadczenie Zarządu Spółki o odstępstwach od stosowania przez Spółkę Miraculum S.A. zasad ładu korporacyjnego - raport 1

Zarząd Spółki na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych, przekazuje raport dotyczący odstępstw od stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW:


Część II "Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych"

Zasada nr 1. "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:"

pkt 2a: "corocznie, w czwartym kwartale - informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i radzie nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat"

Reklama

Zasada ta nie została zastosowana. Wszelkie informacje o osobach wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej są publicznie dostępne na stronie internetowej Spółki. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat:

Zarząd do 08.11.2012 r. składał się z dwóch kobiet i jednego mężczyzny, od 08.11.2012 r. z jednej kobiety i jednego mężczyzny, od 14.05.2013 r. z trzech mężczyzn, a od 01.07.2013 r. z dwóch mężczyzn.

Rada Nadzorcza składała się wyłącznie z mężczyzn.

pkt 6: "roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki."

W okresie objętym sprawozdaniem zasada nie była stosowana.

W działalności Spółki uwzględniane jest zarządzanie ryzykiem istotnym dla Spółki jednak ze względu na brak sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Rada Nadzorcza nie będzie przedstawiać oceny tego systemu.

W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu.

pkt 7: "pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania."

Zasada nie była stosowana. Regulamin Walnego Zgromadzenia emitenta określa sposób rejestrowania posiedzeń Walnego Zgromadzenia. W Spółce nie jest przewidziany obligatoryjnie szczegółowy zapis przebiegu obrad walnych zgromadzeń, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. Uczestnicy walnych zgromadzeń, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad Walnych Zgromadzeń.

pkt 9a: "zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo"

Zasada nie była stosowana. Regulamin Walnego Zgromadzenia emitenta określa sposób rejestrowania posiedzeń Walnego Zgromadzenia. W Spółce nie jest przewidziane sporządzanie zapisów przebiegu obrad walnych zgromadzeń w formie audio lub wideo. Uczestnicy walnych zgromadzeń, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad Walnych Zgromadzeń.

pkt 14: "informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły".

Zasada nie była stosowana. W spółce nie wprowadzono wskazanej powyżej reguły. Nad prawidłowością wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych czuwa Rada Nadzorcza Spółki.

Zasada nr 3 - "Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego zbioru zasad przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych."

Powyższa zasada nie jest stosowana. Zdaniem Zarządu Spółki uregulowania zawarte w obowiązujących przepisach prawa, w połączeniu ze Statutem i Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki dotyczące zawieranych transakcji/umów z podmiotem powiązanym, są wystarczające.

Część III "Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych"

Zasada nr 1: "Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:"

pkt 1: "raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki."

Zasada nie jest stosowana w części dotyczącej oceny systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. W działalności spółki uwzględniane jest zarządzanie ryzykiem istotnym dla Spółki jednak ze względu na brak sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Rada Nadzorcza nie będzie przedstawiać oceny tego systemu.

Zasada nr 8: "W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)."

Zasada nie była stosowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

Zasada nr 9: "Zawarcie przez spółkę umów/transakcji z podmiotem powiązanym, spełniającej warunki o której mowa w części II pkt.3, wymaga aprobaty rady nadzorczej."

Zasada nie była stosowana - uregulowania zawarte w obowiązujących przepisach prawa, w połączeniu ze statutem i regulaminem Rady Nadzorczej Spółki dotyczące zawieranych transakcji/umów z podmiotem powiązanym, są wystarczające.

Część IV "Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy"

Zasada nr 1: "Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach."

W 2012 r. zasada nie była stosowana. W Walnych Zgromadzeniach Spółki udział biorą osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu i obsługujące Walne Zgromadzenie. Spółka nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych zobowiązań dla akcjonariuszy dotyczących szczególnego umożliwiania obecności na Walnym Zgromadzeniu przedstawicielom mediów. W ocenie emitenta obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w wystarczający sposób, regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i transparentności spraw będących przedmiotem obrad walnych zgromadzeń. W przypadku pytań dotyczących walnych zgromadzeń, kierowanych do Spółki ze strony przedstawicieli mediów, Spółka udziela stosownych odpowiedzi.

Zasada nr 10: "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą

wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce

obrad"

Zasada ta nie była stosowana. Akcjonariuszom zapewnia się możliwość zadawania pytań poprzez osobisty udział w walnym zgromadzeniu lub wyznaczenie pełnomocnika. Informacje o podjętych uchwałach są niezwłocznie po zakończeniu obrad walnego zgromadzenia podawane do publicznej wiadomości w sposób przewidziany przepisami rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Kalita - Prezes Zarządu
Krzysztof Urbański - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »