Reklama

CFSA (CFS): Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki - raport 32

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 10 grudnia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały nr 4/14, 5/14 i 6/14 w sprawie wyboru Pana Roberta Banacha, Pani Magdaleny Waniek oraz Pana Edwarda Żbika na Członków Rady Nadzorczej spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A.

Reklama

W związku z powyższymi zmianami, aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

- Pan Witold Baran, Przewodniczący Rady Nadzorczej;

- Pani Władysław Janusz Klażyński, Członek Rady Nadzorczej;

- Pani Zdzisława Maksymiuk, Członek Rady Nadzorczej;

- Pan Maciej Palej, Członek Rady Nadzorczej;

- Pan Robert Banach, Członek Rady Nadzorczej;

- Pani Magdalena Waniek, Członek Rady Nadzorczej; oraz

- Pan Edward Żbik, Członek Rady Nadzorczej.


Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej znajdują się poniżej.


Pan Robert Banach

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Pan Robert Banach, Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. Kadencja Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. trwa 3 lata, począwszy od dnia 10 grudnia 2014 r.


Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 12 lat związany z sektorem bankowym, gdzie przede wszystkim obejmował stanowiska w obszarze zarządzania wierzytelnościami zagrożonymi i dochodzenia roszczeń. Od 2003 w Kredyt Banku SA, w którym w 2010 objął funkcję Dyrektora Biura Windykacji. W latach 2013-2014 Dyrektor w Centrum Kredytów Zwiększonego Ryzyka BZ WBK SA. Od 2014 zatrudniony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. jako Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji.

Pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej jak i Zarządu w spółkach należących do grup kapitałowych Kredyt Banku SA, BZ WBK SA oraz Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Ukończył szkolenia z zakresu prawa cywilnego, upadłościowego, analizy ryzyka oraz managerskie, w tym program rozwoju managerów prowadzony przez ICAN Institute i Harvard Business Review Polska. Bierze udział w pracach z zakresu projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji jak i Związek Banków Polskich.


Wykształcenie:

1998-2003 – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – mgr prawa


Doświadczenie zawodowe:

Od 2014 – Bank BPS SA – Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji

2013-2014 – BZWBK SA – Dyrektor w Centrum Kredytów Zwiększonego Ryzyka

2010-2013 - Kredyt Bank SA – Dyrektor Biura Windykacji w Departamencie Restrukturyzacji i Windykacji

2010-2010 - Kredyt Bank SA – Lider Zespołu w Biurze Restrukturyzacji w Departamencie Restrukturyzacji i Windykacji

2008-2010 - Kredyt Bank SA – Lider Zespołu w Biurze Windykacji w Departamencie Restrukturyzacji i Windykacji

2003-2008 – Kredyt Bank SA – starszy specjalista ds. windykacji

2000-2003 – kancelaria radcy prawnego – asystent


Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Nie dotyczy


Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

BFI Serwis Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu w latach 2012-2013, aktualnie nie pełni funkcji

Reliz Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej w latach 2011-2014, aktualnie nie pełni funkcji

ABC Finanse – Przewodniczący Rady Nadzorczej w 2014, aktualnie nie pełni funkcji


Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie dotyczy


Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

BFI Serwis Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu w latach 2012-2013 - spółka postawiona w stan likwidacji na mocy uchwały walnego zgromadzenia w dniu 19/06/2013 r. Na dzień likwidacji spółka nie prowadziła działalności i nie posiadała żadnych zobowiązań wobec wierzycieli.

Reliz Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej w latach 2011-2014 - Spółka prowadziła działalność polegającą na wynajmie powierzchni biurowych i handlowych w należącej do niej nieruchomości - budynku biurowym, będącym jej głównym aktywem. Z uwagi na fakt, że przeprowadzona w 2003 roku transakcja nabycia przez Spółkę budynku od poprzedniego właściciela w zamian za przejęcie długu z tytułu kredytu udzielonego na wybudowanie tego budynku została uznana na drodze sądowej za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela poprzedniego właściciela, wierzyciel ten skierował egzekucję do przedmiotowej nieruchomości. Fakt zajęcia nieruchomości doprowadził do braku możliwości regulowania zobowiązań przez Spółkę i konsekwencji złożenia przez Zarząd wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Sąd Rejonowy w Poznaniu w dniu 21.08.2012 r. ogłosił upadłość likwidacyjną Spółki. Postępowanie upadłościowe nie zostało jeszcze zakończone.


Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie dotyczy


Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie figuruje


Pani Magdalena Waniek

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:


Pani Magdalena Waniek, Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. Kadencja Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. trwa 3 lata, począwszy od dnia 10 grudnia 2014 r.


Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

- 2009-2010 rok - Szkoła Główna Handlowa - Kolegium Gospodarki Światowej, Podyplomowe Studia Menedżersko-Finansowe;

- 2002-2007 - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, magister turystyki i rekreacji;

- W roku 2012 odbyła szkolenia z zakresu:

- funkcjonowania grupy kapitałowej,

- szkolenie dla Rady Nadzorczej i Rady Zrzeszenia z zakresu kompetencji, odpowiedzialności i zasad funkcjonowania członków Rad,

- kierowania zespołem z elementami coachingu.

- W roku 2011 ukończyła kursy Szkoły Giełdowej:

- kurs organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych oraz Uniwersytet Warszawski "Podstawy inwestowania na giełdzie",

- kurs organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych oraz Szkołę Główną Handlową " IPO- po kapitał na giełdę".


Doświadczenie zawodowe:

- Od 15 września 2008 roku do chwili obecnej pracownik Banku BPS S.A.:

- od czerwca 2014 roku na stanowisku Naczelnika Wydziału Prezydialnego w Departamencie Organizacyjno-Prawnym i Kadr

- od czerwca 2013 do maja 2014 roku na stanowisku Dyrektora Biura Zarządu,

- od sierpnia 2012 do czerwca 2013 roku na stanowisku Wicedyrektora Biura Zarządu,

- od stycznia 2012 do sierpnia 2012 roku na stanowisku Dyrektora Biura Zarządu,

- od września 2011 roku do stycznia 2012 roku na stanowisku p.o. Naczelnika Wydziału Prezydialnego w Departamencie Administracji i Obsługi Banku,

- od września 2008 do września 2011 roku na stanowisku Asystenta Prezesa Zarządu,

- od września 2012 roku do października 2013 roku Członek Rady Nadzorczej Positive Advisory w likwidacji

- Od września 2011 do grudnia 2013 roku Członek Rady Nadzorczej Banknot Financial S.A.

- Od października 2007 do września 2008 roku specjalista w Makroregionie Środkowo-Wschodnim Bankowości Korporacyjnej w Banku BPH S.A. a następnie (po fuzji) w Banku Pekao S.A.

- Od marca do października 2007 roku specjalista w Klubie Polskiej Rady Biznesu w Warszawie.


Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Nie dotyczy


Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

- Od września 2012 roku do października 2013 roku Członek Rady Nadzorczej Positive Advisory w likwidacji

- Od września 2011 do grudnia 2013 Członek Rady Nadzorczej Banknot Financial S.A.


Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie dotyczy


Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego:

- We wrześniu 2012 roku powołana na Członka Rady Nadzorczej Positive Advisory w likwidacji, tj. w momencie rozpoczęcia etapu likwidacji spółki, rezygnację z funkcji Członka Rady złożyła w dniu 31 października 2013 roku.

- We wrześniu 2011 roku powołana na Członka Rady Nadzorczej Banknot Financial S.A. Z uwagi na zmianę polityki inwestycyjnej inwestora strategicznego, w dniu 20 grudnia 2012 roku spółka postawiona w stan upadłości. Postępowanie upadłościowe likwidacyjne zostało zakończone w dniu 20 grudnia 2013 roku. 31 stycznia 2014 roku spółka wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.


Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie dotyczy


Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie dotyczyPan Edward Żbik

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:


Pan Edward Żbik, Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. Kadencja Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. trwa 3 lata, począwszy od dnia 10 grudnia 2014 r.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:


Wykształcenie:

1978 rok – Uniwersytet Warszawski – Wydział Nauk Ekonomicznych

Posiada liczne certyfikaty potwierdzające ukończenie specjalistycznych szkoleń z zakresu finansów i bankowości ( m.in. INSEAD )

Doświadczenie zawodowe:

Posiada ponad 35-letnie doświadczenie zawodowe.

Od maja 1978 do 1987 r – pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego ( specjalność historia myśli ekonomicznej oraz inwestycje kapitałowe );

Od 1987 r. związany z sektorem bankowym. W latach 1987- 2002 pracownik Banku Handlowego w Warszawie SA na kierowniczych stanowiskach w pionach ryzyka i sprzedaży, członek wielu rad nadzorczych ( Dromex SA, Handlowy –Heller SA, Handlowy- Leasing SA ), W latach 2002 – 2004 dyrektor zarządzający w BGZ SA w pionie ryzyka , w latach 2005 – 2009 dyrektor w Kredyt Banku SA i ING SA. W latach 2009 – 2014 dyrektor departamentu i dyrektor zarządzający w BGK ( fundusze poręczeniowe - m.in. przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowej Grupy Poręczeniowej SA , programy rządowe – wspierania eksportu, inwestycje kapitałowe, szef projektu Nowy Model Operacyjny Banku), od 2014 r związany z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA – dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym.


Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Nie dotyczy


Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowej Grupy Poręczeniowej SA – 2009 – 2012 - nie pełni nadal funkcji .


Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie dotyczy


Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie dotyczy


Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie dotyczy


Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie dotyczy


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Jerzy Tofil - Prezes Zarządu
Roman Parzniewski - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: 10 grudnia | powołany

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »