Reklama

01CYBATON (01C): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 marca 2011r. - raport 15

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie w dniu 15 marca 2011r.

Zarząd Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna w Warszawie przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 marca 2011r.


UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY


Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana_____________

Reklama

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu jawnym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 marca 2011r. w sprawie:

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii P z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii P oraz praw do akcji serii P, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii P oraz praw do akcji serii P oraz zmiany Statutu Spółki.


Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), a także art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) w zw. z art. 5 ust. 1-5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uchwala, co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy ) i nie większą niż 2.972.759,85 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych groszy osiemdziesiąt pięć), tj. do kwoty nie większej niż 5.945.519,70 zł (pięć milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych groszy siedemdziesiąt)

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 59.455.197 (pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy).

3. Akcje serii P będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2011.

4. Emisja akcji serii P zostanie przeprowadzona z wykonaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.

5. Dzień prawa poboru przypadać będzie na 28 marca 2011 r. Otwarcie subskrypcji nastąpi w dniu 29 marca 2011r.

6. Subskrypcja akcji serii P zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

7. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi z uwzględnieniem niżej wykazanych postanowień oraz zgodnie z postanowieniami art. 434 oraz 435 Kodeksu spółek handlowych.

8. Wykonanie prawa poboru akcji w ramach oferty publicznej następuje w jednym terminie, to jest od 29 marca do 12 kwietnia 2011r.

9. Jedno prawo poboru upoważniać będzie do objęcia jednej akcji serii P.

10. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru akcji mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.

11. Akcje objęte dodatkowym zapisem Zarząd przydziela proporcjonalnie do zgłoszeń.

12. Akcje nieobjęte w trybie określonym w ust. 8 i 9 Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

13. Akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału.

14. Wpłaty na akcje serii P zostaną dokonane jednorazowo.

15. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:----------

a. Ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii P nie niższej niż w 0, 10 zł (dziesięć groszy).

b. Z zastrzeżeniem ust. 8 określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii P, terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii P, określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii P w zakresie nie objętym uchwałą oraz do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii P nie określonych niniejszą uchwałą.

c. Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,

d. Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii P oraz praw do akcji serii P, w tym w szczególności zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą, zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii P oraz praw do akcji serii P w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze późn. zm.),

e. Złożenia praw do akcji serii P oraz akcji serii P do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,

f. Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji akcji serii P oraz dopuszczenia akcji serii P oraz praw do akcji serii P do Alternatywnego Systemu Obrotu "New Connect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§2

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

1) złożenie akcji serii P oraz praw do akcji serii P do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

2) dokonanie dematerializacji akcji serii P oraz praw do akcji serii P w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.);

3) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji serii P oraz praw do akcji serii P do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.---------

§ 3

W związku z podjęciem uchwały zmienia się Statut Spółki poprzez zmianę § 8, który uzyskuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.945.519,70 zł (pięć milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych groszy siedemdziesiąt).

2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) .

3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5gr (pięć groszy).

4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 118.910.391 (sto dziesięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja,

a mianowicie na:

1) 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych

uprzywilejowanych serii A,

o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;

akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że

na jedną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy

na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

wszystkie akcje serii A w kapitale zakładowym pokrywa się

wkładami pieniężnymi.

2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela

serii B,

o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;

wszystkie akcje serii B w kapitale zakładowym pokrywa się

wkładami pieniężnymi.

3) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela

serii C,

o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;

wszystkie akcje serii C w kapitale zakładowym pokrywa się

wkładami pieniężnymi.

4) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela

serii D,

o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;

wszystkie akcje serii D w kapitale zakładowym pokrywa się

wkładami pieniężnymi.

5) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk

akcji na okaziciela serii E,

o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii E;

wszystkie akcje serii E w kapitale zakładowym pokrywa się

wkładami pieniężnymi.

6) 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk

akcji na okaziciela serii F,

o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii F;

wszystkie akcje serii F w kapitale zakładowym pokrywa się

wkładami pieniężnymi.

7) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) sztuk

akcji na okaziciela serii G,

o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii G;

wszystkie akcje serii G w kapitale zakładowym pokrywa się

wkładami pieniężnymi.

8) 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii H w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,

9) 3.027.681 ( trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,

10) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja, wszystkie akcje serii K w kapitale zakładowym pokrywa się wkładem pieniężnym,

11) 11.438.840 (jedenaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja,

12) 8.593.469 (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja,

13) 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja,

14) 12.144.207 (dwanaście milionów sto czterdzieści cztery tysiące dwieście siedem) sztuk akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja,

15) nie więcej niż 59.455.197 (pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) sztuk akcji na okaziciela serii P o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja.

5. Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych.


UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie

dalszego istnienia Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie w z związku z niepowzięciem w dniu 17 stycznia 2011r. uchwały o dokapitalizowaniu Spółki kwotą 85 mln złotych postanawia niniejszym o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie

zmian w radzie Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej ________

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie

zmian w radzie Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej ________

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie

zmian w radzie Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej ________

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie

zmian w radzie Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej ________

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie:

Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Spółki.


Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre SA uchwala co następuje:

§ 1

Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre SA do ustalenia tekstu jednolitego Spółki na podstawie następujących uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, to jest:

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23lutegor.


w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2010.


Na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 marca 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2010r.


Na podstawie art. 395 § 2 ust.1 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się , po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2010 r.

W skład sprawozdania finansowego wchodzą:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.439.945,54 zł.,

2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia - 31 grudnia.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.927.797 zł,

3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia - 31 grudnia 2010 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę - (minus) 1.223.168,94 zł.,

4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia - 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmianę środków pieniężnych w kwocie netto + (plus) 69.010,62 zł.,

5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 marca 2011 r.

w sprawie: sposobu pokrycia straty za rok obrotowy za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust.2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§1

Strata netto wypracowana w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2010 r., w wysokości 1.927.797 zł zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie


w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.


Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. za okres do 1 stycznia do 25 lutego 2010r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Arturowi Jakubowskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 marca 2011r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:


§1


Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:


§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Ewie Antczak.§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 marca 2010r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.


Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:


§1

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Sokołowskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 marca 2011r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.


Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:


§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej, pani Annie Marii Chabiera.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 marca 2011r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.


Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:


§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej, pani Annie Joannie Nowak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 marca 2011r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.


Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:


§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. za okres 25 czerwca - 31 grudnia 2010r. Członkowi Rady Nadzorczej, panu Adamowi Witoldowi Stolarzowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia z dnia 15 marca 2011r. w sprawie: udzielenia Prezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010

Na podstawie art. 395 § 2 ust.3 w związku z art. 393 ust.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:


§1

Udziela się Pani Katarzynie Koźmin, Prezes Zarządu Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 za okres od 1 stycznia do 25 listopada 2010r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UCHWAŁA


ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

dnia z dnia 15 marca 2011. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

w roku 2010

Na podstawie art. 395 § 2 ust.3 w związku z art. 393 ust.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Andrzejowi Perecie, Wiceprezesowi Zarządu Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Pereta - Prezes Zarządu

GPW
Dowiedz się więcej na temat: VICTORIA | ZGROMADZENIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »