FOREVEREN (FOR): Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego - raport 68

Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że w dniu 01.12.2016 podjął Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii O w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 8 784 398,80 złotych (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy), do kwoty nie mniej niż 8 784 399,20zł (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 10 040 000zł (słownie: dziesięć milionów czterdzieści tysięcy złotych), w drodze emisji:

Reklama

- nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 3 139 003 akcji (słownie: trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzy) na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,40 złotych (słownie: czterdzieści groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 3 139 003.


Za zgodą Rady Nadzorczej, działając w interesie Spółki, dotychczasowi Akcjonariusze Spółki zostali pozbawieni w całości prawa poboru akcji serii O.


Emisja akcji zwykłych serii O następuje w drodze subskrypcji prywatnej.


Jednocześnie na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd wyraża zgodę na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii O zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania mające na celu dematerializację powyższych akcji, w szczególności zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela serii O w depozycie papierów wartościowych.

Ponadto Zarząd, działając w wykonaniu niniejszej uchwały podejmie wszelkie działania niezbędne do wprowadzenia akcji zwykłych serii O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „New Connect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

Cena emisyjna jednej akcji będzie wyższa od wartości nominalnej akcji.


Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii O jest uzasadniona potrzebą umożliwienia uzyskania środków na sfinansowanie zobowiązań Spółki wynikających z umowy zawartej w dniu 23 września 2016 r. pomiędzy Forever Entertainment S. A. , SquareEnix Limited z siedzibą w Londynie (UK) oraz Sushee z siedzibą w Lannion (Francja). Powyższa Umowa została zawarta w celu stworzenia i wydania gry FearEffect: Sedna (Gra) na PC, oraz konsolach PS4, i Xbox One. Premiera Gry planowana jest w II-giej połowie 2017 roku. Spółka będzie zobowiązana do częściowego sfinansowania tworzenia Gry w zamian za to otrzyma około 1/3 przychodów uzyskanych ze sprzedaży Gry. Emisja akcji jest najbardziej efektywnym sposobem pozyskania przez Spółkę środków finansowych ze względu na czas, w którym środki powinny zostać pozyskane oraz możliwości elastycznego dostosowania ilości emitowanych akcji do potrzeb finansowych związanych z produkcją Gry. Podpisanie i realizacja umowy otwiera przed Spółką nowe perspektywy, oraz przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności jej przyszłych produkcji (między innymi: Hollow, ShadowOverIsolation, Startide)


W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, Zarząd zmienia §7 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 8 784 399,20zł (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 10 040 000zł (słownie: dziesięć milionów czterdzieści tysięcy złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 21.960.998 (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) i nie więcej niż 25 100 000 (dwadzieścia pięć milionów sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, tj.:

a) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),

b) 47.508 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 19.003,20 zł (dziewiętnaście tysięcy trzy złote dwadzieścia groszy),

c) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),

d) 108.192 (sto osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 43.276,80 zł (czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy),

e) 3.749.900 (trzy miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 1.499.960,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych),

f) 2.571.360 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 1.028.544,00 zł (jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote),

g) 73.500 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 29.400,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych),

h) 98.000 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 39.200,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych),

i) 303.775 (trzysta trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej 121.510,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych),

j) 1.167.765 (jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii J, o łącznej wartości nominalnej 467.106,00 (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto sześć złotych)

k) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych 00/100).

l) 9.960.997 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o łącznej wartości nominalnej 3.984.398,80 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy)

m) 1.539.003 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o łącznej wartości nominalnej 615.601,20 zł (sześćset piętnaście tysięcy sześćset jeden złotych 20/100).

n) 460.997 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o łącznej wartości nominalnej 184.398,80 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 80/100)

o) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 3 139 003 (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii O, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,40złotych (czterdzieści groszy) i nie większej 1 255 601,20zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jeden złoty 20/100).

3. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi i lub niepieniężnymi.

4. Na każdą akcję serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N i O przypada 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

5. Akcje mogą być umarzane z czystego zysku jak i przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, za zgodą posiadacza akcji.

6. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie dokonuje Zarząd działający na wniosek Akcjonariusza.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »