Reklama

AGROMEP (AGP): Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki - raport 11/2020

Zarząd Agromep S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą z dnia 28 lipca 2020 r., uwzględniający zmianę Statutu wprowadzoną Uchwałą nr 16/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się dnia 7 lipca 2020 r.


Zmianie uległ § 5 statutu Emitenta.


Dotychczasowe brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z),

Reklama

2. Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z),

3. Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych (03.22.Z),

4. Produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z),

5. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (22.19.Z),

6. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z),

7. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z),

8. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (25.29.Z),

9. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z),

10. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z),

11. Produkcja narzędzi (25.73.Z),

12. Produkcja pojemników metalowych (25.91.Z),

13. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z),

14. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z),

15. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (28.30.Z),

16. Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),

17. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (29.20.Z)

18. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z),

19. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),

20. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),

21. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),

22. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z),

23. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (46.61.Z),

24. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z),

25. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),

26. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z),

27. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z),

28. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),

29. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),

30. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),

31. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),

32. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),

33. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),

34. Działalność pośredników turystycznych (79.11.B),

35. Działalność agentów turystycznych (79.11.A),

36. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A),

37. Działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B),

38. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C),

39. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),

40. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),

41. Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z),

42. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),

43. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z),

44. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),

45. Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A),

46. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E),

47. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),

48. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z),

49. Transport drogowy towarów (49.41.Z),

50. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z),

51. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z),

52. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),

53. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),

54. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),

55. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z),

56. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),

57. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z),

58. Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (95.29.Z),

59. Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z),

60. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),

61. Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z),

62. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),

63. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),

64. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z),

65. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),

66. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),

67. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (77.31.Z),

68. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),


Nowe brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z),

2. Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z),

3. Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych (03.22.Z),

4. Produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z),

5. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (22.19.Z),

6. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z),

7. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z),

8. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (25.29.Z),

9. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z),

10. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z),

11. Produkcja narzędzi (25.73.Z),

12. Produkcja pojemników metalowych (25.91.Z),

13. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z),

14. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z),

15. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (28.30.Z),

16. Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),

17. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (29.20.Z)

18. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z),

19. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),

20. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),

21. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),

22. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z),

23. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (46.61.Z),

24. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z),

25. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),

26. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z),

27. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z),

28. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),

29. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),

30. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),

31. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),

32. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),

33. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),

34. Działalność pośredników turystycznych (79.11.B),

35. Działalność agentów turystycznych (79.11.A),

36. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A),

37. Działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B),

38. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C),

39. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),

40. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),

41. Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z),

42. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),

43. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z),

44. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),

45. Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A),

46. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E),

47. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),

48. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z),

49. Transport drogowy towarów (49.41.Z),

50. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z),

51. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z),

52. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),

53. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),

54. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),

55. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z),

56. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),

57. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z),

58. Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (95.29.Z),

59. Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z),

60. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),

61. Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z),

62. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),

63. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),

64. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z),

65. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),

66. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),

67. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (77.31.Z),

68. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),

69. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z),

70. Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z).Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2) ppkt b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »