Reklama

LUXMEDTRI (LXT): Powołanie członków Rady Nadzorczej na czwartą kadencję - raport 9

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że na podstawie uchwał, od numeru 14 do numeru 18, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętych w dniu 23 września 2016 r. zostało powołanych pięciu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na kolejną czwartą wspólną kadencję, która upłynie 04.11.2019 r. Zarząd poniżej przedstawia informacje dotyczące poszczególnych członków Rady Nadzorczej:


Pan Andrzej Olik jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w zakładach graficznych w Gdańsku zajmując stanowisko głównego energetyka (okres: 1979r. – 1994r.), a następnie w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku jako Kierownik biura organizacji pracy – specjalista (okres: 1994r – 1996 r). W latach 1996 – 1997 był Zastępcą Dyrektora w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kolbudach, a następnie: (i) w okresie od 1997 do 2011 zajmował stanowisko inż. ds. Realizacji i Utrzymania Sieci w Polkomtel S.A. (ii) w okresie od 2011 – 2012 zajmował stanowisko Dyrektora ds. Technologii w spółce EKO Dolina Sp. z o.o., (iii) w okresie 2013 – obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Infrastruktury w Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. w Gdańsku. Pan Andrzej Olik: (a) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, (b) nie pełnił w okresie ostatnich pięciu lat funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu, który w okresie ostatnich pięciu lat był w likwidacji, upadłości, czy też w którym został ustanowiony zarząd komisaryczny (c) nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, (d) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Reklama


Pan Rafał Litwic, radca prawny, absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2002 roku ukończył aplikację radcowską i uzyskał wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie. W okresie od maja 2000 roku do 2004 roku był zatrudniony w spółce Prokom Internet S.A., gdzie zajmował się kompleksową obsługą prawną spółki. W latach 2004 – 2008 był radcą prawnym w spółce Prokom Software S.A., gdzie doradzał przy kluczowych projektach informatycznych, konsolidacyjnych oraz przekształceniach realizowanych przez Spółkę. Od 2006 roku Mecenas Rafał Litwic jest partnerem w Kancelarii Radców Prawnych Litwic&Litwic sp.p. z siedzibą w Gdańsku. Pan Rafał Litwic: (a) w okresie co najmniej ostatnich trzech latach był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, albo wspólnikiem w następujących spółkach: Grand Fidelia S.A. – członek Rady Nadzorczej (nadal pełni tę funkcję), Caspar Asset Management S.A. – członek Rady Nadzorczej (nadal pełni tę funkcję), Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej (nadal pełni tę funkcję), Caspar TFI S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej (nadal pełni tę funkcję), S&A S.A. – członek Rady Nadzorczej (nadal pełni tę funkcję), Swissmed Centrum Zdrowia S.A. – członek Rady Nadzorczej (nadal pełni tę funkcję), (b) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, (c) nie pełnił w okresie ostatnich pięciu lat funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu, który w okresie ostatnich pięciu lat był w likwidacji, upadłości, czy też w którym został ustanowiony zarząd komisaryczny (d) nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie

jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, (e) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Prof. dr hab. med. Zbigniew Gruca. W 1957 r. ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku, a w 1965 r. studia podyplomowe w Cardiff University. Obronił doktorat na Akademii Medycznej w Gdańsku w 1966 r., następnie w 1973 r. uzyskał habilitację, a w 1987 r. zdobył tytuł naukowy profesora chirurgii. Praktykę lekarską rozpoczął w Katedrze Chirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku, następnie pracował jako lekarz okręgowy na ORP "Wicher" oraz jako "Visiting Profesor" w Ahmado Bello University w Nigerii. Od 1977 r. profesor Chirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku, 1990-93 prodziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, od 1997 r. kierownik Kliniki. Był kierownikiem zespołu nauczania podyplomowego ordynatorów oddziałów chirurgicznych, konsultantem regionalnym z zakresu chirurgii, kierownikiem naukowym kursów CMKP. Wprowadził szereg nowoczesnych metod operacyjnego leczenia w chirurgii gastroenterologicznej i endykronologicznej, wprowadził nowoczesne metody nauczania w chirurgii, wielokrotny organizator sympozjów i zjazdów naukowych. Autor 567 prac i rozdziałów w kilku podręcznikach chirurgii, autor podręcznika chirurgii dla pielęgniarek oraz podręcznika "Chirurgia dla studentów stomatologii". Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, nagrodami Ministra Zdrowia. Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Societe Internationale de Chirurgie, Collegium Internationale Chirurgie Digestive, Europen Society of Oncological Burgery, Klubu Chirurgii Endokrynologicznej. W latach 2001-03 prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, od 1997 roku Członek Honorowy. Pan Zbigniew Gruca nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, oraz zasiada w Radzie Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. (nadal pełni tę funkcję) oraz Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. (nadal pełni tę funkcję). Pan Zbigniew Gruca: (a) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, (b) nie pełnił w okresie ostatnich pięciu lat funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu, który w okresie ostatnich pięciu lat był w likwidacji, upadłości, czy też w którym został ustanowiony zarząd komisaryczny (c) nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie

jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, (d) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Mateusz Walasiński jest absolwentem studiów licencjackich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie jest studentem studiów magisterskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) – kierunek Finanse i Rachunkowość. W 2012 r. studiował na Singapore Management University w ramach programu międzynarodowej wymiany SGH. W 2016 r. (luty – lipiec) studiował w ZHW Zurich University of Applied Sciences - Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w ramach programu międzynarodowej wymiany. Doświadczenie zawodowe zdobywał w: (a) Upper Finance Consulting Sp. z o.o., początkowo jako stażysta w dziale analiz finansowych, a następnie jako młodszy asystent (01.2013 – 05.2013), (b) Deloitte Tax Advisory Sp. z o.o. w departamencie Compliance & Reporting Services (10.2014 – 01.2015), (c) Credit Suisse (Poland) Sp. z o.o. - m.in. jako specjalista operacji bankowych, specjalista ds. rozliczeń instrumentów pochodnych (maj – grudzień 2015 r.), (d) Credit Suisse AG w Szwajcarii w departamencie International Wealth Management Division (lipiec 2016 r. – wrzesień 2016 r.) w ramach praktyk letnich. Pan Mateusz Walasiński: (a) nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, (b) w okresie ostatnich trzech lat był członkiem następujących organów zarządzających lub nadzorczych, albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego: Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. – członek Rady Nadzorczej (nadal pełni tę funkcję), (c) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, (d) nie pełnił w okresie ostatnich pięciu lat funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu, który w okresie ostatnich pięciu lat był w likwidacji, upadłości, czy też w którym został ustanowiony zarząd komisaryczny (e) nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, (f) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Michał Mazurkiewicz jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył seminarium magisterskie na Humboldt Universität. Pracę zawodową rozpoczął jako młodszy konsultant w PricewaterhouseCoopers. W latach 2001-2005 związany był z Grupą France Telecome (TP Invest) - początkowo jako analityk w Funduszu venture capital TP, następnie analityk w dziale Transakcji i Zarządzania Inwestycjami. We wrześniu 2002 roku został Kierownikiem Zespołu Doradztwa Finansowego.

W roku 2005 Pan Michał Mazurkiewicz rozpoczął karierę zawodową w Grupie CEMEX - wiodącym, światowym producencie materiałów budowlanych. W sierpniu 2006 został Członkiem Zarządu Regionalnego i Dyrektorem ds. Planowania Strategii i Koordynacji Funkcji zintegrowanych dla Północno-Zachodniej Rosji i Krajów Bałtyckich. We wrześniu 2009 roku został dyrektorem w Grupie Selena - polskiego producenta materiałów budowlanych, gdzie odpowiada za rozwój m.in. działalności grupy w obszarze nowych grup produktowych i uruchamianie zakładów produkcyjnych. Pan Michał Mazurkiewicz: (a) nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, (b) w okresie ostatnich trzech lat był członkiem następujących organów zarządzających lub nadzorczych, albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego: Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. – członek Rady Nadzorczej (nadal pełni ta funkcję), (c) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, (d) nie pełnił w okresie ostatnich pięciu lat funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu, który w okresie ostatnich pięciu lat był w likwidacji, upadłości, czy też w którym został ustanowiony zarząd komisaryczny (e) nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, (f) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Walasiński - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »