Reklama

PGSSOFT (PSW): Projekty uchwał na ZWZ - raport 12

Zarząd PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE .S.A. w dniu 25 czerwca 2015 roku.

ReklamaUchwała Nr /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2015 rokuW sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia§ 1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ...................


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Uchwała Nr /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2015 roku


W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


§ 1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,

c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy,

d) uchwał Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań określonych w pkt. a, b oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. c powyżej.

6. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,

c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy,

d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,

e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,

7. Zamknięcie obrad.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Uchwała Nr /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2015 rokuW sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

2014 obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.


§ 1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 zawierające:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 13 169 323,03 zł (słownie: trzynaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 03/100),

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 7 303 237,18 zł (słownie: siedem milionów trzysta trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 18/100),

d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 250 425,22 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych 22/100),

e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 902 668,20 zł (słownie: dziewięćset dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 20/100),

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2015 roku
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki w roku obrotowym 2014§ 1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała Nr /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2015 roku


W sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy


§ 1


1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia osiągnięty przez PGS SOFTWARE S.A. w roku obrotowym 2014 zysk netto w wysokości 7 303 237,18 zł (słownie: siedem milionów trzysta trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 18/100) przeznaczyć:

a) na dywidendę - kwotę w wysokości 7.035.476,25 zł (słownie: siedem milionów trzydzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 25/100),

b) na kapitał zapasowy - kwotę w wysokości 267.760,93 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 93/100).

2. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy), przy uwzględnieniu, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 18 września 2014 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 1 946 203,35 zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście trzy złote 35/100) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 0,07 zł (siedem groszy) za jedną akcję. W związku z powyższym do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 5.089.272,90 zł (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 90/100), tj. kwota 0,18 zł (słownie: osiemnaście groszy) za jedną akcję objętą wypłatą zaliczki na podstawie ww. uchwały Zarządu Spółki z dnia 18 września 2014 roku oraz 0,25 zł (dwadzieścia groszy) dla akcji nieobjętych wypłatą zaliczki na poczet dywidendy, tj. 339.000 akcji serii G i H wyemitowanych w 2015 roku, nieobjętych wypłatą zaliczki na poczet dywidendy na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 18 września 2014 roku.


§ 2


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej ustala dzień prawa do dywidendy (D) na 28 sierpnia 2015 roku oraz dzień wypłaty dywidendy (W) na 15 września 2015 roku.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała Nr /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2015 rokuW sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu – Wojciechowi Gurgulowi absolutorium

z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia

31 grudnia 2014 roku


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Wojciechowi Gurgulowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała Nr /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2015 rokuW sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Pawłowi Gurgulowi absolutorium

z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia

31 grudnia 2014 roku


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Pawłowi Gurgulowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała Nr /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2015 rokuW sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku


§ 1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała Nr /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2015 rokuW sprawie:udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała Nr /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2015 rokuW sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Therese Asmar absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Therese Asmar absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała Nr /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2015 rokuW sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała Nr /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2015 roku


W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pawłowi Zdanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Pawłowi Zdanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Gurgul - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: uchwalono | treść | projektu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »