Reklama

OXYGEN (OXY): Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H - raport 11/2021

Zarząd Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 30 września 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii H i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki (które to podwyższenie kapitału zakładowego zostało dookreślone na podstawie uchwały Zarządu z dn. 30 marca 2021 r.), przekazuje podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Reklama


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 30 września 2020 r.

Data zakończenia subskrypcji: 30 marca 2021 r.


2. Data przydziału akcji:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie Umów Objęcia Akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja.


4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.


5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji objętych zostało 5.000.000 (pięć milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja.


6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii H zostały emitowane były po cenie emisyjnej równej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) za akcję.


6a). Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:

- datę powstania wierzytelności,

- przedmiot wierzytelności,

- wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,

- opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,

- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,

Nie dotyczy.

b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

- przedmiot wkładów niepieniężnych:

- wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny:

- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:

Nie dotyczy.

Akcje serii H zostały objęte w całości za gotówkę.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Akcje serii H zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 31 podmiotom.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Umowy objęcia akcji serii H zostały zawarte z 31 podmiotami.


8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

CShark sp. z o.o. – podmiot, w którym funkcję Członka Zarządu pełni Marcin Krok – Członek Rady Nadzorczej Emitenta; niepowiązany w rozumieniu MSR 24;

The Knights of Unity sp. z o.o. – podmiot, w którym funkcję Członka Zarządu pełni Marcin Krok – Członek Rady Nadzorczej Emitenta; niepowiązany w rozumieniu MSR 24;

Tomasz Czechowski – Członek Rady Nadzorczej Emitenta; powiązany w rozumieniu MSR 24;

Marcin Janus – Członek Zarządu The Knights of Unity sp. z o.o., niepowiązany w rozumieniu MSR 24;

Adam Małek – Członek Zarządu The Knights of Unity sp. z o.o., niepowiązany w rozumieniu MSR 24;


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje serii H nie były obejmowane przez subemitentów. Nie zawarto żadnej umowy o submisję.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na: koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii H wyniosły 53.680,29 zł netto, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty 34.430,29 zł złotych obejmują: koszty aktów notarialnych, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego, opłatę za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym,

- wynagrodzenie subemitentów: 0,00 złotych,

- sporządzenie właściwego dokumentu ofertowego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 19.250,00 złotych,

- promocja oferty: 0 złotych.

Metoda rozliczenia kosztów: Koszty związane z emisją akcji serii H zmniejszą kapitał zapasowy, utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną akcji a ich wartością nominalną.


Jednocześnie Zarząd informuje o naruszeniu obowiązku informacyjnego o którym mowa w §6 ust. 2 w zw. z §4 ust. 1 pkt 1) – 10) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. niedochowania terminu dwóch tygodni od zakończenia subskrypcji akcji serii H na przekazanie raportu podsumowującego subskrypcję akcji serii H. Niniejsze naruszenie nie miało charakteru celowego i wynikało z niecelowego niewywiązania się z tego obowiązku informacyjnego w wyniku dużej liczby spraw bieżących. Zarząd podejmie działania, celem wyeliminowania podobnych sytuacji w przyszłości.


Podstawa prawna raportu:

- §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”;

- pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect" (zmienionej Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect").Osoby reprezentujące spółkę:
Edward Mężyk - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »