Reklama

ISIAG (ISG): Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję


Reklama


Zarząd spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 16/14 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.


Do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji zostali powołani:

Danuta Zysk, Anna Grodzka, Krzysztof Michał Sobiechowski, Jarosław Zygmunt Rewucki, Wioleta Karczewska-Mróz


Kadencja Rady Nadzorczej Spółki trwa 3 lata.


W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

- Danuta Zysk- Przewodnicząca Rady Nadzorczej;

- Anna Grodzka- Członek Rady Nadzorczej;

- Jarosław Zygmunt Rewucki- Członek Rady Nadzorczej;

- Krzysztof Michał Sobiechowski -Członek Rady Nadzorczej;

- Wioleta Karczewska-Mróz -Członek Rady Nadzorczej.

Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej znajdują się poniżej:


Danuta Zysk

Przewodnicząca Rady Nadzorczej


Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:


 2003 - 2007 - Główny Specjalista ds. prawnych w „PEPEES” S.A.;

 od 2007 do 2010 – Dyrektor Biura Zarządu i Obsługi Prawnej „PEPEES” S.A.;

 2006 - 2007 - Członek Rady Nadzorczej „Browar Łomża” Sp.z o.o.;

 2009-2010 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży –doradztwo prawne

 od 2007 do chwili obecnej– wykładowca nauk prawnych w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (Prawo Pracy, Prawo Gospodarcze, Prawo Żywnościowe, Prawo Zamówień Publicznych, Ochrona Własności Intelektualnej, prawo Oświatowe);

 od 2009 – Członek Zarządu Stowarzyszenia Łomżyńskie Filary;

 od 2010 – do 2014 – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A;

 od 2010 – do 2012 – Prawnik w Kancelarii Radcy Prawnego mec. Andrzeja Grodzkiego w Łomży;

 od 2010 – Główny Specjalista ds. Prawnych-Biuro Prawne –Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży


Wykształcenie:


 2003 - studia magisterskie Uniwersytet w Białymstoku - Wydział Prawa;

 2004 – 2007 - 3-letnia aplikacja prokuratorska złożony egzamin prokuratorski.

 2004 - 2007 - aplikacja prokuratorska w Prokuraturze Okręgowa w Łomży

 2010 – 2011 - studia podyplomowe : Ochrona własności intelektualnej.


Doświadczenie zawodowe:


Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

- nie występuje


Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

- Poza funkcją w okresie 2010 – do 2014 – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A – nie pełniłam innych funkcji w organach spółek prawa handlowego


Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została

skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz

wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała

sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w

spółkach prawa handlowego:

- nie występuje


Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do

podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego

lub nadzorczego:

- nie występuje


Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w

stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej

spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

- nie występuje


Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze

Sądowym:

- nie
Anna Grodzka

Audytor ds. kosztów, Członek Rady NadzorczejOpis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:


 inż. ds. środowiska

 wieloletni specjalista ds. podatku VAT –Zambrowskie Zakłady Bawełniane –Zamtex S.A. w Zambrowie

 od 2008 r. audytor kosztów w Instytucie Szkolen i Analiz gospodarczych S.A.Wykształcenie:

 Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży-kierunek: Ochrona środowiska-uzyskany tytuł inżyniera

 Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży- studia podyplomowe –specjalizacja: Fundusze unijne


Doświadczenie zawodowe:


 przed 2008 r. specjalista ds. podatku VAT (ZZPB Zamtex w Zambrowie)

 od 2008 r. audytor ds. kosztów Instytut Szkoleń i analiz Gospodarczych SA

 od grudnia 2010 r . członek Rady Nadzorczej Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SAWskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Nie dotyczy


Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Nie dotyczy


Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została

skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz

wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała

sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie dotyczySzczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do

podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego

lub nadzorczego:

Nie dotyczy


Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w

stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej

spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie dotyczy


Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze

Sądowym:

Nie dotyczy

Jarosław Zygmunt Rewucki

Członek Rady Nadzorczej


Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:


Wykształcenie:

 Średnie


Doświadczenie zawodowe:

 25 lat w instytucjach finansowych w tym 22 pracy w Biurach Maklerskich


Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Nie dotyczy


Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Luxima S.A. - Przewodniczący RN do 30-06-2013 obecnie nie jestem

AtonHT S.A. – Członek RN do 31-01-2013 obecnie nie jestemInformacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została

skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz

wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała

sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w

spółkach prawa handlowego:

Nie dotyczySzczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do

podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego

lub nadzorczego:

Nie dotyczy


Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w

stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej

spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie dotyczy


Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze

Sądowym:

Nie dotyczyKrzysztof Michał Sobiechowski

Członek Rady Nadzorczej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA


Wykształcenie:

 studia magisterskie (dzienne, stacjonarne) Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie wydział zootechniczny

Doświadczenie zawodowe:

 01.01.1993-30.06.1996 - Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szpietowie - specjalista ds. informatyki i analiz ekonomicznych

 01.07.1996-30.10.2000 - Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Łomży - Inspektor/specjalista Wydziału Kredytów i Gwarancji

 01.11.2000-28.02.2001 - Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Łomży - kierownik Zespołu Kredytów

 01.03.2001-31.12.2002 - Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Łomży - menedżer Klienta

 od 01.01.2003-01.01.2004 - Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Łomży - Z-ca Dyrektora Centrum Klienta Korporacyjnego w Białymstoku od 02.01.2004-30.04.2007 - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Łomży - Dyrektor Oddziału

 od 01.05.2007-31.07.2008 - Bank Spółdzielczy w Łomży - Wiceprezes Zarządu d/s sprzedaży

 od 01.08.2008- 31.01.2010 - Deutsche Bank PBC SA w Łomży - Dyrektor Oddziału

 od 1995 do 31.12.2005 - Prowadzenie Firmy Doradczej - Opracowywanie Planów Przedsięwzięć KRIS

 od maja 2010 do dziś - Prowadzenie Firmy Consulting Doradztwo Finanse Krzysztof Sobiechowski


Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

- nie dotyczy

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

tylko Instytut

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

nie dotyczy

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

nie dotyczy

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

jednoosobowa działalność gospodarcza Consulting Doradztwo Finanse Krzysztof Sobiechowski w zakresie pośrednictwo finansowe, doradztwo finansowe

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

nie dotyczy


Wioleta Karczewska – Mróz

Kierownik ds. funduszy unijnych, członek Rady Nadzorczej


Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

 Magister administracji, od 2008r. Kierownik ds. funduszy unijnych w Instytucie Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA, następnie od grudnia 2010r. Członek Rady Nadzorczej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Wykształcenie:


 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Kierunek Administracja Publiczna, Specjalność Finanse Publiczne i Administracja Skarbowa - uzyskany tytuł: magister

 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce, Kierunek Administracja Publiczna, Specjalność Rachunkowość i Finanse Publiczne - uzyskany tytuł: licencjatDoświadczenie zawodowe:


 od 2008r. Kierownik ds. funduszy unijnych w Instytucie Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA

 od grudnia 2010r. Członek Rady Nadzorczej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SAWskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:


Nie dotyczy


Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA


Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została

skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz

wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała

sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w

spółkach prawa handlowego:


Nie dotyczy


Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do

podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego

lub nadzorczego:


Nie dotyczy


Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w

stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej

spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:


Nie dotyczy


Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze

Sądowym:


Nie dotyczyPodstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:

Danuta Kowalczyk - Wiceprezes

Beata Glinka - Wiceprezes

Osoby reprezentujące spółkę:
Danuta Kowalczyk - Wiceprezes
Beata Glinka - Wiceprezes

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »