Reklama

PGODLEW (PGO): PGO Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. PGO Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarząd Spółki wykonuje obowiązki kolegialnie. Członkowie Zarządu solidarnie odpowiadają za rezultaty osiągane przez Spółkę. W związku z tym Spółka nie posiada i nie publikuje schematu podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu na stronie internetowej. Zasady działania Zarządu określone są w „Regulaminie Zarządu PGO S.A.” dostępnym na stronie internetowej Spółki.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie przeprowadza transmisji obrad Walnego Zgromadzenia. W ocenie Spółki koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu sieci Internet, nie znajdują uzasadnienia m.in. ze względu na strukturę jej akcjonariatu i jego niewielki rozproszenie. Ponadto, zdaniem Spółki, niestosowanie powyższej zasady nie spowoduje istotnych zagrożeń po stronie akcjonariuszy, tym bardziej, że Spółka przekazuje do publicznej wiadomości, w formie raportów bieżących, a także zamieszcza na swojej stronie internetowej, wszelkie wymagane prawem informacje oraz dokumenty związane zarówno z ogłoszeniem o zwołaniu, przebiegiem Walnego Zgromadzenia, jak i treścią podjętych na nim uchwał.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie dokonuje rejestracji przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formacie audio lub wideo. Spółka publikuje na swojej stronie internetowej treści podjętych przez walne zgromadzenie uchwał, które stanowią przejaw decyzji podjętych na Walnym Zgromadzeniu przez uczestniczących w nim akcjonariuszy. Spółka nie widzi uzasadnienia dla dokonywania rejestracji przebiegu Walnego Zgromadzenia, uzyskiwania ewentualnych zgód akcjonariuszy na ich nagrywanie lub filmowanie oraz upublicznianie ich wizerunków, a także ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z realizacją tej zasady.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów WIG20 lub mWIG40 a struktura akcjonariatu Spółki jak również rodzaj i charakter działalności prowadzonej przez Spółkę nie przemawia za koniecznością stosowania tej zasady.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie posiada sformalizowanego podziału odpowiedzialności pomiędzy poszczególnych członków Zarządu. Zarząd Spółki odpowiada solidarnie za wszystkie obszary jej działalności. W związku z tym Spółka nie publikuje schematu podziału odpowiedzialności na stronie internetowej.

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W zakresie wymogu uzyskania przez członków Zarządu Spółki zgody na zasiadanie w organach spółek spoza grupy kapitałowej Spółka stosuje się do obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych. Zgoda Rady Nadzorczej Spółki wymagana jest w przypadku zajmowania się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenia w konkurencyjnych podmiotach.

II.Z.4. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Reklama

Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada ta jest stosowana z następującym zastrzeżeniem:

W związku z wprowadzeniem przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz.1089) obowiązku spełniania przez większość członków komitetu audytu powoływanego w ramach Rady Nadzorczej określonych w tych przepisach kryteriów niezależności, Spółka w tym zakresie stosuje się do powyższych przepisów, które co do istoty odpowiadają kryteriom określonym w Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. W związku z tym w stosunku do członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności dokonywana jest weryfikacja niezależności w oparciu o w/w kryteria określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada ta jest stosowana z następującym zastrzeżeniem:

W momencie wyboru członków Rady Nadzorczej wstępna weryfikacja spełniania przez kandydata na członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności dokonywana jest przez akcjonariusza zgłaszającego kandydata, dział prawny Spółki oraz Walne Zgromadzenie. W trakcie sprawowania przez członka Rady Nadzorczej mandatu oceny czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka kryteriów niezależności dokonuje Rada Nadzorcza.

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W ramach Rady Nadzorczej Spółki zostały powołane odrębne komitety. Rada Nadzorcza działa przede wszystkim w oparciu o Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych. Natomiast Rada Nadzorcza nie stosuje w pełnym zakresie postanowień Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

II.Z.10.3. ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka informuje, że Rada Nadzorcza nie dokonuje odrębnej oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego poprzestając na ocenie składanego przez Spółkę oświadczenia w tym zakresie składanego w ramach rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zgodnie z komentarzem do rekomendacji I.R.2. Spółka podejmuje działania charytatywne i sponsoringowe, nie posiada natomiast jednolitej polityki dotyczącej takich działań, a wszelkie decyzje w tym zakresie podejmowane są po indywidualnym rozpatrzeniu wniosków. Rada Nadzorcza, w ramach sprawozdania z działalności, dokonuje oceny sprawozdania finansowego oraz wszystkich obszarów działalności Spółki, w tym również aktywności w obszarze działań charytatywnych i sponsoringowych.

II.Z.11. Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarząd Spółki, przy zwoływaniu Walnego Zgromadzenia, podejmuje działania zmierzające do uzyskania opinii Rady Nadzorczej w istotnych sprawach mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie w jakim wymagają tego akty wewnętrzne Spółki, w tym w szczególności Statut oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada ta jest stosowana z zastrzeżeniem, że funkcje w obszarze kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem realizowane są w ramach działu controllingu korporacyjnego podległego dyrektorowi finansowemu.

System kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem stosowany w Spółce oparty jest przede wszystkim na podziale kompetencji w zakresie podejmowania kluczowych decyzji gospodarczych i ich weryfikacji przez Radę Nadzorczą. Ponadto regularne sporządzanie przez Zarząd sprawozdań finansowych oraz ich analiza pozwala na bieżąco identyfikować ryzyka gospodarcze co z kolei pozwala na szybkie i elastyczne reagowanie na zmieniającą się sytuację gospodarczą i podejmowanie przez Spółkę działań zmierzających do zapobiegania potencjalnym ryzykom.

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na to, że Spółka prowadzi przede wszystkim działalność holdingową i nie posiada rozbudowanej struktury organizacyjnej, funkcje w obszarze kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem realizowane są w ramach działu controllingu korporacyjnego podległego dyrektorowi finansowemu.

System kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem stosowany w Spółce oparty jest przede wszystkim na podziale kompetencji w zakresie podejmowania kluczowych decyzji gospodarczych i ich weryfikacji przez Radę Nadzorczą. Ponadto regularne sporządzanie przez Zarząd sprawozdań finansowych oraz ich analiza pozwala na bieżąco identyfikować ryzyka gospodarcze co z kolei pozwala na szybkie i elastyczne reagowanie na zmieniającą się sytuację gospodarczą i podejmowanie przez Spółkę działań zmierzających do zapobiegania potencjalnym ryzykom.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na to, że Spółka prowadzi przede wszystkim działalność holdingową i nie posiada rozbudowanej struktury organizacyjnej, funkcje w obszarze kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem realizowane są w ramach działu controllingu korporacyjnego podległego dyrektorowi finansowemu.

System kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem stosowany w Spółce oparty jest przede wszystkim na podziale kompetencji w zakresie podejmowania kluczowych decyzji gospodarczych i ich weryfikacji przez Radę Nadzorczą. Ponadto regularne sporządzanie przez Zarząd sprawozdań finansowych oraz ich analiza pozwala na bieżąco identyfikować ryzyka gospodarcze co z kolei pozwala na szybkie i elastyczne reagowanie na zmieniającą się sytuację gospodarczą i podejmowanie przez Spółkę działań zmierzających do zapobiegania potencjalnym ryzykom.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zgodnie z komentarzami do zasad III.Z.1., III.Z.2., III.Z.3. w Spółce nie został wyodrębniony osobny dział kontroli wewnętrznej, a funkcje w obszarze kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem realizowane są w ramach działu controllingu korporacyjnego podległego dyrektorowi finansowemu.

III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada jest stosowana z następującym zastrzeżeniem:

Rada Nadzorcza dokonuje rocznej oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem w sprawozdaniu z działalności. Ponadto Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem stosowany w Spółce weryfikując podejmowanie przez Zarząd kluczowych decyzji gospodarczych. Na podstawie regularnie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań finansowych oraz ich analizy Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje również prawidłowość identyfikowania przez Spółkę ryzyk gospodarczych i podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania potencjalnym ryzykom. Natomiast z uwagi na to, iż w Spółce nie został wyodrębniony osobny dział kontroli wewnętrznej, a funkcje w obszarze kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem realizowane są w ramach działu controlingu korporacyjnego podległego dyrektorowi finansowemu, Rada Nadzorcza nie otrzymuje okresowo odrębnych sprawozdań dotyczących tych obszarów.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W ocenie Spółki koszty związane z techniczną obsługą transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym nie znajdują uzasadnienia m.in. ze względu na strukturę jej akcjonariatu i jego niewielki rozproszenie.

IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Poza akcjonariuszami, członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, zaproszonymi przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie doradcami i specjalistami, notariuszem oraz osobami sprawującymi obsługę techniczną w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki, mają prawo uczestniczyć inne osoby tylko za zgodą Walnego Zgromadzenia.

IV.Z.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada jest stosowana z następującym zastrzeżeniem:

Spółka stara się zapewnić uczestnictwo członków Zarządu i Rady Nadzorczej w obradach Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy z ważnych powodów przedstawiciele organów Spółki nie uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze mogą żądać udzielenie odpowiedzi na pytania zadawane podczas obrad na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem.


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.


Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka, poza ogólnymi zapisami regulaminów organów Spółki oraz stosowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie posiada szczegółowych regulacji wewnętrznych w zakresie postępowania w sytuacji konfliktu interesów. W przypadku wystąpienia sytuacji rodzącej konflikt interesów jest ona rozpatrywana indywidualnie z uwzględnieniem okoliczności jej wystąpienia i przy zastosowaniu powszechnie uznanych dobrych praktyk zapobiegania konfliktom interesów.


Wynagrodzenia

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie funkcjonuje program motywacyjny odnoszący się do wartości akcji Spółki.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka w raportach okresowych przedstawia informacje na temat wynagrodzeń członków Zarządu w zakresie wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Petrus - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »