Reklama

PROTEKTOR (PRT): PROTEKTOR Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. PROTEKTOR Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarząd Spółki liczy tylko dwóch członków, natomiast ogólny podział obowiązków i odpowiedzialności jest czytelnie ustalony zarówno w Regulaminie Zarządu, jak i Regulaminie organizacyjnym wraz ze schematem struktury organizacyjnej Spółki.

Reklama

Zatem zdaniem Spółki nie ma potrzeby sporządzania odrębnego schematu.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka nie podawała do publicznej wiadomości prognoz finansowych.

I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka stosuje zasadę zmiany biegłego kluczowego nie rzadziej niż co 5 lat, przy czym wyłączną kompetencję do wyboru biegłego audytora, badającego sprawozdania Spółki, posiada Rada Nadzorcza. Informacja o decyzji organu nadzoru Spółki w tym zakresie jest podawana przez Spółkę do publicznej wiadomości - na zasadach ogólnych.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W ocenie Spółki kryterium spełnienia wymogu różnorodności w odniesieniu do władz oraz kluczowych menadżerów przedsiębiorstwa jest mniej efektywnym kryterium przy doborze osoby do realizowania zadań na rzecz Spółki aniżeli poziom wiedzy, doświadczenia, kompetencji i umiejętności. Ponadto- w odniesieniu do osób powoływanych do pełnienia zarządu i nadzoru- kompetencja decyzyjna leży w gestii organów, określonych stosownymi przepisami.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie planuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia ze względu na transparentne przepisy dotyczące podawania do publicznej wiadomości przebiegu obrad oraz z uwagi na wysokość kosztów, niewspółmiernych do zapotrzebowania na transmisję przy bieżącej strukturze akcjonariatu.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie planuje rejestracji obrad Walnego Zgromadzenia ze względu na transparentne przepisy dotyczące podawania do publicznej wiadomości przebiegu obrad oraz z uwagi na wysokość kosztów, niewspółmiernych do zapotrzebowania na transmisję przy bieżącej strukturze akcjonariatu.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana, ponieważ Zarząd Spółki liczy tylko dwóch członków, natomiast ogólny podział obowiązków i odpowiedzialności jest czytelnie ustalony zarówno w Regulaminie Zarządu, jak i Regulaminie organizacyjnym wraz ze schematem struktury organizacyjnej Spółki. W ocenie Spółki nie ma potrzeby sporządzania odrębnego schematu.

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana ze względu na stosowanie zasady II.R.1 i II.R.3.

II.Z.10.2. sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:

  • - składu rady i jej komitetów,
  • - spełniania przez członków rady kryteriów niezależności,
  • - liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie,
  • - dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej;

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana w zakresie dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej, która to praca podlega ocenie Walnego Zgromadzenia.

II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana z uwagi na brak w Spółce polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, a decyzje w tym zakresie podejmowane są przez Zarząd na indywidualne prośby wnioskodawców.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W Spółce nie zostały wyodrębnione specjalnie w tym celu wyspecjalizowane jednostki zarządzania procesami kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance, jednak osoby realizujące te funkcje podlegają bezpośrednio Członkom Zarządu.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana w zakresie osób realizujących zadania z obszaru audytu z uwagi na fakt podległości pracowniczej, wykluczającej niezależność od pracodawcy- Spółki. Natomiast Członkowie Zarządu, kierujący funkcją audytu wewnętrznego w swojej działalności operacyjnej są niezależni i obiektywni, zgodnie z definicją audytu wewnętrznego.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana z uwagi na niewyodrębnienie w spółce takiej funkcji.

Ponadto: Ocenę skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego Zarząd składa w sprawozdaniu rocznym, podlegającym rozpatrzeniu i zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą.

III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana ze względu na fakt, że decyzję w zakresie wyodrębnienia jednostek podejmuje w strukturze organizacyjnej Spółki podejmuje Zarząd, który dokonuje bieżącej oceny, czy istnieje potrzeba wydzielenia dedykowanych komórek audytu wewnętrznego, poddając zgodnie z wymogami statutowymi tę decyzję zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana, gdyż w ocenie Spółki wypełnienie przez nią obowiązków informacyjnych zapewnia transparentnie wiedzę o przebiegu walnego zgromadzenia oraz jego postanowieniach; ponadto obecna struktura akcjonariatu Spółki nie uzasadnia ponoszenia dodatkowych wysokich nakładów niezbędnych dla stosowania przedmiotowej zasady.

IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana ze względu na wypełnianie przez Spółkę obowiązków przewidzianych przepisami prawa w zakresie zapewnienia dostępu do informacji (w szczególności podawanie raportem bieżącym przebiegu i treści zgromadzenia, możliwość zadawania pytań Spółce).

IV.Z.16. Dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Ustalanie terminarza dywidendy jest w gestii Walnego Zgromadzenia.

IV.Z.18. Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie niższym niż 0,50 zł, który mógłby skutkować bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki notowanej na giełdzie.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana. Ustalenie nominalnej wartości akcji leży w kompetencjach Walnego Zgromadzenia, w granicach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy.


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.

W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana. Regulacje prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów prawa wewnętrznego Spółki, dotyczące kwestii zawierania umów z podmiotami powiązanymi oraz dynamika działalności Spółki i obowiązek stałego nadzoru Rady, w tym również w zakresie zawierania umów istotnych dla Spółki, są w ocenie Spółki wystarczającei nie implikują obowiązku każdorazowego uprzedniego akceptowania przez Radę Nadzorczą zawarcia umów wskazanych w zasadzie. Organ nadzoru wyraża zgodę na zawarcie umowy w razie zaistnienia przesłanki istotności tejże umowy a nie statusu strony tejże umowy.V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.


Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana, ponieważ Spółka nie posiada wewnętrznych regulacji dotyczących konfliktu interesów.


Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Nie ma zastosowania.
Brak programów motywacyjnych.

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Brak programów motywacyjnych.

VI.Z.3. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana, ponieważ wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Skrzyński - Prezes Zarządu
Piotr Majewski - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »