Reklama

R22 (R22): R22 Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. R22 Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie przewiduje opracowania polityki różnorodności, w konsekwencji Spółka nie

Reklama

będzie publikowała na swojej stronie internetowej informacji zawierającej opis stosowanej polityki

różnorodności. Spółka popiera wprowadzenie niniejszej zasady, jednakże, z zastrzeżeniem uprawnień

osobistych wynikających ze Statutu Spółki, decyzja o składzie Rady Nadzorczej podejmowana jest co do zasady

przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu natomiast Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą, co

w konsekwencji oznacza, że decyzja co do składu osobowego organów leży wyłącznie w kompetencji

określonych osób wchodzących w skład odpowiednich organów lub akcjonariuszy

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie przewiduje transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia, z uwagi

dotychczasowe doświadczenia odnośnie organizacji i przebiegu walnych zgromadzeń w Spółkach Zależnych,

które nie wskazują na potrzebę zapewniania transmisji. Spółka nie wyklucza, że zasada ta będzie mogła być

stosowana w przyszłości, po stworzeniu odpowiednich możliwości technicznych i poczynieniu w tym celu

stosownych nakładów

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie przewiduje rejestrowania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie

wideo, mając na względzie te same przyczyny, dla których nie zamierza podejmować się transmisji obrad.

Ponadto niestosowanie tej zasady pozwala uniknąć ryzyka ewentualnych roszczeń akcjonariuszy, którzy

mogliby nie życzyć sobie upubliczniania swojego wizerunku oraz wypowiedzi. Spółka deklaruje natomiast

rejestrację i publikację na korporacyjnej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia

w formie audio, w przypadku zgłoszenia zainteresowania w tym zakresie ze strony chociażby jednego

akcjonariusza, w zakresie konkretnego Walnego Zgromadzenia co do którego pojawi się taka prośba


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie przewiduje stosowania tej zasady. W ocenie Spółki wprowadzony w Statucie

zakaz zajmowania się interesami konkurencyjnymi i uczestniczenia w spółce konkurencyjnej, jako członek władz

lub wspólnik lub akcjonariusz w wystarczającym stopniu zapewnia należyte wywiązywanie się z obowiązków

osób pełniących funkcję członków Zarządu


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie przewiduje przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu

środków komunikacji elektronicznej poprzez transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

ani poprzez dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, ani w formie umożliwiającej wykonywanie prawa

głosu w toku Walnego Zgromadzenia. Doświadczenia Spółki odnośnie organizacji i przebiegu walnych

zgromadzeń nie wskazują na potrzebę udostępnienia takich rozwiązań. Rozwiązanie to nie jest również

powszechne stosowane przez spółki publiczne na rynku polskim. Ponadto zapewnienie możliwości udziału

w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej mogłoby się wiązać

z potencjalnymi trudnościami natury organizacyjno – technicznej, które mogłyby prowadzić do wątpliwości

prawnych co do prawidłowości przebiegu walnego zgromadzenia czy podjętych uchwał. W opinii Zarządu

niestosowanie wskazanej rekomendacji oraz zasady szczegółowej nie będzie miało negatywnego wpływu na

możliwość udziału akcjonariuszy w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki

IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie przewiduje stosowana tej zasady. W ocenie Spółki obowiązujące przepisy prawa w wystarczający

sposób regulują wykonywanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności

i transparentności spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Ponadto brak obecności

przedstawicieli mediów zabezpiecza Spółkę przed ewentualnymi roszczeniami akcjonariuszy, którzy mogliby nie

życzyć sobie upubliczniania swojego wizerunku oraz wypowiedzi podobnie jak w zakresie zamieszczania na

stronie internetowej Spółki zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio lub wideo


Wynagrodzenia

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie posiada nie pracowała polityki wynagrodzeń członków organów spółki

i kluczowych menedżerów. W opinii Emitenta ustalony przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do członków

Zarządu poziom wynagrodzenia – zarówno w odniesieniu do jego stałych i zmiennych składników - uzależniony

jest od zakresu indywidualnych obowiązków powierzonych poszczególnym członkom Zarządu.

W ten sam sposób Zarząd określa poziom wynagrodzeń dla kluczowych menadżerów. Emitent deklaruje jednak

opracowanie polityki wynagrodzeń i wdrożenie jej postanowień w pierwszym kwartale 2018 r.
Osoby reprezentujące spółkę:
Jakub Dwernicki - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »