Reklama

PGSSOFT (PSW): Projekty uchwał na ZWZ - raport 16

Zarząd PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. w dniu 14 maja 2012 roku.

ReklamaUchwała Nr /2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14 maja 2012 rokuW sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .......................................§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr /2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14 maja 2012 roku
W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,

c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2011,

d) uchwał Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań określonych w pkt. a, b oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. c powyżej.

6. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,

c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy,

d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011,

e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011,

f) dokonania zmian w Statucie Spółki,

g) udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

h) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,

i) powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję,

j) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

7. Zamknięcie obrad.§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr /2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14 maja 2012 rokuW sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

2011 obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku§ 1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 zawierające:


a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7 730 420,83 zł (słownie: siedem milionów siedemset trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 83/100),

c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4 069 250,59 zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 59/100),

d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o 2 997 786,05 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 5/100),

e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 969 161,14 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych 14/100),

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała Nr /2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14 maja 2012 rokuW sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki w roku obrotowym 2011§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Uchwała Nr /2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14 maja 2012 rokuW sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy§ 1


1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia osiągnięty przez PGS SOFTWARE S.A. w roku obrotowym 2011 zysk netto w wysokości 4 069 250,59 zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 59/100), przeznaczyć:

a) na dywidendę - kwotę w wysokości 3 040 554,55 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 55/100),

b) na kapitał zapasowy - kwotę w wysokości 1 028 696,04 (słownie: jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych cztery grosze).

2. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy).


§ 2


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej ustala dzień prawa do dywidendy (D) na 31 maja 2012 roku oraz dzień wypłaty dywidendy (W) na 15 czerwca 2012 roku.


§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała Nr /2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14 maja 2012 rokuW sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu - Wojciechowi Gurgulowi absolutorium

z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia

31 grudnia 2011 roku§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Wojciechowi Gurgulowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.


§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Uchwała Nr /2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14 maja 2012 rokuW sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu - Pawłowi Gurgulowi absolutorium

z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia

31 grudnia 2011 roku§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Pawłowi Gurgulowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.


§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Uchwała Nr /2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14 maja 2012 rokuW sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.


§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Uchwała Nr /2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14 maja 2012 rokuW sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Witoldowi Strumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Witoldowi Strumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.


§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała Nr /2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14 maja 2012 rokuW sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.


§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Uchwała Nr /2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14 maja 2012 rokuW sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.


§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Uchwała Nr /2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14 maja 2012 rokuW sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Pawłowi Zdanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Pawłowi Zdanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.


§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Uchwała Nr /2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14 maja 2012 rokuW sprawie: dokonania zmian w Statucie Spółki


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:


§1


§8 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:


"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 552.828,10 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych dziesięć groszy) i dzieli się na 27.641.405 (słownie: dwadzieścia siedem milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięć) akcji, w tym:

1) 12.500.0000 akcji imiennych serii A o numerach od A 00.000.001 do A 12.500.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,

2) 12.500.000 akcji na okaziciela serii B o numerach od B 00.000.001 do B 12.500.000 o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,

3) 250.000 akcji na okaziciela serii C o numerach od C 000.001 do C 250.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,

4) 1.500.000 akcji na okaziciela serii D o numerach D od 0.000.001 do D 1.500.000 o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,

5) 631.405 akcji na okaziciela serii E o numerach E od 000.001 do E 631.405 o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,

6) 260.000 akcji na okaziciela serii F o numerach F od 000.001 do F 260.000 o wartości nominalnej 0.02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja."§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr /2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14 maja 2012 rokuW sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia

do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE S.A. Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego w szczególności zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 maja 2012 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.Uchwała Nr /2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14 maja 2012 rokuW sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia ustalić, iż Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji będzie składać się z 5 (słownie: pięciu) osób.


§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała Nr /2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14 maja 2012 rokuW sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do Rady Nadzorczej na nową kadencję ....§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała Nr /2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14 maja 2012 rokuW sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w nowej kadencji w wysokości po 500,00 (słownie: pięćset złotych) za udział w każdym posiedzeniu odbywającym się w trybie stacjonarnym.§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Gurgul - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | treść | projektu | uchwalono

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »