Reklama

BIOMASS (BEP): Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomass Energy Project S.A. - raport 13

Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 kwietnia 2014 r.UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Biomass Energy Project S.A.

z dnia 7 kwietnia 2014 roku


w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje:

Reklama


§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego w osobie _________.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Biomass Energy Project S.A.

z dnia 7 kwietnia 2014 roku


w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje:


§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek następujący porządek obrad:1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

8. Upoważnienie Zarządu do zakupu działki budowlanej, pod zabudowę przemysłową.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej Spółki do podjęcia wszelkich działań w celu przeprowadzenia inwestycji w zakład przerobu biomasy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej Spółki do podjęcia wszelkich działań w celu przygotowanie dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

13. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii E oraz akcji serii E do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii E oraz akcji serii E.

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

15. Zamknięcie obrad.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Biomass Energy Project S.A.

z dnia 7 kwietnia 2014 roku


w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje:§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera biegłego rewidenta ___________ wpisanego do__________ do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Biomass Energy Project S.A.

z dnia 7 kwietnia 2014 rokuw sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje:


§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje informację Zarządu dotyczącą stosowania przez Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", stanowiących załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. (z późn. zm.).


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Biomass Energy Project S.A.

z dnia 7 kwietnia 2014 roku


w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje:


§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje ____________ na członka Rady Nadzorczej Biomass Energy Project S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Biomass Energy Project S.A.

z dnia 7 kwietnia 2014 rokuw sprawie upoważnienia Zarządu do zakupu działki budowlanej, pod zabudowę przemysłową.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje:


§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A upoważnia Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do zakupu działki budowlanej, pod zabudowę przemysłową.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Biomass Energy Project S.A.

z dnia 7 kwietnia 2014 rokuw sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej Spółki do podjęcia wszelkich działań w celu przeprowadzenia inwestycji w zakład przerobu biomasy.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje:


§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A upoważnia Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu przeprowadzenia inwestycji w zakład przerobu biomasy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Biomass Energy Project S.A.

z dnia 7 kwietnia 2014 roku


w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej Spółki do podjęcia wszelkich działań w celu przygotowanie dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje:
§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A upoważnia Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich działań w celu przygotowania dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Biomass Energy Project S.A.

z dnia 7 kwietnia 2014 roku


w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje:


§ 1

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 3 Statutu Spółki. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 3 o treści:


"Siedzibą Spółki jest Wtelno."


otrzymuje nowe następujące brzmienie:


"Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz."


§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Biomass Energy Project S.A.

z dnia 7 kwietnia 2014 roku


w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.


Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:


§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie większej niż ...zł (...złotych 00/100), to jest o kwotę nie większą niż ... zł (... złotych 00/100).

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż ... (...) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do...

3. Każda akcja serii E ma wartość nominalną 0,10 zł (dziesięć groszy).

4. Akcje serii E będą akcjami na okaziciela i zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów z podmiotami, którym zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki akcje serii E. Podmioty te obejmą akcje serii E za wkłady pieniężne, uiszczone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

5. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

6. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak akcje serii A, serii B, serii C i serii D, to jest akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r.


§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji serii E;

2) wyboru inwestorów, którym zostanie złożona oferta objęcia akcji serii E,

3) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E,

4) określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii E, w tym:

a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji,

b) szczegółowych warunków oferty,

c) zasad płatności za akcje,

d) zasad przydziału akcji, oraz

e) terminów zawarcia umów objęcia akcji serii E;

5) dokonania przydziału akcji serii E;

6) określenia zasad odstąpienia od emisji lub jej zawieszenia;

7) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;

8) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.


§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie:


"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ... zł (...złotych).


2. Kapitał zakładowy dzieli się na:


a) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 0000001 (jeden) do numeru A 2500000 (dwa miliony pięćset tysięcy),


b) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 (jeden) do B 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy),


c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 (jeden) do C 4.000.000 (cztery miliony),


d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 (jeden) do D 4.000.000 (cztery miliony),


e) ...(...)


o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Biomass Energy Project S.A.

z dnia 7 kwietnia 2014 roku


w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii E oraz akcji serii E do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii E oraz akcji serii E


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje:


§ 1

Udziela się zezwolenia na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii "E" oraz praw do akcji serii "E" Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) oraz na ich dematerializację.


§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych, o których mowa w § 1, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect),

2. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 ze zm.).


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Biomass Energy Project S.A.

z dnia 7 kwietnia 2014 roku


w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje:
§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmianę statutu dokonaną Uchwałą nr ..............


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Osoby reprezentujące spółkę:
Włodzimierz Majtkowski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »