Reklama

MEW (MSA): Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 19 kwietnia 2010 roku

Zarząd Spółki poniżej podaje projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19 kwietnia 2010 roku.

ReklamaUchwała nr __________

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ________________.Uchwała nr __________

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia ___________

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia ___________ roku, o godzinie ________:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4) Przyjęcie porządku obrad,

5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

6) Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

serii C z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,

7) Podjęcie uchwał w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii C oraz akcji serii C do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii C oraz akcji serii C,

8) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany innych postanowień statutu Spółki.

9) Wolne wnioski.

10) Zamknięcie obrad.Uchwała nr ___________

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia __________

w sprawie odwołania pana ______________ z funkcji członka Rady Nadzorczej


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana ____________ z funkcji członka Rady Nadzorczej spółki MEW S.A. z siedzibą w Warszawie.

Uchwała nr ___________

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia _________ roku

w sprawie powołania pana ________ na członka Rady Nadzorczej


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana ____________ na funkcję członka Rady Nadzorczej spółki MEW S.A. z siedzibą w Warszawie.Uchwała nr __________

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia ______________

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

1 Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

"§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie niższej niż 268 109,30 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych i trzydzieści groszy) i nie wyższej niż 468 109,30 zł (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych i trzydzieści groszy), to jest o kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) i nie większą niż 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie mniej niż 1 000 000 (jeden milion) i nie więcej niż 3 000 000 (trzy miliony) sztuk akcji serii C.

3. Każda akcja serii C ma wartość nominalną 0,10 zł (dziesięć groszy).

4. Akcje serii C będą:

1) akcjami na okaziciela w przypadku zaoferowania ich do objęcia za wkłady pieniężne,

2) akcjami imiennymi w przypadku zaoferowania ich do objęcia za wkłady niepieniężne (aport) do dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania za rok obrotowy 2010, i zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów z podmiotami, którym zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki akcje serii C. Podmioty te obejmą akcje serii C za wkłady pieniężne lub niepieniężne, uiszczone w całości lub wniesione aportem przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji,

2) zaoferowania akcji serii C wybranym przez Zarząd podmiotom,

3) określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii C.

6. W interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii C w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

7. Akcje serii C będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2010, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 268 109,30 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych i trzydzieści groszy) i nie więcej niż 468 109,30 zł (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na:

1) 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach od A-0000001 do A-1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

2) 681 093 (sześćset osiemdziesiąt jeden dziewięćdziesiąt trzy akcji na okaziciela serii B o numerach od B-0000001 do B-0681093 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

3) Nie mniej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o numerach od C-0000001 do C-1000000 i nie więcej niż 3 000 000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii C o numerach od C-0000001 do C-3000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, lub

4) Nie mniej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji imiennych serii C o numerach od C-0000001 do C-1000000 i nie więcej niż 3 000 000 (trzy miliony) akcji imiennych serii C o numerach od C-0000001 do C-3000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,


§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji serii C;

2) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, szczegółowych warunków oferty, zasad płatności lub wnoszenia aportów za akcje oraz zasad przydziału akcji;

3) dokonania przydziału akcji serii C;

4) określenia zasad odstąpienia od emisji lub jej zawieszenia;

5) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;

6) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały nr ____/

Opinia Zarządu Spółki MEW Spółka Akcyjna uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji serii "C":

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii "C" pozwoli na szybsze pozyskanie kapitału przez Spółkę, celem zapewnienia środków niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania lub składników majątku wniesionych aportem, istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

Pozbawienie prawa poboru umożliwi pozyskanie nowych inwestorów, zwłaszcza znaczących długoterminowych oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki.


Uchwała nr __________

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia ______________

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się zezwolenia na ubieganie się o dopuszczenie akcji serii "C" oraz praw do akcji serii "C" Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu oraz na ich dematerializację.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych, o których mowa w § 1, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu,

2. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 ze zm.).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr __________

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia ______________

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:


Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEW Spółka akcyjna i oświadczeń Zarządu.Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Wilkowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | ZGROMADZENIA | mowa | 19 kwietnia | Warszawa | 19+ | uchwala

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »