Reklama

PREFAGRP (PFG): Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru Spółki Prefa... - raport 4/2022

Zarząd Spółki Prefa Group Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, 62-030 Luboń, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000490390 informuje, iż w dniu 14 stycznia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej WZA) podjęło uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 21 stycznia 2022 roku (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

Reklama

Działając na podstawie art. 431 § 1 i §2 pkt 2), art. 432 oraz art. 433 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) oraz nie większą niż 375.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 185.000,00 zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz nie większej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 600.000 (sześćset tysięcy) i nie więcej niż 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach zaczynających się od 0.000.001.

2. Wszystkie akcje serii C objęte zostaną w zamian za wkłady pieniężne wpłacone przed zarejestrowaniem akcji.

3. Z akcjami serii C nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.

4. Akcje serii C oraz prawa do akcji serii C będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu oraz będą podlegały dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

4. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:

1) akcje serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych;

2) akcje serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych, tj. do dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

5. Akcje serii C pokryte zostaną w całości wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

6. Akcje serii C zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) k.s.h., tj. poprzez zaoferowanie ich wyłączenie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

7.Ustala dzień prawa poboru akcji serii C na dzień 21 stycznia 2022 r.

8.Na każdą akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru uprawniające do objęcia 3 (trzy) akcje serii C.

9.Ustala cenę emisyjną w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję serii C, przy czym różnica pomiędzy ceną emisyjną akcji serii C a ich wartością nominalną przelana zostanie na kapitał zapasowy Spółki (agio).

10.Stosownie do art. 436 § 1 k.s.h. wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, w którym składane będą zarówno podstawowe zapisy na akcje, jak i dodatkowe zapisy na akcje.

11.Ułamkowe części akcji serii B nie będą przydzielane, jak i akcje nie będą przydzielane kilku inwestorom łącznie. W przypadku, gdy liczba akcji serii C przypadających danemu akcjonariuszowi nie będzie liczbą całkowitą ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło wprowadzić akcje serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. Akcje serii C będą miały formę zdematerializowaną, a Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 roku, nr 211, poz. 1384 ze zm.), umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii C w celu ich dematerializacji.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii A4 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

1) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii C, w tym szczególności określenia:

a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C;

b) zasad dystrybucji akcji serii C;

c) sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii C oraz zasad ich opłacenia;

d) zasad dokonania przydziału akcji serii C;

e) ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału akcje serii C, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 k.s.h.;

2) dokonania przydziału akcji serii C oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki;

3) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

4) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C, w tym podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji serii C w depozycie papierów wartościowych;

5) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.

Dodatkowo, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanowiło o zmianie §6 ust. 1 i 1a Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 185.000,00 zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000;

b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 000.001 do 250.000;

c) nie mniej niż 600.000 (sześćset tysięcy) i nie więcej niż 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach zaczynających się od 0.000.001.

1a. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w ten sposób, że:

a) 100.000,00 zł w związku z akcjami serii A zostało pokryte w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną przedsiębiorstwa pod firmą Przemysław Czak 71media prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej; wszystkie akcje serii A zostały pokryte w całości majątkiem przedsiębiorcy przekształcanego;

b) 25.000 zł w związku z akcjami serii B zostało pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego;

c) nie mniej niż 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 375.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w związku z akcjami serii C zostanie pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 7 oraz §4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnectOsoby reprezentujące spółkę:
Jakub Suchanek - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »