Reklama

PETROLINV (OIL): PETROLINVEST Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. PETROLINVEST Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Ze względu na stanowisko Spółki dot. zasady II.Z.1. Spółka nie stosuje tej zasady.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W odniesieniu do władz i kluczowych menedżerów w Spółce decydującym kryterium wyboru osób obejmujących poszczególne stanowiska jest rodzaj i zakres kompetencji; w Spółce nie obowiązuje w związku z tym opracowana szczegółowo polityka różnorodności, niemniej Spółka dokłada starań, by jej władze i współpracownicy byli zróżnicowani pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku, doświadczenia zawodowego itp. W skład władz Spółki wchodzą osoby w różnych grupach wiekowych, ze zróżnicowanym wykształceniem kierunkowym (w tym ekonomiczne, prawnicze, techniczne) oraz doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kraju i za granicą.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Ze względu na stanowisko Spółki dot. zasady IV.Z.2., Spółka nie stosuje tej zasady.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie wyklucza rejestrowania obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video i umieszczania zapisu przebiegu obrad na swojej stronie internetowej jednak do czasu stałego stosowania tej praktyki, stoi na stanowisku, że dotychczasowa forma dokumentowania przez Spółkę przebiegu walnych zgromadzeń w postaci publikacji treści podjętych uchwał oraz wyników głosowania zapewnia transparentność Spółki, daje możliwość zapoznania się ze sprawami poruszanymi na walnym zgromadzeniu oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Obowiązujące zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Kształt i treść anglojęzycznej wersji korporacyjnej strony internetowej Spółki koresponduje z charakterem i zakresem działalności prowadzonej przez Spółkę oraz bieżącą strukturą akcjonariatu Spółki


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka akceptuje zasadność stosowania tej zasady, przy czym uznaje, że nie znajduje ona uzasadnienia przy obecnym składzie ilościowym Zarządu oraz sposobie reprezentacji Spółki. W przypadku zarządu dwuosobowego brak ścisłego sformalizowanego podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki nie wpływa negatywnie na efektywność zarządzania.

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Dokumenty korporacyjne Spółki nie regulują tej kwestii. Członkowie Zarządu stosują się do wymogów określonych w art. 211 ksh.

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Decyzja w zakresie wyboru członków Rady Nadzorczej należy do akcjonariuszy, w tym trzech powoływanych jest w wykonaniu uprawnień osobistych. Kwestia kryterium niezależności będzie mogła zostać ponownie rozważona przy wyborze Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

II.Z.5. Członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Informacja o stosowaniu zasady zostanie przekazana niezwłocznie po przekazaniu oświadczeń Zarządowi Spółki.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Ze względu na stanowisko Spółki dotyczące zasady II.Z.3 zasada nie jest stosowana. Kwestia kryterium niezależności będzie mogła zostać ponownie rozważona przy wyborze Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada jest stosowana w ograniczonym zakresie. W Spółce nie zostały wyodrębnione jednostki organizacyjne odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance. W Spółce funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, zapewniający efektywne zarządzanie ryzykiem oraz adekwatność i poprawność informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada jest stosowana w ograniczonym zakresie. W Spółce nie zostały wyodrębnione jednostki odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada jest stosowana w ograniczonym zakresie. W Spółce nie zostały wyodrębnione jednostki odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie wyklucza zapewnienia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym i umieszczania zapisu przebiegu obrad na swojej stronie internetowej jednak do czasu stałego stosowania tej praktyki, stoi na stanowisku, że dotychczasowa forma dokumentowania przez Spółkę przebiegu walnych zgromadzeń w postaci publikacji treści podjętych uchwał oraz wyników głosowania zapewnia transparentność Spółki, daje możliwość zapoznania się ze sprawami poruszanymi na walnym zgromadzeniu oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Obowiązujące zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów.

IV.Z.5. Regulamin walnego zgromadzenia, a także sposób prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał nie mogą utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu i wykonywania przysługujących im praw. Zmiany w regulaminie walnego zgromadzenia powinny obowiązywać najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Dotychczasowa praktyka w Spółce nie przemawia za potrzebą wprowadzenia regulaminu walnego zgromadzenia, który w sposób szczegółowy ujmowałby zasady prowadzenia obrad walnego zgromadzenia. Spółka stoi na stanowisku, że wystarczającą podstawę dla sprawnego przebiegu walnego zgromadzenia w Spółce, stanowią odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Reklama


Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka aktualnie nie posiada przepisów wewnętrznych regulujących kwestię konfliktu interesów. Spółka zweryfikuje funkcjonującą w tym obszarze praktykę i rozważy możliwość wdrożenia w przyszłości stosowych regulacji wewnętrznych.


Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie posiada obecnie programu motywacyjnego.

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie posiada obecnie programu motywacyjnego.
Osoby reprezentujące spółkę:
Betrand Le Guern - Prezes Zarządu
Franciszek Krok - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »