Reklama

PGSSOFT (PSW): Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. w dniu 28 czerwca 2010 roku.

Zarząd PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączaniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. w dniu 28 czerwca 2010 roku.

ReklamaUchwała Nr /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2010 rokuW sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .......................................§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2010 rokuW sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:


1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009,

c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2009,

d) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku 2009 - oceny sprawozdań określonych w pkt. a, b oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. c powyżej.

7. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009,

c) podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009,

d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009,

e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

8. Zamknięcie obrad.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęciaUchwała Nr /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2010 rokuW sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej................................§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2010 roku


W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

2009 obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.§ 1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 zawierające:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.408.435,53 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiem tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych 53/100),

c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 765.736,33 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 33/100),

d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 765.736,33 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 33/100),

e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.062.777,87 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 87/100),

f) informacje dodatkowe i objaśnienia.


§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała Nr /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2010 roku


W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2009§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała Nr /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2010 roku


W sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2009 oraz wypłaty dywidendy§ 11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia osiągnięty przez PGS SOFTWARE S.A. w roku obrotowym 2009 zysk netto w wysokości 765.736,33 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści trzy grosze) przeznaczyć w całości na dywidendę. Dodatkowo Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PGS SOFTWARE" Spółki Akcyjnej postanawia, aby z kapitału zapasowego przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 304.263,67 zł. (słownie: trzysta cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt siedem groszy). Razem dywidenda wyniesie 1.070.000,00 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

2. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,04 zł (słownie: cztery grosze).


§ 2


Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PGS SOFTWARE" Spółki Akcyjnej ustala dzień prawa do dywidendy (D) na 21 lipca 2010 roku oraz dzień wypłaty dywidendy (W) na 5 sierpnia 2010 roku.


§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała Nr /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2010 roku


W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu - Wojciechowi Gurgulowi absolutorium

z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia

31 grudnia 2009 roku§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Wojciechowi Gurgulowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.


§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała Nr /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2010 roku


W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu - Pawłowi Gurgulowi absolutorium

z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia

31 grudnia 2009 roku§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Pawłowi Gurgulowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.


§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2010 roku


W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.


§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała Nr /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2010 roku


W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Witoldowi Strumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Witoldowi Strumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku


§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała Nr /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2010 roku


W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku


§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała Nr /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2010 roku


W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.


§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała Nr /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2010 roku


W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Pawłowi Zdanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Pawłowi Zdanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku


§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Gurgul - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | ZGROMADZENIA | treść | Wrocław | W.E. | dywidenda

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »