Reklama

01CYBATON (01C): Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 lipca 2011r. - raport 50

UCHWAŁA NR........

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY


Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki p............

§ 2.

Reklama

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,


Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____________UCHWAŁA NR........

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu jawnym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,


Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____________


UCHWAŁA NR........

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie

Podwyższenia kapitału spółki przez emisję serii S z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii S oraz praw do akcji serii S, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "New Connect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii S oraz praw do akcji serii S

§1

Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 0,05 zł (zero złotych pięć groszy) i nie większą niż 607.210,35 zł (sześćset siedem tysięcy dwieście dziesięć złotych trzydzieści pięć groszy).

§2

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §1, zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 12.144.207 (dwanaście milionów sto czterdzieści cztery tysiące dwieście siedem (czterdzieści milionów) akcji na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,05 zł (zero złotych pięć groszy) każda akcja

§3

Akcje serii S będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty za rok obrotowy 2009.

§4

Uprawnionymi do objęcia akcji serii S są akcjonariusze, którzy prawidłowo objęli i opłacili akcje serii N Spółki w wyniku subskrypcji akcji zakończonej w dniu 2 listopada 2010 roku w takiej proporcji, że jedna akcja serii N upoważnia do objęcia jednej akcji serii S

§5

Uprawnieni do objęcia akcji serii S, którzy złożą Spółce do dnia ............... pisemne oświadczenie o odstąpieniu od prawa do objęcia akcji serii S przysługiwać będzie zwrot wpłaconych kwot na akcję serii N

§6

Nabywcy akcji serii N, którzy objęli akcje w wyniku umów zawartych ze Spółką w przedmiocie akcji nie objętych w ramach realizacji prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, przydzielanych przez Zarząd według uznania mocą uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o emisji akcji serii N z 12 lipca 2010 roku, zobowiązani są na pisemne wezwanie Zarządu do przedstawienia Spółce dowodu wpłaty za akcję serii N, dokonanej na rachunek bankowy Spółki do dnia zakończenia subskrypcji akcji tj. do dnia ........ W przypadku braku potwierdzenia wpłaty, uprawnienie akcjonariusza do objęcia akcji serii S wygasa.

§7

Zarząd upoważniony jest do przydzielenia nieobjętych akcji serii S według własnego uznania.

§ 8

Cena emisyjna jednej akcji nie może wynosić mniej niż 0,05 złotych (zero złotych pięć groszy) i zostanie ustalona przez Zarząd.

§ 9

Emisja akcji serii S zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zmianami)

§ 10

Akcje serii S zostaną objęte za wkłady pieniężne z uwzględnieniem dokonanych wpłat za akcje serii N(umowne potrącenie wierzytelności) przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego§ 11

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia formularza odstąpienia od prawa do objęcia akcji serii S

§ 12

W oparciu o opinię zarządu, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji (prawo poboru) emisji akcji serii S. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 13

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dokonania dematerializacji akcji serii S oraz praw do akcji serii S, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii S oraz praw do akcji serii S oraz złożenie ich w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Podjęcia wszelkich innych czynności związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz dopuszczenia akcji serii N oraz praw do akcji serii N do Alternatywnego Systemu Obrotu "New Connect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 14

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niewymienionych w paragrafach poprzednich, zmierzających do skutecznego przeprowadzenia emisji akcji serii S w możliwie najkrótszym terminie.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,


Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____________UCHWAŁA NR........

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie

zmiany Statutu Spółki


W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w oparciu o uchwałę nr ....

zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące

brzmienie:

[Statut]

"§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.752.759,85 zł (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 85/100 groszy). Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) .

3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5gr (pięć groszy).

4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 95.055.197 (dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja,

a mianowicie na:

1) 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych

uprzywilejowanych serii A,

o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;

akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że

na jedną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy

na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

wszystkie akcje serii A w kapitale zakładowym pokrywa się

wkładami pieniężnymi.

2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela

serii B,

o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;

wszystkie akcje serii B w kapitale zakładowym pokrywa się

wkładami pieniężnymi.

3) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela

serii C,

o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;

wszystkie akcje serii C w kapitale zakładowym pokrywa się

wkładami pieniężnymi.

4) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela

serii D,

o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;

wszystkie akcje serii D w kapitale zakładowym pokrywa się

wkładami pieniężnymi.

5) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk

akcji na okaziciela serii E,

o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii E;

wszystkie akcje serii E w kapitale zakładowym pokrywa się

wkładami pieniężnymi.

6) 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk

akcji na okaziciela serii F,

o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii F;

wszystkie akcje serii F w kapitale zakładowym pokrywa się

wkładami pieniężnymi.

7) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) sztuk

akcji na okaziciela serii G,

o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii G;

wszystkie akcje serii G w kapitale zakładowym pokrywa się

wkładami pieniężnymi.

8) 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii H w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,

9) 3.027.681 ( trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,

10) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja, wszystkie akcje serii K w kapitale zakładowym pokrywa się wkładem pieniężnym,

11) 11.438.840 (jedenaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja,

12) 8.593.469 (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),

13) nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) sztuk akcji na okaziciela serii R o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),

14) nie więcej niż 12.144.207 (dwanaście milionów sto czterdzieści cztery tysiące dwieście siedem) sztuk akcji na okaziciela serii S o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja,

5. Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,


Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____________
UCHWAŁA NR........

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie:

Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Spółki.


Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre SA uchwala co następuje:

§ 1

Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre SA do ustalenia tekstu jednolitego Spółki na podstawie następujących uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki:

Uchwały nr ___ oraz ____ z dnia 14 lipca 2011r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,


Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____________

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Pawlikowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »