Reklama

STARFIT (SFI): Podjęcie przez zarząd Emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego emitenta w granicach kapitału docelowego

Zarząd Star Fitness S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 17 lutego 2016 roku uchwałą Zarządu Spółki pod firmą Star Fitness S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwalił podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. Zarząd Spółki działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §3a Statutu Spółki zgodnie z Uchwała nr 1 Zarządu Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Emitenta o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 2 317 419,20 zł w drodze emisji 2.000.000 akcji serii Ł o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Reklama


Zgodnie z uchwałą nr 3/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela i mają formę zdematerializowaną. Cena emisyjna akcji serii Ł, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 2 z dnia 10.02.2016 r., równa była 0,10 zł za jedną akcje. Akcje serii Ł pokryte zostały wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Ł. Akcje serii Ł uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.03.2017 r. Akcje serii Ł zostaną zaoferowane wybranym przez Zarząd inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 KSH. Uchwałą określała, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 15.07.2016 r.


W uzasadnieniu zdaniem Zarządu pozyskanie środków w drodze nowej emisji akcji dla zewnętrznych inwestorów jest niezbędne do rozwoju Spółki. Natomiast najszybszym rozwiązaniem jest emisja akcji w ramach kapitału docelowego. Cena emisyjna akcji wyniosła 0,10 zł. Zgodnie z uchwałą Zarząd postanowił ubiegać się o wprowadzenie Akcji serii Ł do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.


Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Następnie w dniu 15 lipca 2016 roku Emitent dokonał zamknięcia subskrypcji akcji serii Ł.


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii Ł:


Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 17 lutego 2016 roku, zaś jej zamknięcie nastąpiło w dniu 15 lipca 2016 roku.


2. Data przydziału akcji:


Akcje zwykłe na okaziciela serii Ł zostały przydzielone w dniu 15 lipca 2016 roku.


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:


Subskrypcja prywatna obejmowała 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.


4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:


Brak redukcji.


5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:


W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.


6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):


Akcje zwykłe na okaziciela serii Ł były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:


Na akcje zwykłe na okaziciela serii Ł zapis złożyło 10 osób fizycznych oraz 2 osoby prawne do których skierowana była subskrypcja prywatna.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:


Akcje zwykłe na okaziciela serii Ł zostały przydzielone 10 osobom fizycznym oraz 2 osobom prawnym.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:


Akcje zwykłe na okaziciela serii Ł nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:


Łączne koszty emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Ł wyniosły 2.751.98 zł przy następującym podziale na koszty:


a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,

b) wynagrodzenia subemitentów – 0,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,

d) promocji oferty – 0,

e) pozostałe koszty (opłaty notarialne, podatek, opłata sądowa od wniosku do KRS): 2.751,98 złotych.


11. Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: Zgodnie z art. 36. Ust. 2b. ustawy o rachunkowości.


Podstawa prawna: §4 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


W dniu 19 września 2016 roku r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.


W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Star Fitness S.A. został podwyższony z kwoty 2.117.419,20 zł do kwoty 2.317.419,20 zł i obecnie dzieli się na 23.174.192 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c) 385.000 (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

d) 268.000 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

e) 283.000 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda

f) 735. 000 (siedemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

g) 7.142.857 (siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda

h) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

i) 5.400.335 (pięć milionów czterysta tysięcy trzysta trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

j) 5.920.00 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

k) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.


Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 23.174.192.


Równolegle Zarząd Star Fitness S.A. informuje, iż dnia 19 września 2016 roku Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany § 3 ust. 1Statutu Spółki zawierającego dane o wysokości i strukturze kapitału zakładowego Spółki. Jednolity tekst statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki przed zmianami:


1. Kapitał zakładowy wynosi 2.117.419,20 zł (dwa miliony sto siedemnaście tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na:

a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c) 385.000 (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

d) 268.000 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

e) 283.000 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

f) 735.000 (siedemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

g) 7.142.857 (siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

h) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

i) 5.400.335 (pięć milionów czterysta tysięcy trzysta trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

j) 5.920.000 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.


Treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki po zmianach:

1. Kapitał zakładowy wynosi 2.317.419,20 zł (dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na:

a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c) 385.000 (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

d) 268.000 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

e) 283.000 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

f) 735.000 (siedemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

g) 7.142.857 (siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

h) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

i) 5.400.335 (pięć milionów czterysta tysięcy trzysta trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

j) 5.920.000 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

k) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."


Podstawa prawna:

§3 ust.1 pkt 2 oraz §4 ust. 2 pkt 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Sebastian Gazda - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »