Reklama

ORPHEE (ORP): Powołanie Członków Rady Dyrektorów (Zarządu) nowej kadencji - raport 26

Rada Dyrektorów (Zarząd) Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), informuje, iż w dniu 07 lipca 2014 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na członków Rady Dyrektorów (Zarządu) następujące osoby (poniżej znajdują się informacje, dotyczące nowo powołanego Członka Zarządu, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu):


1. Tomasz Tuora:


a) życiorys zawodowy obejmujący w szczególności: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Reklama


Pan Tomasz Tuora, Przewodniczący Rady Dyrektorów, powołany na kadencję 2014r.


b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:


Pan Tomasz Tuora posiada wykształcenie wyższe zdobyte na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczął jako analityk finansowy w MERZ&Co., spółce specjalizującej się w produkcji farmaceutyków. Od 2001 roku był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Cormay kolejno na stanowiskach specjalisty ds. handlu zagranicznego, kierownika sprzedaży regionu oraz dyrektora działu eksportu. Od 19 grudnia 2006 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu PZ Cormay. W okresie od 30 czerwca 2006 r. do 15 lutego 2007 r. pełnił funkcję członka rady nadzorczej FON S.A. Od czerwca 2005 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Tradeconect sp. z o.o., a od 2001 roku prowadzi również własną działalność gospodarczą pod nazwą K2 Consulting Tomasz Tuora (specjalizującą się w działalności doradczej w zakresie handlu i finansów). Pan Tomasz Tuora jest również Dyrektorem Generalnym Cormay Diana, a także Członkiem Zarządu Trust Broker sp. z o.o. – podmiotu powiązanego z PZ Cormay.


c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:


nie dotyczy


d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

TT Managment Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej;

Trust Broker Sp. z o.o. – członek Zarządu, wspólnik;

ORPHEE SA – Przewodniczący Rady Dyrektorów; akcjonariusz;

DIESSE Diagnostica Senese S.p.A. z siedzibą we Włoszech– członek Zarządu;

Audit Diagnostics – członek Zarządu;

PZ CORMAY S.A. – Prezes Zarządu, akcjonariusz;

First T&M Sp. z o.o.- członek Zarządu (już nie pełni tej funkcji), były wspólnik;

Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. - członek Zarządu, wspólnik;

Cormay AG – wspólnik;

Planezza LTD – wspólnik;


e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:


nie dotyczy


f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:


nie dotyczy


g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:


nie dotyczy


h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:


Pan Tomasz Tuora nie figuruje w w/w rejestrze.


2. Katarzyna Jackowska


a) życiorys zawodowy obejmujący w szczególności: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:


Katarzyna Jackowska, członek Rady Dyrektorów (Zarządu), wybrana na kadencję 2014r.


b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:


Pani Katarzyna Jackowska ukończyła architekturę na Politechnice Warszawskiej z tytułem mgr inż. arch. Studiowała także na Eidgenössische Technische Hochschule w Zurychu. Następnie pracowała w znanych firmach architektonicznych, w tym w Herzog & de Meuron (w latach 2003-2007), gdzie pozyskała doświadczenie w międzynarodowej pracy zespołowej oraz na rynkach zagranicznych. W latach 2007-2013 prowadziła wykłady dla studentów pierwszego roku Wydziału Architektury na Eidgenössische Technische Hochschule w Zurychu. Od 2013 roku wykłada na Hochschule Luzern. Także w 2007 roku założyła firmę Jackowska Architektur und Gestaltung, z siedzibą w Zurichu. Począwszy od 2010 roku pełni także funkcję członka Rady Dyrektorów Orphée.


c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:


nie dotyczy


d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:


Poza pełnieniem funkcji członka Rady Dyrektorów Orphée SA od 2010 r. Pani Katarzyna Jackowska nie była w w/w okresie wspólnikiem w spółkach kapitałowych i osobowych ani nie pełniła w spółkach prawa handlowego funkcji członka organów zarządzających lub nadzorczych.


e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:


nie dotyczy


f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:


nie dotyczy


g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:


nie dotyczy


h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:


Pani Katarzyna Jackowska nie figuruje w w/w rejestrze.3. Tadeusz Tuora


a) życiorys zawodowy obejmujący w szczególności: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:


Pan Tadeusz Tuora członek Rady Dyrektorów, powołany na kadencję 2014r.


b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:


Pan Tadeusz Tuora studiował na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Nauk Ekonomicznych, w roku 1980 zdobył tytuł doktora ekonomii. W latach 80-tych brał czynny udział w ruchu Solidarność, m.in. jako doradca w trakcie obrad Okrągłego Stołu. W roku 1985 jako pełnomocnik CORMAY AG, uczestniczył w tworzeniu Przedsiębiorstwa Zagranicznego Cormay, wprowadzając na rynek pierwsze wyroby w oparciu o polską myśl technologiczną. W roku 1989 zawarł w imieniu powyższego przedsiębiorstwa umowę licencyjną ze szwajcarską firmą Hoffmann-La 68 Roche, umożliwiającą rozwinięcie produkcji światowej jakości odczynników do badań laboratoryjnych. W latach 1992 – 1993 założył sieć firm dystrybucyjnych należących do Cormay AG, które odegrały wielka rolę w rozwoju produktów PZ Cormay: Cormay Rusland, Cormay Diana, Cormay Praha (Czechy), Cormay Romania (Rumunia), Cormay Ukraina. W roku 1996 założył kolejną firmę pod nazwą Cormay Diagnostyka S.A. zajmującą się dystrybucją diagnostyczną, gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu do roku 2002. W latach 1991 – 1996 był założycielem i Prezesem Zarządu hurtowni farmaceutycznej Cormay Poland S.A. a od 1996 do 2002 roku – Przewodniczącym Rady Nadzorczej tej firmy. W latach 1999-2001 był założycielem i pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki COLFARM S.A. zajmującej się produkcją farmaceutyków. Od roku 2006, po założeniu PZ Cormay, kontynuuje swoją działalność, jako Konsultant Zarządu PZ Cormay. Od roku 2010 – po akwizycji Orphée pełni funkcję Członka jej Rady Dyrektorów. Tadeusz Tuora jest również wieloletnim członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Chemii Klinicznej (AACC), Członkiem Zarządu Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej oraz członkiem międzynarodowej organizacji World Presidents’ Organization.


c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:


nie dotycz


d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:


ORPHEE S.A. – członek Rady Dyrektorów;

AUDIT Diagnostics– członek Zarządu;

DIESSE Diagnostica Senese S.p.A. z siedzibą we Włoszech– członek Zarządu – Wiceprezes;

Batma Sp. z o. o. - wspólnik.


e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:


nie dotyczy


f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:


nie dotyczy


g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:


nie dotyczy


h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:


Pan Tadeusz Tuora nie figuruje w w/w rejestrze.4. Domingo Dominguez


a) życiorys zawodowy obejmujący w szczególności: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:


Domingo Dominguez członek Rady Dyrektorów (Zarządu), powołany na kadencję 2014r.b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:


Pan Domingo Dominguez posiada wykształcenie średnie zdobyte w liceum technicznym Lycée Technique Leonard de Vinci w St. Germain en Laye we Francji z tytułem Baccalauréat Technique (BAC), z zakresu elektromechaniki, a następnie w liceum technicznym Lycée Technique Jean Jaurès w Argenteuil we Francji z tytułem Baccalauréat Technique Supérieur (BTS) także z zakresu elektromechaniki. W latach 1986-2002 był zatrudniony we francuskiej spółce ABX S.A. (obecnie Horiba-ABX S.A.) zajmującej się produkcją aparatury medycznej, w której począwszy od roku 1990 zajmował stanowiska menadżerskie. W roku 2002 odszedł ze stanowiska dyrektora departamentu sprzedaży międzynarodowej (International Sales & Service Department Director), aby rozpocząć w 2003 roku pracę w spółce Orphée na stanowisku Dyrektora Sprzedaży w Genewie w Szwajcarii. Od roku 2010 jest zatrudniony w PZ Cormay S.A. na stanowisku Dyrektora Sprzedaży (Chief Sales Officer) oraz pełni funkcję managera Emitenta.


c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:


nie dotyczy


d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:


Od 2011r. pełni funkcję wiceprezesa i dyrektora do spraw sprzedaży w Diesse Diagnostica Senese S.p.A. z siedzibą we Włoszech; od 2010 r. członek Rady Dyrektorów Orphée S.A., do 2011 r. akcjonariusz C2 Diagnostics z siedzibą w Montpellier we Francji oraz akcjonariusz Orphée S.A.


e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:


nie dotyczy


f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:


nie dotyczy


g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:


nie dotyczy


h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:


Pan Domingo Dominguez nie figuruje w w/w rejestrze.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Tuora - Przewodniczący Rady Dyrektorów

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »