Reklama

PCCINTER (PCI): PCC Intermodal Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. PCC Intermodal Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie posiada polityki różnorodności. PCC Intermodal oświadcza, że podstawowymi kryteriami wyboru osób sprawujących funkcje w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej są profesjonalizm oraz kompetencje kandydata do sprawowania danej funkcji, natomiast płeć osoby lub jej wiek nie stanowią wyznacznika w powyższym zakresie. Przy wyborze osób sprawujących funkcje zarządcze i nadzorcze decydujące znaczenie mają wiedza, umiejętności, osiągnięcia i doświadczenie zawodowe poszczególnych kandydatów. Wybór dokonywany jest zgodnie z obowiązującymi standardami oraz przepisami prawa w zakresie równego traktowania pracowników.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Mając na uwadze wysokie koszty wprowadzenia technologii transmisji obrad przez Internet oraz problemy organizacyjne z tym związane, w ocenie Zarządu stosowanie tej zasady w spółce wielkości PCC Intermodal S.A. nie jest uzasadnione. Realizując obowiązki informacyjne, w szczególności poprzez publikowanie stosownych raportów bieżących oraz podawanie informacji na swojej stronie internetowej, Spółka będzie zapewniać akcjonariuszom dostęp do wszystkich najważniejszych informacji dotyczących walnych zgromadzeń.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Dotychczas do Zarządu Spółki nie dotarły od inwestorów i akcjonariuszy sygnały o zapotrzebowaniu na zamieszczenie na stronie internetowej zapisu z przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. Mając na względzie ewentualne problemy prawne związane z zapisem przebiegu oraz koszty realizacji takiego zapisu, Spółka nie zamierza stosować powyższej zasady. Informacje dotyczące podejmowanych uchwał Spółka przekazuje w formie raportów bieżących oraz publikuje na stronie internetowej, co umożliwia zapoznanie się z przebiegiem obrad podmiotom zainteresowanym.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Statut PCC Intermodal S.A. oraz obowiązujące dokumenty wewnętrzne Spółki nie nakładają obowiązku informacyjnego na członków Zarządu w zakresie wskazanym w zasadzie II.Z.2. Niniejsza zasada stosowana jest w ograniczonym zakresie, ponieważ zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na uczestnictwo członka Zarządu w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek organu.

II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarówno Statut Spółki, jak i Regulamin Rady Nadzorczej nie obligują członków Rady Nadzorczej do prowadzenia ocen niezależności jej członków. Oceny spełniania kryteriów niezależności dokonuje każdy członek Rady Nadzorczej wobec siebie, składając stosowne oświadczenie.

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarząd PCC Intermodal S.A. informuje, że jedynym komitetem jaki działa w ramach Rady Nadzorczej jest komitet audytu. Z uwagi na minimalną ilość członków Rady Nadzorczej, zadania komitetu audytu wykonuje cała Rada Nadzorcza.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Nie ma zastosowania.
Zasada ta nie jest stosowana z powodów wskazanych w argumentacji II.Z.7. W Radzie Nadzorczej PCC Intermodal S.A. nie został wyodrębniony komitet audytu. Jego funkcję pełni cała Rada Nadzorcza. Nadto, Przewodniczący Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności wskazanych w zasadzie II.Z.4. Pan Alfred Pelzer jest powiązany ze Spółką PCC SE.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana, gdyż za efektywne zarządzanie ryzykami towarzyszącymi działalności odpowiada bezpośrednio Zarząd PCC Intermodal S.A., który na bieżąco i stale monitoruje zdefiniowane ryzyka. W ocenie spółki jest to wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa w obszarach zdefiniowanych ryzyk.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana, gdyż z uwagi na rozmiar Spółki, rodzaj jej działalności oraz strukturę organizacyjną, nie wyodrębniono funkcji niezależnego audytora wewnętrznego.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana, ponieważ w strukturze Spółki nie została wyodrębniona jednostka organizacyjna odpowiedzialna za audyt wewnętrzny, wobec czego nie została także wyznaczona osoba kierująca funkcją audytu wewnętrznego.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Nie ma zastosowania.
Struktura akcjonariatu Spółki nie wykazuje potrzeby wprowadzenia transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Według wiedzy Zarządu, obecna formuła organizacji Walnego Zgromadzenia odpowiada oczekiwaniom akcjonariuszy. Informacje dotyczące podejmowanych uchwał Spółka przekazuje w formie raportów bieżących oraz publikuje na stronie internetowej. Mając na względzie także ewentualne problemy prawne związane z zapisem przebiegu Walnego Zgromadzenia oraz koszty realizacji takiego zapisu, Spółka nie zamierza stosować powyższej zasady.

IV.Z.5. Regulamin walnego zgromadzenia, a także sposób prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał nie mogą utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu i wykonywania przysługujących im praw. Zmiany w regulaminie walnego zgromadzenia powinny obowiązywać najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarząd oświadcza, że w Spółce nie funkcjonuje regulamin Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, w związku z czym nie jest możliwe przestrzeganie niniejszej zasady. Obecnie w Spółce Walne Zgromadzenia odbywają się w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy. Nadto Spółka informuje, iż aktualnie trwają prace nad opracowaniem regulaminu Walnego Zgromadzenia.

IV.Z.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarząd Spółki informuje, że sprawy bieżące będące przedmiotem Walnego Zgromadzenia są opiniowane przez Radę Nadzorczą. Opinie Rady Nadzorczej wyrażone w uchwałach są dostępne akcjonariuszom przed Walnym Zgromadzeniem (na stronie Spółki) oraz w trakcie obrad. Ponadto, w obradach Walnego Zgromadzenia zawsze uczestniczy przedstawiciel Zarządu, który może udzielić odpowiedzi na ewentualne pytania akcjonariuszy. W związku z powyższym, dotychczas nie było sytuacji powodującej konieczność uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu przedstawicieli Rady Nadzorczej. Decyzja co do ewentualnej obecności przedstawicieli Rady Nadzorczej Spółki na obradach Walnego Zgromadzenia w przyszłości uzależniona będzie od przedmiotu obrad i istnienia konkretnych okoliczności uzasadniających taką obecność.


Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Nie ma zastosowania.
W Spółce nie funkcjonują programy motywacyjne. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Natomiast zasady wynagradzania pracowników określa obowiązujący w Spółce Regulamin Wynagradzania.

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Zasada ta nie ma zastosowania, ponieważ w Spółce nie funkcjonują programy motywacyjne.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

Reklama

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada ta nie jest stosowana, ponieważ Spółka nie posiada przyjętej polityki wynagrodzeń. Niemniej jednak, Spółka w sprawozdaniu z działalności prezentuje informacje dotyczące wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Stefański - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »