PCM (PCM): Prime Car Management Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prime Car Management Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"
Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.16. Dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  Wyjaśnienie naruszenia zasad IV.Z.16 i IV.Z.17 znajduje się w komentarzu do zasady IV.Z.17.

IV.Z.17. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy.
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  Naruszenie polega na nieuwzględnieniu wymienionych zasad w rekomendacji Zarządu z 2 czerwca 2018 r. i uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 29 czerwca 2018 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, warunkowej wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Reklama

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2018 r., zgodnie z rekomendacją Zarządu – podjęło, uchwałą nr 8 decyzję w sprawie podziału zysku tak, że:

- część zysku netto w wysokości 11.908.840,00 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100) postanowiono przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, czyli 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) na jedną akcję.

- pozostała część zysku netto w wysokości 25.420.518,04 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście złotych 04/100) postanowiono przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na dzień 29 września 2018 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 20 grudnia 2018 r.

Zgodnie z KSH art. 348 § 3. Zdanie drugie: Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.

Zgodnie z uchwałą ZWZ podział zysku w sposób opisany powyżej nastąpi pod warunkiem, że wartość wskaźnika Zadłużenia Grupy Kapitałowej (Kapitały Własne), zdefiniowanego jako Zadłużenie Grupy Kapitałowej przez Kapitały Własne Grupy, wyliczonego przez Spółkę w oparciu o Kwartalny Raport Finansowy za trzeci kwartał 2018 r. Prime Car Management S.A., będzie niższa o co najmniej 0,2 od najniższej wartości analogicznego wskaźnika Zadłużenia Grupy Kapitałowej (Kapitały Własne) przewidzianego w jakiejkolwiek funkcjonującej umowie o finansowanie zawartej przez Spółkę („Spełnienie Warunku Dywidendy”).

Wyliczenie wskaźnika nastąpi w terminie do dnia 8 listopada 2018 r. (włącznie). W sytuacji, w której powyższy warunek nie ziściłby się w ww. terminie, zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2017 w wysokości 37.329.358,04 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 04/100) zostałby podzielony w taki sposób, że cały zysk netto zostanie przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

Oznacza to, że w uchwale ZWZ odstąpiono od zasady sformułowanej w IV.Z.17 ponieważ cytowana Uchwała zawiera takie warunki wypłaty dywidendy, których ewentualne ziszczenie (do 8 listopada 2018 r.) nastąpi po dniu dywidendy (29 września 2018 r.).

Ponadto pomiędzy dniem dywidendy (29 września 2018 r.) oraz dniem wypłaty dywidendy (20 grudnia 2018 r.) upłynie więcej niż 15 dni roboczych. Uchwała ustalająca te terminy zawiera stosowane uzasadnienie.

Przyjęcie takich warunków uzasadniały następujące okoliczności:

Sprawność operacyjna Spółki pozwala jej wykorzystywać korzystną sytuację na dynamicznie wrastającym rynku leasingu w Polsce i odnotowywać ponadplanowy popyt na swoje usługi. Skutkiem zaspokojenia tego popytu są bardzo dobre wyniki sprzedażowe Spółki w ostatnich 2 kwartałach oraz znaczący przyrost wartości aktywów leasingowych. Spółka finansuje zakupy aktywów leasingowych wykorzystując do tego zewnętrzne finansowanie bankowe i obligacyjne. Spółka posiada dostęp do tego finansowania w kwotach zapewniających jej możliwość rozwoju w długiej perspektywie. Wzrost aktywów pozytywnie wpływa na wzrost przychodów, które stopniowo rozpoznawane będą w wyniku Spółki, jednocześnie zwiększając zapotrzebowanie na dług. Wzrost zadłużenia powoduje zwiększenie wartości wskaźnika Zadłużenie finansowe (Kapitały Własne), który jest jednym z podstawowych wskaźników finansowych określonych w umowach finansowania zewnętrznego. Dodatkowym elementem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie rekomendacji był fakt, że wartość w/w wskaźnika została jednorazowo i niezależnie od bieżących działań operacyjnych Spółki, negatywnie zaburzona na skutek wejścia w życie w bieżącym roku Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9. Przekroczenie uzgodnionych w umowach finansowania zewnętrznego wartości wskaźnika Zadłużenie finansowe (Kapitały Własne) mogłoby spowodować negatywne konsekwencje dla Spółki, ograniczając możliwości jej rozwoju. Spółka okresowo dokonuje przeglądu tego wskaźnika, a następnie poprzez negocjacje z dostawcami finansowania zewnętrznego, wspólnie dostosowuje jego wartość do aktualnych planów rozwojowych.

Zgodnie jednak z przyjętymi założeniami Polityki Dywidendowej w Prime Car Management S.A. zamiarem Zarządu jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu, przy uwzględnieniu odpowiedniego poziomu płynności Grupy Kapitałowej Spółki oraz kapitału niezbędnego do rozwoju jej działalności, wypłaty dywidendy z zysków.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz w trosce o zapewnienie bezpiecznego rozwoju Spółki na dynamicznie rosnącym rynku leasingu w Polsce, Zarząd Spółki rekomendował wypłatę dywidendy z zysku wypracowanego w 2017 r. pod warunkiem istnienia na koniec trzeciego kwartału 2018 r. marginesu bezpieczeństwa wskaźnika Zadłużenie finansowe (Kapitały Własne) na poziomie 0,2, co zostało zaakceptowane uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2018 r.

Naruszenie ma charakter incydentalny i Spółka w przyszłości podejmie kroki w celu zapewnienia prawidłowej, bieżącej działalności Spółki przy stosowaniu zasad zapisanych w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
Osoby reprezentujące spółkę:
Jakub Kizielewicz - Prezes Zarządu
Konrad Karpowicz - Wiceprezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »