Reklama

01CYBATON (01C): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 kwietnia 2011r. - raport 24

Zarząd Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna w Warszawie przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 kwietnia 2011r.


UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY


Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki p............

Reklama

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,


Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____________UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu jawnym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,


Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____________UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2011r.

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna


Na podstawie art. 385 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:


§1

Powołuje się do Rady Nadzorczej p._______________.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,


Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____________UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2011r.

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna


Na podstawie art. 385 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:


§1

Powołuje się do Rady Nadzorczej p._______________.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,


Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____________UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2011r.

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna


Na podstawie art. 385 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:


§1

Powołuje się do Rady Nadzorczej p._______________.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,


Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____________UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2011r.

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna


Na podstawie art. 385 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:


§1

Powołuje się do Rady Nadzorczej p._______________.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,


Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____________


UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie:

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii P z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii P oraz praw do akcji serii P, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii P oraz praw do akcji serii P oraz zmiany Statutu Spółki.


Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), a także art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) w zw. z art. 5 ust. 1-5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uchwala, co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy ) i nie większą niż 2.145.549,50 zł (dwa miliony sto czterdzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych groszy pięćdziesiąt), tj. do kwoty nie większej niż 4.291.099 zł (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 42. 910.990 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dziesięć dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy).

3. Akcje serii P będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2011.

4. Emisja akcji serii P zostanie przeprowadzona z wykonaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.

5. Dzień prawa poboru przypadać będzie na 25 kwietnia 2011 r. Otwarcie subskrypcji nastąpi w dniu 26 kwietnia 2011 r.

6. Subskrypcja akcji serii P zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

7. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi z uwzględnieniem niżej wykazanych postanowień oraz zgodnie z postanowieniami art. 434 oraz 435 Kodeksu spółek handlowych.

8. Wykonanie prawa poboru akcji w ramach oferty publicznej następuje w jednym terminie, to jest od 26 kwietnia do 10 maja 2011r.

9. Jedno prawo poboru upoważniać będzie do objęcia jednej akcji serii P.

10. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru akcji mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.

11. Akcje objęte dodatkowym zapisem Zarząd przydziela proporcjonalnie do zgłoszeń.

12. Akcje nieobjęte w trybie określonym w ust. 8 i 9 Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

13. Akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału.

14. Wpłaty na akcje serii P zostaną dokonane jednorazowo.

15. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:----------

a. Ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii P nie niższej niż w ___________ zł (_________________ groszy).

b. Z zastrzeżeniem ust. 8 określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii P, terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii P, określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii P w zakresie nie objętym uchwałą oraz do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii P nie określonych niniejszą uchwałą.

c. Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,

d. Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii P oraz praw do akcji serii P, w tym w szczególności zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą, zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii P oraz praw do akcji serii P w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze późn. zm.),

e. Złożenia praw do akcji serii P oraz akcji serii P do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,

f. Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji akcji serii P oraz dopuszczenia akcji serii P oraz praw do akcji serii P do Alternatywnego Systemu Obrotu "New Connect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§2

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

1) złożenie akcji serii P oraz praw do akcji serii P do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

2) dokonanie dematerializacji akcji serii P oraz praw do akcji serii P w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.);

3) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji serii P oraz praw do akcji serii P do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.---------


Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,


Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____________UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie:

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii R z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii R oraz praw do akcji serii R, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii R oraz praw do akcji serii R oraz zmiany Statutu Spółki.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 § 3a, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), a także art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) w zw. z art. 5 ust. 1-5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uchwala, co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy ) i nie większą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), tj. do kwoty nie większej niż 6. 291.099 zł (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy).

3. Akcje serii R będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2011.

§2

1. Emisja akcji serii R zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej w całości do jednego lub kilku Inwestorów.

2. Akcje serii R zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Wpłaty na akcje serii R zostaną dokonane jednorazowo.

§3

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii R przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii R przedstawiona została Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§4

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

1) złożenie akcji serii R oraz praw do akcji serii R do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

2) dokonanie dematerializacji akcji serii R oraz praw do akcji serii R w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.);

3) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji serii R oraz praw do akcji serii R do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.---------

§5

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:-

1) Ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii R z zastrzeżeniem, iż cena emisyjna nie może być niższa niż _____________ zł (___________groszy),

2) Określenia zasad dystrybucji akcji serii R,

3) Zawarcia umów o objęciu akcji serii R w trybie subskrypcji prywatnej,

4) Określenia terminu otwarcia subskrypcji,

5) Zawarcia umów o objęciu akcji serii R w trybie subskrypcji prywatnej,

6) Określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii R,

7) Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH,

8) Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii R oraz praw do akcji serii R, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii R oraz praw do akcji serii R w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.),

9) Złożenia akcji serii R oraz praw do akcji serii R do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,

10) Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia oferty prywatnej oraz dopuszczenia akcji serii R oraz praw do akcji serii R do Alternatywnego Systemu Obrotu "New Connect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 6

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z ww. uchwałami zmienia się Statut Spółki poprzez zmianę § 8, który uzyskuje następujące brzmienie:


"§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6. 291.099 zł (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).

2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) .

3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5gr (pięć groszy).

4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 125.821.980 (sto dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja,

a mianowicie na:

1) 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych

uprzywilejowanych serii A,

o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;

akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że

na jedną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy

na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

wszystkie akcje serii A w kapitale zakładowym pokrywa się

wkładami pieniężnymi.

2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela

serii B,

o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;

wszystkie akcje serii B w kapitale zakładowym pokrywa się

wkładami pieniężnymi.

3) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela

serii C,

o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;

wszystkie akcje serii C w kapitale zakładowym pokrywa się

wkładami pieniężnymi.

4) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela

serii D,

o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;

wszystkie akcje serii D w kapitale zakładowym pokrywa się

wkładami pieniężnymi.

5) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk

akcji na okaziciela serii E,

o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii E;

wszystkie akcje serii E w kapitale zakładowym pokrywa się

wkładami pieniężnymi.

6) 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk

akcji na okaziciela serii F,

o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii F;

wszystkie akcje serii F w kapitale zakładowym pokrywa się

wkładami pieniężnymi.

7) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) sztuk

akcji na okaziciela serii G,

o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii G;

wszystkie akcje serii G w kapitale zakładowym pokrywa się

wkładami pieniężnymi.

8) 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii H w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,

9) 3.027.681 ( trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,

10) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja, wszystkie akcje serii K w kapitale zakładowym pokrywa się wkładem pieniężnym,

11) 11.438.840 (jedenaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja,

12) 8.593.469 (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),

13) nie więcej niż 42. 910.990 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dziesięć dziewięćset dziewięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii P o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),

14) nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) sztuk akcji na okaziciela serii R o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),

5. Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych."

§ 7

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,


Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____________

UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie:

Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Spółki.


Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre SA uchwala co następuje:

§ 1

Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre SA do ustalenia tekstu jednolitego Spółki na podstawie następujących uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki:

Uchwały nr ___ oraz ____ z dnia 11 kwietnia 2011r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,


Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____________

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Pereta - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »