Reklama

BALTICON (BLT): RAPORT KWARTALNY jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2012 R. - raport 12

SPIS TREŚCI:I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY 3

II. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2012 R. 4

III. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE W I KWARTALE 2012 R. WYNIKI FINANSOWE - KOMENTARZ ZARZĄDU 5

IV. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM. 7

V. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 8

Reklama

VI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI FINANSOWYCH I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. 9
I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY


Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,


Przekazujemy na Państwa ręce raport okresowy kwartalny za pierwszy kwartał 2012 r.

Zawarte w nim informacje zobrazują Państwu efektywność stosowanej strategii, skuteczność biznesową osób zarządzających oraz stopień realizacji przyjętego przez Zarząd planu inwestycyjnego.

Niewątpliwie Zarząd w pierwszym kwartale bieżącego roku skupił na zwiększaniu skali działalności oraz wypracowaniu zyskowności.

W lutym 2012 roku Balticon uzyskał status autoryzowanego centrum serwisowego i gwarancyjnego firmy Carrier Transicold Container, jednego z największych światowych dostawców kontenerów chłodniczych.

Pierwszy kwartał bieżącego roku to również okres intensywnych prac zmierzających do zawarcia umowy dzierżawy placu o powierzchni 5 ha z Zarządem Portu Morskiego w Gdańsku, którą Spółce udało się sfinalizować w maju.

Otoczenie makro, w obliczu którego wyznaczone cele mają być osiągane, jest sprzyjające. Cały rynek szeroko rozumianych kontenerów, jak i kluczowi kontrahenci Emitenta tacy jak największy operator żeglugowy MAERSK Line, rozwijają się również - co pośrednio i bezpośrednio koreluje z popytem na usługi i produkty Spółki. Trendy takie utrzymają się prawdopodobnie jeszcze kilka lat, gdyż przed Polską nie tylko nadrobienie dystansu w konsumpcji wobec krajów zachodnich, ale też możliwa do wygrania przez polskie porty, konkurencja o ruch kontenerowy z przeciążonych portów zachodnich.

Kwartał w ocenie Zarządu należy do bardzo udanych, a kluczem do jego oceny jest weryfikacja obecnych wyników poprzez zestawienie ich z wynikami za analogiczny okres roku poprzedniego. Zapraszamy do lektury dalszej części dokumentu.

Ponadto dziękujemy inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym za ich intensywne zainteresowanie i kontaktowanie się z nami. Wątki pytań, które się często powtarzają, staramy się włączać do aktualnych raportów.


Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.II. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2012 R.
Jednostkowe wybrane dane finansowe Stan na dzień Stan na dzień

z Bilansu 31.03.2012 31.03.2011

Aktywa trwałe 44 242 078 38 503 938

Rzeczowe aktywa trwałe 16 947 484 10 338 443

Należności długoterminowe 0 0

Aktywa obrotowe 17 529 167 12 287 515

Należności krótkoterminowe 13 091 250 8 889 555

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 337 702 1 178 203

Kapitał własny 40 877 712 39 598 364

Zobowiązania długoterminowe 5 991 725 1 144 572

Zobowiązania krótkoterminowe 14 882 130 10 030 989Jednostkowe wybrane dane finansowe

z Rachunku Zysku i Strat I kwartał I kwartał

Okres od 01.01.2012 01.01.2011

do - 31.03.2012 - 31.03.2011

Przychody netto ze sprzedaży 14 659 780 9 590 965

Zysk/strata na sprzedaży 700 050 418 080

Zysk/strata na działalności operacyjnej 626 130 113 747

Zysk/strata na działalności gospodarczej 451 422 19 526

EBITDA 1 214 707 262 945

Zysk/strata brutto 451 422 19 825

Zysk/strata netto 370 017 -53 892

Amortyzacja 623 761 196 198


Balticon osiągnął w I kwartale 2012 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 14,66 mln zł, o 153% więcej w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Zysk netto w I kwartale 2012 sięgnął zaś 370 tys. zł, wobec straty 54 tys. w pierwszych 3 miesiącach 2011. EBITDA Balticonu w I kwartale 2012 roku wyniosła 1,21 mln zł, co oznacza wzrost o 462% wobec analogicznego okresu 2011. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął wartość 626,13 tys. zł, o 550% więcej rok do roku.


III. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE W I KWARTALE 2012 R. WYNIKI FINANSOWE - KOMENTARZ ZARZĄDUDługofalowa strategia spółki zakłada utrzymywanie przewagi na zdobytych już rynkach, zwiększanie skali działalności oraz identyfikację i eksploatację nowych rynków i nisz.

Wśród zjawisk makroekonomicznych zauważyć można coraz większe nakłady pieniężne na inwestycje potentatów morskich związane z utrzymującym się trendem w kierunku optymalizacji przeładunków.

Wyniki za pierwszy kwartał 2012 roku podtrzymują wzrostowy trend, obserwowany w kwartałach roku poprzedniego. Jest to wyraźny sygnał gospodarczy, odzwierciedlający poprawiającą się koniunkturę w handlu globalnym.

Wyniki finansowe z pierwszego kwartału 2012 znacząco przewyższają pozytywne trendy z ubiegłego roku, kiedy dynamika przychodów z 12 miesięcy wyniosła 60%, a EBITDA 150%. Wysoka dynamika na tych poziomach rachunku wyników - odpowiednio 153% i 462% - pokazuje trwały wzrost skali działalności oraz efektywności inwestycyjnej Balticon.

Rozbicie wyników kwartalnych na trzy pozycje: handel, terminale przeładunkowe, transport pokazuje pewne różnicowanie się wolumenu przychodów w podziale na działy w działalności operacyjnej Emitenta. Zauważyć warto, iż w perspektywie długofalowej pozycja taka jak transport uzależniona jest w pewnym stopniu od nakładów inwestycyjnych państwowych i samorządowych w infrastrukturę przewozową. Zatem rosnące inwestycje bezpośrednie w udrażnianie szlaków logistycznych drogowych, kolejowych i morskich przełoży się w dłuższej perspektywie na wzrost wartości rynku przewozów.

Również sektor terminali przeładunkowych uzależniony jest od polityki portowej oraz bezpośrednich inwestycji w innowacyjność oraz zdolność przeładunkową polskich portów. Drugim istotnym czynnikiem dla wzrostu tego sektora jest nadmierny wolumen obrotów handlowych, przechodzących przez porty niemieckie i holenderskie, których zasoby powierzchniowe są już niemożliwe do zwiększania. Stanowi to bardzo istotny czynnik, który wpływa na przejęcie przez polskie porty części ruchu z portów zachodnich sąsiadów. Balticon dzięki zawartej w maju umowie dzierżawy z Zarządem Portu Morskiego w Gdańsku zamierza utworzyć pierwszy w Polsce warsztat remontowy kontenerów chłodniczych, który będzie mógł przejąć istotny wolumen napraw z ośrodków w Bremerhaven, Hamburgu i Goeteborgu.

Na sytuację majątkową i finansową Emitenta mają wpływ także zawierane przez niego umowy handlowe z operatorami żeglugowymi oraz operatorami logistycznymi, których realizacja zapewnia Emitentowi stałe źródła przychodów, co zabezpiecza jego płynność finansową oraz wpływa na osiągane wyniki finansowe.


W imieniu Emitenta,


Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.IV. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.


Zarząd Spółki nie publikował prognoz finansowych na 2012 rok i najbliższych dniach nie planuje publikować takich prognoz. Jakkolwiek wyniki finansowe z pierwszego kwartału 2012 znacząco przewyższają pozytywne trendy z ubiegłego roku, co tworzy obiecujące perspektywy na najbliższą przyszłość.

Zarząd w pełni zrealizował prognozy finansowe za ubiegły rok obrotowy, przekraczając znacznie planowane na tamten rok wartości, co potwierdził raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku.

Pozyskane w emisji prywatnej fundusze są inwestowane w terminal przeładunkowy w jednym z najszybciej rosnących portów w Europie - Gdańsku, w rozszerzenie floty kontenerów własnych oraz w specjalistyczny serwis naprawczy.

Aktualnie obserwowane jest ożywienie w branży przewozów kontenerowych, co wynika z rosnącej konsumpcji w Polsce i na świecie, oraz z powiększających się nakładów inwestycyjnych w prywatną flotę morską, w państwową infrastrukturę oraz w możliwości przeładunkowe statków i terminali. Trendy te wspierają Emitenta w zwiększaniu obrotów oraz generowaniu nadwyżki finansowej.W imieniu Emitenta,


Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.V. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIEIstotnymi działaniami, które były podejmowane przez Zarząd w pierwszym kwartale 2012 roku są działania związane z uzyskaniem statusu Autoryzowanego Centrum Serwisowego i Gwarancyjnego Carrier Transicold Container Corporation - (ACSiG Carrier Transicold). W dniu 20 lutego Balticon podpisał umowę z Carrier Transicold Container - producentem agregatów chłodniczych montowanych w kontenerach największych światowych armatorów morskich. Emitent informował o tym fakcie w raporcie bieżącym EBI nr 6/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku. W ramach umowy Emitent jako Centrum Carrier będzie dokonywał w swoich serwisach napraw gwarancyjnych agregatów używanych w kontenerach niskotermalnych, oraz poszerzy swoją ofertę handlowa o części zamienne do agregatów. Dzięki umowie Balticon SA uzyskał status Autoryzowanego Centrum Serwisowego i Gwarancyjnego Carrier Transicold Container Corporation - (ACSiG Carrier Transicold).

W okresie objętym raportem Spółka prowadziła działania, które umożliwią jej wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przyszłości. Były to działania zmierzające do zawarcia z Zarządem Portu Morskiego w Gdańsku umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej o powierzchni 50.000,00 m2, położonej przy ul. Sucharskiego w Gdańsku tj. placu znajdującego się na terenie Portu Morskiego w Gdańsku, który znajduje się w odległości zaledwie ok. 3,5 km od terminalu DCT (Deepwater Container Terminal) w Gdańsku. Działania te są pierwszym krokiem na drodze utworzenia pierwszego w Polsce dużego warsztatu remontowego kontenerów chłodniczych, co przyczyni się do realizacji strategii opartej na dynamicznym rozwoju.

Praca Zarządu w ostatnim kwartale skupiona była na bieżącej sytuacji i działalności Spółki oraz negocjowaniu umów, które zostaną podpisane dopiero w najbliższym czasie. Jednocześnie Zarząd prowadził działalność handlową w niezmienionym do dotychczasowego zakresie.

Ponadto Emitent dokonywał dalszych inwestycji i nakładów w terminal przeładunkowy w jednym z najszybciej rosnących portów w Europie - Gdańsku, w rozszerzenie floty kontenerów własnych oraz w specjalistyczny serwis naprawczy.
W imieniu Emitenta,


Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.VI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI FINANSOWYCH I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU.
Zarząd BALTICON z siedzibą w Gdyni (dalej Emitent) oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe za I kwartał 2012 roku i dane porównywalne za I kwartał 2011 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że opublikowane w raporcie kwartalnym dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy oraz że raport ten zawiera prawdziwy obraz osiągnięć BALTICON S.A.


W imieniu Emitenta,


Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.Załączniki:
EBI 1Q 2012 05 15.pdf rozmiar: rozmiar: 132.0 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Szmid - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »