Reklama

01CYBATON (01C): Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 stycznia 2012r. godz.9 - uzupełnienie - raport 78

UCHWAŁA

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 9 stycznia 2011 r. w sprawie: podjęcia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zakup przez Victoria Asset Operation Centre S.A. 51% udziałów w Agtes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za kwotę 1 300 000 złotych ( słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§1

wyraża zgodę na zakup przez Victoria Asset Operation Centre S.A. 51% udziałów w Agtes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za kwotę 1 300 000 złotych ( słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych).

Reklama

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____________


UCHWAŁA

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 9 stycznia 2012r r. w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r.


Na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____________


UCHWAŁA

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 9 stycznia 2012r r. w sprawie

: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r.


Na podstawie art. 395 § 2 ust.1 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się , po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r.

W skład sprawozdania finansowego wchodzą:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą __________ zł.,

2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości _________ zł.,

3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia - 31 grudnia.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę + (plus) ____________ zł.,

4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r. wykazujący zmianę środków pieniężnych w kwocie netto + (plus) __________ zł.,

5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____________


UCHWAŁA

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 9 stycznia 2012r r. w sprawie

sposobu pokrycia straty za rok obrotowy za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust.2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§1

Strata netto wypracowana w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r., w wysokości ____________ zł. (______________________) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____________


UCHWAŁA

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 9 stycznia 2012r r. w sprawie

udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.


Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Ewie Antczak.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____________


UCHWAŁA

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 9 stycznia 2012r r. w sprawie

udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.


Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu __________________.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____________


UCHWAŁA

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 9 stycznia 2012r r. w sprawie

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.


Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Adamowi Witoldowi Stolarzowi.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____________


UCHWAŁA

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 9 stycznia 2012r r. w sprawie

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.


Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Sokołowskiemu.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____________


UCHWAŁA

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 9 stycznia 2012r r. w sprawie

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.


Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Annie Joannie Nowak.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____________


UCHWAŁA

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 9 stycznia 2012r r. w sprawie

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.


Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Annie Marii Chabierze.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____________


UCHWAŁA

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 9 stycznia 2012r r. w sprawie

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.


Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej, Panu __________________.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____________


UCHWAŁA

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 9 stycznia 2012r r. w sprawie

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.


Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej, Panu __________________.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____________


UCHWAŁA

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 9 stycznia 2012r r. w sprawie

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.


Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej, Panu __________________.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____________


UCHWAŁA

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 9 stycznia 2012r r. w sprawie

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.


Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej, Panu __________________.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____________UCHWAŁA

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 9 stycznia 2011 r. w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011

Na podstawie art. 395 § 2 ust.3 w związku z art. 393 ust.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:


§1

Udziela się Panu Andrzejowi Perecie absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r., w którym to okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia ______ 2011r. pełnił funkcję Prezesa Spółki, a w okresie od dnia ____ 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. pełnił funkcję Wiceprezesa Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____________


UCHWAŁA

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 9 stycznia 2011 r. w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011

Na podstawie art. 395 § 2 ust.3 w związku z art. 393 ust.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:


§1

Udziela się Panu Marcinowi Pawlikowskiemu, Prezesowi Zarządu Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____________


Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Pawlikowski - Prezes Zarządu
Andrzej Pereta - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »