Reklama

FIGENE (FIG): Podjęcie przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego... - raport 10/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2019 z dnia 06 listopada 2019 r. oraz nr 38/2019 z dnia 04 grudnia 2019 r. Spółka FIGENE CAPITAL S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w związku z niedojściem do skutku emisji 10.000.000 akcji serii L1 ze względu na niewniesienie przez akcjonariusza wymaganego wkładu pieniężnego na pokrycie akcji serii L1, wynikające z braku możliwości dotrzymania terminów związanych z opłaceniem akcji przez inwestora a związane z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa COVID-19, Zarząd Spółki w dniu 27 maja 2020 r. uchylił uchwałę Zarządu Spółki z dnia 06 listopada 2019 r. Jednocześnie Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. podjął nową uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych 10.000.000 akcji serii L1, celem zaoferowania ich temu inwestorowi.

Reklama


Zgodnie z uchwałą podwyższeniu ulega kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł i nie większą niż 1.000.000 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10.000.000 nowych akcji serii L1, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.


Dookreślenie wysokości podwyższonego kapitału zakładowego nastąpi w odrębnym oświadczeniu Zarządu sporządzonym zgodnie z art. 310 w zw. z art. 431 § 7 i w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii L1 nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych.


Zawarcie umowy objęcia akcji serii L1 nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2020 r. Akcje serii L1 zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.


Zgodnie z uchwałą Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, wyrażoną w dniu 25 maja 2020 r. ustalił jednostkową cenę emisyjną akcji serii L1 w wysokości 0,20 zł oraz wyłączył w całości prawo poboru akcji serii L1 przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom.


Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dnia 31 lipca 2019 roku. Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione względami wskazanymi w w/w opinii oraz w uzasadnieniu do podjętej uchwały.


Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 27 maja 2020 r., na mocy przysługującego mu upoważnienia zawartego w § 5(1) Statutu, podjął również uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy wobec akcji tej serii.


Zgodnie z uchwałą kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 3.145.223,40 zł, w drodze emisji 31.452.234 nowych akcji serii L6, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 3.145.223,40 zł.


Objęcie akcji serii L6 nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych.


Zawarcie umów objęcia akcji serii L6 nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2020 r. Akcje serii L6 zostaną pokryte wkładami niepieniężnymi w postaci akcji stanowiących 77,56% w kapitale zakładowym VENTUS INVESTMENTS S.A., spółki realizującej projekty elektrowni wiatrowych. Wartość godziwa 77,56% akcji spółki VENTUS INVESTMENTS S.A. została potwierdzona opinią biegłego rewidenta wydaną w trybie art. 312 (1) KSH i wynosi 26,42 mln zł. O zawarciu warunkowej umowy nabycia akcji Emitent informował w raporcie ESPI nr 11/2020 z dnia 12 maja 2020 r.


Zgodnie z uchwałą, za zgodą Rady Nadzorczej, wyrażoną w dniu 25 maja 2020 r. Zarząd Spółki ustalił jednostkową cenę emisyjną dla akcji serii L6 w wysokość 0,84 zł oraz wyłączył w całości prawo poboru akcji serii L6 przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom.


Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dnia 31 lipca 2019 roku. Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione względami wskazanymi w w/w opinii oraz w uzasadnieniu do podjętej uchwały.


Zarząd Spółki podejmie wszelkie czynności, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii L1 oraz akcji serii L6 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.


Szczegółowe informacje o subskrypcji akcji serii L1 oraz akcji serii L6 zostaną przedstawione w odrębnych raportach bieżących w terminie 14 dni po ich zakończeniu.


Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulegnie również Statut Spółki w taki sposób, że dotychczasowa treść §5 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:


„1. Kapitał zakładowy wynosi 147.724.408,50 zł (sto czterdzieści siedem milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

a) 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii A, o numerach od 1 (jeden) do 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy),

b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 (jeden) do 800.000 (osiemset tysięcy),

c) 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 1 (jeden) do 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy),

d) 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 1 (jeden) do 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem),

e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony),

f) 85.455.000 (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o numerach od 1 (jeden) do 85.455.000 (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy),

g) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F2 o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów),

h) 60.012.350 (sześćdziesiąt milionów dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F3 o numerach od 1 (jeden) do 60.012.350 (sześćdziesiąt milionów dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt),

i) 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F4 o numerach od 1 (jeden) do 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów),

j) 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F5, o numerach od 1 (jeden) do 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów),

k) 480.000.000 (czterysta osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F6, o numerach od 1 (jeden) do 480.000.000 (czterysta osiemdziesiąt milionów),

l) 42.160.000 (czterdzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F7, o numerach od 1 (jeden) do 42.160.000 (czterdzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy),

m) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F8, o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów),

n) 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F9, o numerach od 1 (jeden) do 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów),

o) 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 1 (jeden) do 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem).

p) 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H1 , o numerach od 1 (jeden) do 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy).

q) 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii H2, o numerach od 1 (jeden) do 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy).

r) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 1 (jeden) do 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów).

s) 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J1, o numerach od 1 (jeden) do 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów).

t) 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J2, o numerach od 1 (jeden) do 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów).

u) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach od 1 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów).

v) 32.400.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L2, o numerach od 1 (jeden) do 32.400.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy).

w) 6.000.000 (sześć milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L3, o numerach od 1 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów).

x) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L4, o numerach od 1 (jeden) do 12.000.000 (dwanaście milionów).

y) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii L5, o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion).”


zostanie zastąpiona następującym brzmieniem:


„1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 151.869.631,90 zł (sto pięćdziesiąt jeden milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

a) 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii A, o numerach od 1 (jeden) do 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy),

b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 (jeden) do 800.000 (osiemset tysięcy),

c) 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 1 (jeden) do 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy),

d) 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 1 (jeden) do 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem),

e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony),

f) 85.455.000 (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o numerach od 1 (jeden) do 85.455.000 (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy),

g) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F2 o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów),

h) 60.012.350 (sześćdziesiąt milionów dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F3 o numerach od 1 (jeden) do 60.012.350 (sześćdziesiąt milionów dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt),

i) 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F4 o numerach od 1 (jeden) do 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów),

j) 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F5, o numerach od 1 (jeden) do 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów),

k) 480.000.000 (czterysta osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F6, o numerach od 1 (jeden) do 480.000.000 (czterysta osiemdziesiąt milionów),

l) 42.160.000 (czterdzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F7, o numerach od 1 (jeden) do 42.160.000 (czterdzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy),

m) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F8, o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów),

n) 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F9, o numerach od 1 (jeden) do 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów),

o) 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 1 (jeden) do 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem).

p) 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H1 , o numerach od 1 (jeden) do 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy).

q) 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii H2, o numerach od 1 (jeden) do 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy).

r) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 1 (jeden) do 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów).

s) 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J1, o numerach od 1 (jeden) do 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów).

t) 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J2, o numerach od 1 (jeden) do 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów).

u) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach od 1 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów).

v) nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L1, o numerach od 1 (jeden) do 10.000.000 (dziesięć milionów).

w) 32.400.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L2, o numerach od 1 (jeden) do 32.400.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy).

x) 6.000.000 (sześć milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L3, o numerach od 1 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów).

y) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L4, o numerach od 1 (jeden) do 12.000.000 (dwanaście milionów).

z) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii L5, o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion).

aa) 31.452.234 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6, o numerach od 1 (jeden) do 31.452.234 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery).”


Podstawa Prawna:

§3 ust. 1 pkt 4 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Janusz Petrykowski - Prezes Zarządu
Mieczysław Nowakowski - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »