BGE (BGE): Przesunięcie terminu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BGE S.A. - raport 11

Zarząd Spółki BGE S.A. z siedzibą w Mysłowicach niniejszym informuje o przesunięciu terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 kwietnia 2017 roku na dzień 25 kwietnia 2017 roku na godz.12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 29.


W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje wymagane dokumenty, dotyczące zwołania w/w Walnego Zgromadzenia.


Przesunięcie terminu NWZA wynika z przyczyn technicznych.


Mysłowice, dnia 28 marca 2017 r.

Reklama


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI


Zarząd BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 kwietnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Mikołowskiej 29 w Mysłowicach o godz. 12.00 z następującym porządkiem obrad.


Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6) Przyjęcie porządku obrad.

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Procedury i warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu


Zarząd BGA S.A. , zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, przedstawia następujące dane:


1. Zgodnie z art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 9 kwietnia grudnia 2017 roku. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.


2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia tj. po dniu 28 marca 2017 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 10 kwietnia 2017 r. zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie to powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

b) liczbę akcji,

c) rodzaj i kod akcji,

d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,

e) wartość nominalną akcji,

f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

h) cel wystawienia zaświadczenia,

i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.


3. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. nie później niż 4 kwietnia 2017 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: biuro@bgesa.com.pl.


4. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: biuro@bgesa.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.


5. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.


6. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.


7. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).


8. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).


9. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF.


10. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.


11. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest dostępny na stronie internetowej Spółki: www.bgesa.pl.


12. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej: biuro@bgesa.com.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.


13. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.


14. Projekty uchwał Zgromadzenia zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.


15. Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego).


16. Dokumenty oraz informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki: www.bgesa.pl.


17. Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki w godzinach 8.00 – 16.00 na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.


ZARZĄD BGE SA:

Dariusz Konstanty

Prezes Zarządu


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 3 w zw. z § 6 ust. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Konstanty - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf
GPW
Dowiedz się więcej na temat: Nadzwyczajni

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »