FIGENE (FIG): Podjęcie przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiana statutu FIGENE CAPITAL S.A. - raport 38

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2019 z dnia 06 listopada 2019 r. Zarząd Spółki FIGENE CAPITAL S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 04 grudnia 2019 r. dokonał dookreślenia wysokości podwyższonego kapitału zakładowego zgodnie z art. 310 w zw. z art. 431 § 7 i w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z objęciem 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L1, a tym samym dojściem do skutku w całości emisji akcji, dokonanej na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L1 z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy wobec akcji serii L1.

Reklama

W związku z powyższym wysokość kapitału zakładowego Spółki objętego w ramach opisanego wyżej podwyższenia kapitału wynosi 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 04 grudnia 2019 r., na mocy przysługującego mu upoważnienia zawartego w § 5(1) Statutu, podjął również uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L2, L3, L4 oraz akcji zwykłych na okaziciela serii L5 z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy wobec akcji niniejszych serii (Uchwały).

Zgodnie z Uchwałami kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o łączną kwotę 5.140.000,00 zł, w drodze emisji 32.400.000 nowych akcji serii L2, 6.000.000 nowych akcji serii L3, 12.000.000 nowych akcji serii L4 oraz 1.000.000 nowych akcji serii L5, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 5.140.000,00 zł.

Objęcie akcji serii L2-L5 nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych.

Zawarcie umów objęcia akcji serii L2-L4 nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r., w przypadku akcji serii L5 umowy objęcia akcji będą zawarte do dnia 11 grudnia 2019 r. Akcje serii L2-L4 zostaną pokryte wkładami niepieniężnymi w postaci udziałów w kolejnych spółkach celowych przeznaczonych do realizacji inwestycji OZE o łącznej wartości rynkowej 12.540.000,00 zł, potwierdzonej opinią biegłego rewidenta wydaną w trybie art. 312 (1) KSH. Z kolei akcje serii L5 zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.

Zgodnie z Uchwałami, za zgodą Rady Nadzorczej, wyrażoną w dniach 02 i 03 grudnia 2019 r. Zarząd Spółki ustalił następujące jednostkowe ceny emisyjne w wysokości: dla akcji serii L2 - 0,25 zł, dla akcji serii L3 – 0,20 zł, dla akcji serii L4 – 0,27 zł, dla akcji serii L5 – 0,20 zł oraz wyłączył w całości prawo poboru akcji serii L2-L5 przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom.

Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dnia 31 lipca 2019 roku. Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione względami wskazanymi w w/w opinii oraz w uzasadnieniu do podjętych uchwał.

Zarząd Spółki podejmie wszelkie czynności, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii L1-L5 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

Szczegółowe informacje o subskrypcji akcji serii L1- L5 zostaną przedstawione w odrębnych raportach bieżących w terminie 14 dni po ich zakończeniu.

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulegnie również Statut Spółki w taki sposób, że dotychczasowa treść §5 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 142.584.408,5‬0 PLN (sto czterdzieści dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiem złotych 50/100) i dzieli się na:

a) 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii A, o numerach od 1 (jeden) do 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy),

b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 (jeden) do 800.000 (osiemset tysięcy),

c) 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 1 (jeden) do 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy),

d) 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 1 (jeden) do 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem),

e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony),

f) 85.455.000 (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o numerach od 1 (jeden) do 85.455.000 (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy),

g) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F2 o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów),

h) 60.012.350 (sześćdziesiąt milionów dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F3 o numerach od 1 (jeden) do 60.012.350 (sześćdziesiąt milionów dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt),

i) 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F4 o numerach od 1 (jeden) do 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów),

j) 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F5, o numerach od 1 (jeden) do 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów),

k) 480.000.000 (czterysta osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F6, o numerach od 1 (jeden) do 480.000.000 (czterysta osiemdziesiąt milionów),

l) 42.160.000 (czterdzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F7, o numerach od 1 (jeden) do 42.160.000 (czterdzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy),

m) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F8, o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów),

n) 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F9, o numerach od 1 (jeden) do 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów),

o) 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 1 (jeden) do 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem),

p) 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H1, o numerach od 1 (jeden) do 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta),

q) 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii H2, o numerach od 1 (jeden) do 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy),

r) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 1 (jeden) do 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów).

s) 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J1, o numerach od 1 (jeden) do 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów).

t) 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J2, o numerach od 1 (jeden) do 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów).

u) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach od 1 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów).”


zostanie zastąpiona następującym brzmieniem:

„1. Kapitał zakładowy wynosi ‭‭148.724.408,50 ‬zł (sto czterdzieści osiem milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

a) 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii A, o numerach od 1 (jeden) do 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy),

b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 (jeden) do 800.000 (osiemset tysięcy),

c) 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 1 (jeden) do 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy),

d) 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 1 (jeden) do 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem),

e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony),

f) 85.455.000 (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o numerach od 1 (jeden) do 85.455.000 (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy),

g) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F2 o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów),

h) 60.012.350 (sześćdziesiąt milionów dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F3 o numerach od 1 (jeden) do 60.012.350 (sześćdziesiąt milionów dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt),

i) 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F4 o numerach od 1 (jeden) do 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów),

j) 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F5, o numerach od 1 (jeden) do 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów),

k) 480.000.000 (czterysta osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F6, o numerach od 1 (jeden) do 480.000.000 (czterysta osiemdziesiąt milionów),

l) 42.160.000 (czterdzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F7, o numerach od 1 (jeden) do 42.160.000 (czterdzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy),

m) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F8, o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów),

n) 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F9, o numerach od 1 (jeden) do 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów),

o) 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 1 (jeden) do 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem).

p) 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H1 , o numerach od 1 (jeden) do 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy).

q) 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii H2, o numerach od 1 (jeden) do 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy).

r) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 1 (jeden) do 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów).

s) 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J1, o numerach od 1 (jeden) do 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów).

t) 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J2, o numerach od 1 (jeden) do 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów).

u) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach od 1 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów).

v) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L1, o numerach od 1 (jeden) do 10.000.000 (dziesięć milionów).

w) 32.400.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L2, o numerach od 1 (jeden) do 32.400.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy).

x) 6.000.000 (sześć milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L3, o numerach od 1 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów).

y) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L4, o numerach od 1 (jeden) do 12.000.000 (dwanaście milionów).

z) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii L5, o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion).


Podstawa Prawna:

§3 ust. 1 pkt 4 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”Osoby reprezentujące spółkę:
Janusz Petrykowski - Prezes Zarządu
Przemysław Morysiak - Wiceprezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »