Reklama

HUBTECH (HUB): Podjęcie Uchwały Zarządu o zmianie Uchwały nr 2/04/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego - raport 17

Zarząd Boruta-Zachem SA („Spółka”) informuje, że w dniu 22 kwietnia 2015 r. podjął Uchwałę nr 3/04/2015, zmieniającą uchwałę nr 2/04/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz przyjęcia tekstu jednolitego tej uchwały na podstawie § 4 Statutu Spółki oraz Art. 444 i następnych KSH.


O powzięciu uchwały nr 2/04/2015 Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 15/2015


Uchwała nr 3/04/2015

Zarządu Boruta - Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Reklama

z dnia 22 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz przyjęcia tekstu jednolitego tej uchwały


§1

1. Zarząd Boruta - Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwala zmianę §1 pkt 6 Uchwały nr 2/04/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku, nadając mu następującą treść:

Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie, na równi z pozostałymi akcjami, w następujący sposób:

a) począwszy od dywidendy dotyczącej zysku za rok obrotowy 2014 - jeżeli zapisanie akcji serii B na rachunkach papierów wartościowych nastąpi najdalej w dniu dywidendy ustalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014,

b) począwszy od dywidendy dotyczącej zysku za rok obrotowy 2015 - jeżeli zapisanie akcji serii B na rachunkach papierów wartościowych nastąpi po dniu dywidendy ustalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.


2. W pozostałym zakresie Uchwała nr 2/04/2015 pozostaje bez zmian.


§2

Zarząd Boruta - Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje tekst jednolity Uchwały nr 2/04/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku w następującej treści:


Uchwała nr 2/04/2015

Zarządu Boruta - Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 10 kwietnia 2015 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego


Działając na podstawie art. 444 i nast. kodeksu spółek handlowych, a także § 4 Statutu Spółki, Zarząd Boruta - Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwala, co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, który wynosi 13.957.515,00 zł (trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset piętnaście złotych), o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 4.652.505,00 zł (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięć złotych), tj. do kwoty nie mniejszej niż 13.957.515,10 zł (trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset piętnaście złotych 10/100) i nie większej niż 18.610.020,00 zł (osiemnaście milionów sześćset dziesięć tysięcy dwadzieścia złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1 do numeru nie wyższego niż B 46.525.050, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie mniej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie więcej niż 4.652.505,00 zł (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięć złotych).

2. Celem emisji akcji serii B jest finansowanie kosztów związanych z inwestycją obejmującą uruchomienie produkcji ekologicznych środków chemii gospodarczej i produktów kosmetycznych na bazie biosurfaktantów. W uzasadnionym przypadku Zarząd Spółki dopuszcza przeznaczenie do 20% środków pozyskanych w ramach emisji na inne cele.

3. Akcje serii B zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej ustala się cenę emisyjną w wysokości 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję.

5. Akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela. Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych uprawnień akcjom serii B.

6. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie, na równi z pozostałymi akcjami, w następujący sposób:

a) począwszy od dywidendy dotyczącej zysku za rok obrotowy 2014 - jeżeli zapisanie akcji serii B na rachunkach papierów wartościowych nastąpi najdalej w dniu dywidendy ustalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014,

b) począwszy od dywidendy dotyczącej zysku za rok obrotowy 2015 - jeżeli zapisanie akcji serii B na rachunkach papierów wartościowych nastąpi po dniu dywidendy ustalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.


7. Objęcie akcji serii B nastąpi z zachowaniem prawa poboru, tj. prawa pierwszeństwa akcjonariuszy w obejmowaniu akcji serii B w stosunku do liczby posiadanych akcji.

8. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym służy prawo poboru (dzień prawa poboru) ustala się na 22 kwietnia 2015 roku.

9. Akcje serii B zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że za każde trzy akcje posiadane w kapitale zakładowym Spółki przysługiwać będzie jedna akcja serii B. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba akcji serii B przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.

10. Akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii B, będą mogli w terminie wykonania tego prawa dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii B w liczbie nie większej niż wielkość emisji, na wypadek niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.

11. Akcje nieobjęte w trybie określonym powyżej, Zarząd przydzieli według swojego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

12. Termin otwarcia subskrypcji ustala się na dzień 23 kwietnia 2015 roku, a termin jej zamknięcia na dzień 14 maja 2015 roku, przy czym zapisy na akcje w ramach wykonania prawa poboru przyjmowane będą do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Przydział akcji nastąpi w dniu 14 maja 2015 roku.

§2

Zmienia się §3 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„ Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 13.957.515,10 zł (trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset piętnaście złotych 10/100) i nie więcej niż 18.610.020,00 zł (osiemnaście milionów sześćset dziesięć tysięcy dwadzieścia złotych), i dzieli się na:

a) 139.575.150 (sto trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000 000 001 do

A 139 575 150,

b) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1 do numeru nie wyższego niż B 46.525.050,

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

§3

1. Stosownie do treści art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego.

2. Akt notarialny zawierający oświadczenie Zarządu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie zawierać postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie. Wysokość kapitału zakładowego określona w Statucie, zgodnie z art. 310 § 4 kodeksu spółek handlowych, powinna być zgodna z oświadczeniem Zarządu.

§4

Zarząd Spółki dokona wszelkich dodatkowych ustaleń oraz podejmie wszelkie czynności, jakie nie zostały opisane w niniejszej uchwale, a okażą się niezbędne do wykonania tej uchwały,

w szczególności mające na celu:

1. zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;


2. dematerializację Akcji Serii B oraz zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi;


3. wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu -na rynku „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 5

1. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała emisję akcji serii B oraz wyraziła zgodę na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii B, w drodze uchwały nr 1/04/RN/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 roku.


2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 5b Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Wiesław Sażała - Prezes Zarządu
Marcin Pawlikowski - Wiceprezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »