Reklama

MEW (MSA): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2012 roku - raport 9

Zarząd Spółki poniżej podaje projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku.


Projekty uchwał


Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ________________.

ReklamaUchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: ________, ______________.Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 29 czerwca 2012 roku, o godzinie 11.00:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej

5) Przyjęcie porządku obrad.

6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2011.

7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2011 rok.

8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MEW S.A. za 2011 rok.

9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2011 rok.

10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty za 2011 rok.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.

12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.

13) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu na nową kadencję.

14) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

16) Wolne wnioski.

17) Zamknięcie obrad.


Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MEW S.A. za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2011 rok stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2012/_ /__/1.


Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MEW S.A. za rok 2011


Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011 obejmujące:

1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości _______ zł (_________________________);

2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2011 roku zysk/stratę netto w wysokości ____________ zł (____________________________);

3) informację dodatkową;

4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2011 roku stan środków pieniężnych w kwocie ____________ zł (______________________);

5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący stan kapitałów własnych w kwocie _____________ zł (_______________________).


Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu


Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki MEW Spółka Akcyjna z działalności za rok 2011.


Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie podziału zysku /pokrycia straty za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk/stratę w kwocie ______ zł (________________) przeznaczyć na ................................./ pokryć w całości z zysków uzyskanych w przyszłych okresach/ z kapitału zapasowego.Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Michałowi Wilkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011.


Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, panu Marcinowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011.


Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium


Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Bogusławowi Puchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Klaudiuszowi Fryderykowi Wolnemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011.


Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, pani Annie Agnieszce Łacińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011.Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, panu Markowi Retmaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011.Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Arturowi Małkowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011.


Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania członka Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Michała Wilkowskiego na Prezesa Zarządu Spółki na okres 3 letniej kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Marcina Markiewicza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią __________ na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana __________ na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana __________ na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana __________ na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 25 pkt. 7 Statutu Spółki MEW S.A. podjęło uchwałę następującej treści:

§1

1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej uzależnione jest od liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i wynosi 50 zł za jedno posiedzenie.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie przysługiwać członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc w zależności od liczby posiedzeń Rady Nadzorczej w danym miesiącu i będzie płatne do 10 dnia kolejnego miesiąca na rachunek bankowy członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podstawa prawna:

§4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Wilkowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »