Reklama

QUARTICON (QON): Podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku objęcia akcji serii F oraz zmiana Statutu Spółki // Increased share capital due to subscription for Series F shares - raport 1

POLISH VERSION:

Reklama


W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 28/2019 r. z dnia 19 grudnia 2019 r. dot. podsumowania subskrypcji akcji serii F, Zarząd QuarticOn S.A. („Spółka”, „Emitent”) w dniu 12 stycznia 2020 r. powziął informację o rejestracji w dniu 10 stycznia 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o emisję akcji serii F.


W związku z powyższym po wydaniu serii F kapitał zakładowy Spółki wynosi 140 430,00 zł i dzieli się na 1.404.300 akcji w tym:

1) 1.066.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda;

2) 50.556 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda;

3) 17 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

4) 152.927 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

5) 118.200 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

6) 16.100 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.


Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 1.404.300.


Niezależnie od powyższego Sąd dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie po § 5 statutu spółki nowego § 5a w następującym brzmieniu:

1. „Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach docelowego kapitału zakładowego oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2020 r.

3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd w ramach kapitału docelowego określonego w ust. 1 powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej.

4. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i niepieniężne. Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.

5. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej. Łączna cena emisyjna wszystkich emisji w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż 80 % aktualnej ceny rynkowej akcji, ustalonej jako średni kurs akcji w okresie jednego miesiąca poprzedzającego uchwałę Zarządu, w zaokrągleniu do pełnych 10 groszy.

6. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:

1. ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii;

2. ustalenia listy osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje akcji;

3. ustalenie dnia poboru lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone;

4. zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany;

5. określenie wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji;

6. podejmowania działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania z Krajowym Depozytem

Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji;

7. podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

7. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawo poboru) w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego.

8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.

9. Cel podwyższenia kapitału zakładowego Spółki określony powyżej może dotyczyć wyłącznie projektów fuzji i przejęć.”


ENGLISH VERSION:


In relation to previous current EBI report No. 28/2019 dated 19th December 2019 related to summary of the Series F Shares subscriptions, the Management Board of QuarticOn S.A (“the Company” or “the Issuer”) informs that on 12th January 2020 received an information that on 10th January 2020 the District Court for the city of Warsaw in Warsaw, XII Economic Division of the National Court Register („the Court”) registered the change in the amount of the Company’s share capital due to subscription shares Series F.


Following the issue of Series F shares, the Company’s share capital is PLN 140 430,00 PLN and includes 1.404.300 shares, of which:

1) 1,066,500 are Series A ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 each;

2) 50,556 are Series B ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 each;

3) 17 are Series C ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 each;

4) 152,927 are Series D ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 each; and

5) 118,200 are Series E ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 each.

6) 16.100 are Series F ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 each.


The total number of votes attached to all the shares issued by the Company is 1.404.300.


Notwithstanding the above, the Court registered changes to the Company's Articles of Association by adding after §5 of the Articles of Association a new §5a, with the following wording:

1. “The Management Board shall be authorised to increase the Company’s share capital through one or several capital increases by no more than PLN 15,000.00 (fifteen thousand zloty) by issuing no more than 150,000 (one hundred and fifty thousand) new shares of the Company of the individual series.

2. The authorisation to increase the Company’s share capital within the authorised share capital limit and to issue new shares within the limit set in § 1 (1) above shall be given for the period until 31 December 2020.

3. The Management Board shall require the Supervisory Board's approval for each increase in the Company’s share capital within the authorised share capital limit set in § 1 (1) above.

4. Shares issued within the authorised share capital limit may be subscribed for against contributions in cash and in kind. Each Management Board's resolution on the issue of shares against contributions in kind shall require the Supervisory Board’s approval.

5. Each Management Board’s resolution on setting the issue price shall require the Supervisory Board’s approval. The total issue price for all issues within the authorised share capital limit may not be lower than 80% of the current market price of the shares, calculated as the average share price for the month preceding the Management Board’s resolution, rounded to the whole 10 groszy.

6. The Management Board shall be authorised to make any decisions required in respect of the share capital increase within the authorised share capital limit, and in particular to:

1. set the number of shares to be issued as a lot or series;

2. set the number of individuals to whom the individual stock issues will be offered;

3. set the subscription date(s), unless the subscription right is excluded;

4. amend the Articles of Association as required for increasing the Company's share capital within the authorised share capital limit, and for establishing the consolidated text which incorporates such amendments;

5. define any other terms in respect of share subscription;

6. have the shares dematerialised and to conclude Share Registration Agreements with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

7. have the shares floated through the NewConnect alternative trading system.

7. Subject to the Supervisory Board’s approval, the Company’s Management Board may deprive existing shareholders of their subscription rights to all or part of new shares (subscription rights) in relation to each share capital increase within the authorised share capital limit.

8. The Management Board’s authorisation to increase the share capital within the authorised share capital limit shall be without prejudice to the General Meeting's right to effect an ordinary share capital increase while the Management Board is exercising that authorisation.

9. The purpose of increase the Company’s share capital stated above can be only related to M&A projects”.Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Wyborski - Prezes Zarządu // CEO
Michał Giergielewicz - Członek Zarządu // CFO

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »