Reklama

FOREVEREN (FOR): Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że w dniu 15.12.2015 podjął Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii N w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Reklama

Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 8.600.000,00 złotych (słownie: osiem milionów sześćset tysięcy), do kwoty nie mniej niż 8.600.000,40 złotych (słownie osiem milionów sześćset tysięcy złotych czterdzieści groszy) i nie więcej niż 8.784.398,80 złotych (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy), w drodze emisji:

- nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 460 997 akcji (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem akcji) na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,40 złotych (słownie: czterdzieści groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 460 997.Za zgodą Rady Nadzorczej, działając w interesie Spółki, dotychczasowi Akcjonariusze Spółki zostali pozbawieni w całości prawa poboru akcji serii N.


Emisja akcji zwykłych serii N następuje w drodze subskrypcji prywatnej. Zarząd dokona wyboru podmiotów, do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji, określi terminy składania zapisów i dokona wszelkich czynności zmierzających do złożenia ofert i zawarcia umów objęcia akcji. Jednocześnie, na podstawie art. 446 § 1 k.s.h., Zarząd wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji zwykłych serii N zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2010 Nr 211, poz. 1384 j.t. z póź. zm.) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania mające na celu dokonanie dematerializacji akcji serii N, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji zwykłych serii N w depozycie papierów wartościowych. Nadto, Zarząd Spółki na podstawie niniejszej uchwały jest upoważniony do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia akcji zwykłych serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu "NewConnect" organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Cena emisyjna jednej akcji będzie wyższa od wartości nominalnej akcji.

Głównym obejmującym akcje będzie jeden z członków Zarządu Spółki.

Celem emisji akcji serii N jest umożliwienie Spółce pozyskania kapitału na  realizację nowego projektu, który zostanie przedstawiony na konferencji prasowej Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w granicach ostatniej części kwoty kapitału docelowego.


W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, Zarząd zmienia §7 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 8.600.000,40 złotych (słownie: osiem milionów sześćset tysięcy złotych czterdzieści groszy) i nie więcej niż 8.784.398,80 złotych (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 21 500 001  akcji (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy jedna akcja) i nie więcej niż 21 960 997  akcji (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem akcji) o wartości nominalnej 0,40 złotych (słownie: czterdzieści groszy) każda akcja, to jest:

a)      375000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 150.000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);

b)      47508 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 19.003,20 złotych (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzy złote dwadzieścia groszy);

c)      5000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych);

d)      108192 (sto osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 43.276,80 złotych (słownie: czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy);

e)      3749900 (trzy miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 1.499.960,00 złotych (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych);

f)       2571360 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 1.028.544,00 złotych (słownie: jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote);

g)      73500 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 29.400,00 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych);

h)      98000 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 39.200,00 złotych (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych);

i)        303775 (trzysta trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej 121.510,00 złotych (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych);

j)        1167765 (jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o łącznej wartości nominalnej 467.106,00 złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto sześć złotych);

k)      1500000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 złotych (słownie: sześćset tysięcy złotych);

l)        9960997 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o łącznej wartości nominalnej 3.984.398,80 złotych (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy);

m)    1.539.003 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o łącznej wartości nominalnej 615.601,20 zł (sześćset piętnaście tysięcy sześćset jeden złotych 20/100).

n)      nie mniej niż 1 akcja (jeden) i nie więcej niż  460 997 akcji (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem akcji) zwykłych na okaziciela serii N, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,40 złotych (czterdzieści groszy) i nie większej niż 184.398,80 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy).

 


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 5b oraz §4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Rogaliński - Prezes Zarządu
Zbigniew Dębicki - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »