BALTICON (BLT): RAPORT KWARTALNY jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2012 R. - raport 23

Gdynia, 14 sierpnia 2012 roku

SPIS TREŚCI:I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY 3

II. AKCJONARIAT SPÓŁKI 4

III. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA II KWARTAŁ 2012R. 5

IV. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE W II KWARTALE 2012 R. WYNIKI FINANSOWE - KOMENTARZ ZARZĄDU 6

V. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM. 8

Reklama

VI. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 9

VII. INFORMACJE DODATKOWE. 11

VIII. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA. 11

IX. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI FINANSOWYCH I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU. 11

I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY


Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,


Przekazujemy na Państwa ręce raport okresowy kwartalny za drugi kwartał 2012 r.

Zawarte w nim informacje zobrazują Państwuprezentują efektywność stosowanej strategii, skuteczność biznesową osób zarządzających oraz stopień realizacji przyjętego przez Zarząd planu inwestycyjnego.

Niewątpliwie Zarząd w drugim kwartale bieżącego roku skupił się na zwiększaniu skali działalności oraz wypracowaniu zyskowności.

Drugi kwartał bieżącego roku to również okres intensywnych prac zmierzających do zawarcia umowy dzierżawy placu o powierzchni 50.000m2 z Zarządem Portu Morskiego w Gdańsku, którą Spółce udało się sfinalizować w maju.

Otoczenie makroekonomiczne, w obliczu którego wyznaczone cele mają być osiągane, jest sprzyjające. Cały rynek szeroko rozumianych kontenerów, jak i kluczowi kontrahenci Emitenta, tacy jak największy operator żeglugowy MAERSK Line, rozwijają się również - co pośrednio i bezpośrednio koreluje z popytem na usługi i produkty BALTICONuBalticonu. Trendy takie utrzymają się prawdopodobnie jeszcze kilka lat, gdyż przed Polską nie tylko nadrobienie dystansu w konsumpcji wobec krajów zachodnich, ale też możliwa do wygrania, przez polskie porty, konkurencja o znaczący wolumen ruchu kontenerowy kontenerowego z przeciążonych portów zachodnich.

Kwartał w ocenie Zarządu należy do bardzo udanych, a kluczem do jego oceny jest weryfikacja obecnych wyników poprzez zestawienie ich z wynikami za analogiczny okres roku poprzedniego. Zapraszamy do lektury dalszej części dokumentu.

Ponadto dDziękujemy naszym inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym za ich zaufanie dla naszej sSpółki i widoczne intensywne zainteresowanie bieżącymi działaniami BALTICONui kontaktowanie się z nami. Mam nadzieję, że odpowiedzi na większość kluczowych dla Państwa pytań, które staramy się zamieszczać w raportach bieżących i okresowych, są dla państwa satysfakcjonujące.Wątki pytań, które się często powtarzają, staramy się włączać do aktualnych raportów.Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.


II. AKCJONARIAT SPÓŁKI


Na dzień 30 czerwca 2012 roku, według informacji posiadanych przez Emitenta, akcjonariat przedstawiał się następująco:


Nazwa Liczba posiadanych akcji Procentowy udział Procentowy udział

w kapitale zakładowym posiadanych akcji w głosach na WZA

Balticon Sp. z o. o. 284.000.000 91,76% 91,76%

Pozostali (poniżej 5% w ogólnej

liczbie głosów na WZA) 25.500 8,24% 8,24%

SUMA 309.500.000 100% 100%III. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA II KWARTAŁ 2012R.


Jednostkowe wybrane dane finansowe

z Bilansu Stan na dzień Stan na dzień

30.06.2012 30.06.2011

Aktywa trwałe 45 184 792 39 365 963

Rzeczowe aktywa trwałe 17 363 361 11 492 787

Należności długoterminowe 0 0

Aktywa obrotowe 14 003 342 10 761 875

Należności krótkoterminowe 10 412 163 6 749 663

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 568 879 1 317 614

Kapitał własny 40 760 151 39 573 914

Zobowiązania długoterminowe 5 978 673 1 989 213

Zobowiązania krótkoterminowe 12 432 495 8 545 032

Jednostkowe wybrane dane finansowe

z Rachunku Zysku i Strat II kwartał II kwartał Narastająco Narastająco

Okres od 01.04.2012

-30.06.2012 Okres od 01.04.2011

- 30.06.2011 Okres od 01.01.2012

- 30.06.2012 Okres od 01.01.2011

- 30.06.2011

Przychody netto ze sprzedaży 14 769 702 9 838 120 29 429 482 19 429 085

Zysk/strata na sprzedaży 768 262 436 543 1 468 312 854 623

Zysk/strata na działalności operacyjnej 301 389 147 487 927 519 261 234

Zysk/strata na działalności gospodarczej 174 389 86 253 610 370 105 779

EBITDA 997 379 421 868 2 196 645 684 814

Zysk/strata brutto 174 389 86 253 610 370 105 779

Zysk/strata netto 81 498 -24 450 354 210 -78 641

Amortyzacja 682 363 265 501 1 306 124 461 699Balticon osiągnął w II kwartale 2012 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 14,77 mln zł, o 50% więcej w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Zysk netto w II kwartale 2012 sięgnął zaś 81,5 tys. zł, wobec straty 24,5 tys. w II kwartale 2011. EBITDA BALTICONu Balticonu w II kwartale 2012 roku wyniosła 997,4 tys. zł, co oznacza wzrost o 136% wobec analogicznego okresu 2011. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął wartość 301,4 tys. zł, o 104% więcej rok do roku.IV. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE W II KWARTALE 2012 R. WYNIKI FINANSOWE - KOMENTARZ ZARZĄDU


Długofalowa strategia spółki Spółki zakłada utrzymywanie przewagi na zdobytych już rynkach, na których Balticon już jest obecny, zwiększanie skali działalności oraz identyfikację i eksploatację nowych rynków i nisz.

Wśród zjawisk makroekonomicznych zauważyć można coraz większe nakłady pieniężne na inwestycje potentatów morskich, związane z utrzymującym się trendem w kierunku optymalizacji przeładunków.

Wyniki za drugi kwartał 2012 roku podtrzymują wzrostowy trend, obserwowany w kwartałach roku poprzedniego oraz w pierwszym kwartale roku bieżącego. Jest to wyraźny sygnał gospodarczy, odzwierciedlający poprawiającą się koniunkturę w transporcie kontenerowym w regionie Morza Bałtyckiego.

Wyniki finansowe z drugiego kwartału 2012 przewyższają pozytywne trendy z ubiegłego roku, kiedy dynamika przychodów z 12 miesięcy wyniosła 60%, a EBITDA 150%. Wysoka dynamika na tych poziomach rachunku wyników - odpowiednio 150% i 236% - pokazuje istotny wzrost skali działalności oraz efektywności inwestycyjnej Balticonu.

Rozbicie wyników kwartalnych na trzy pozycje: handel, terminale przeładunkowe, i transport pokazuje pewne różnicowanie się wolumenu przychodów w podziale na działy w działalności operacyjnej Emitenta. Zauważyć warto, iż w perspektywie długofalowej pozycja taka jak transport uzależniona jest w pewnym stopniu od nakładów inwestycyjnych państwowych i samorządowych w infrastrukturę przewozową. Zatem rosnące inwestycje bezpośrednie w udrażnianie szlaków logistycznych drogowych, kolejowych i morskich przełoży przełożą się w dłuższej perspektywie na wzrost wartości rynku przewozów.

Również sektor terminali przeładunkowych uzależniony jest od polityki portowej oraz bezpośrednich inwestycji w innowacyjność oraz i przepustowość polskich portów. Drugim istotnym czynnikiem dla wzrostu tego sektora jest nadmierny wolumen obrotów handlowych, przepuszczanych przechodzących przez porty niemieckie i holenderskie, których zasoby powierzchniowe są już niemożliwe do zwiększania. Stanowi to bardzo istotny czynnik, który wpływa na przejęcie przez polskie porty części ruchu z sąsiednich portów zachodnich sąsiadówsąsiednich. Balticon dzięki zawartej w maju umowie dzierżawy z Zarządem Portu Morskiego w Gdańsku zamierza utworzyć pierwszy w Polsce duży serwis remontowy kontenerów chłodniczych, który będzie mógł przejąć istotny wolumen napraw z ośrodków w Bremerhaven, Hamburgu i Goeteborgu.

Na sytuację majątkową i finansową Emitenta mają wpływ także zawierane przez niego umowy handlowe z operatorami żeglugowymi oraz operatorami logistycznymi, których realizacja zapewnia Emitentowi stałe źródła przychodów, co zabezpiecza jego płynność finansową oraz wpływa na osiągane wyniki finansowe.


W imieniu Emitenta,


Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.V. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.


Zarząd Spółki nie publikował prognoz finansowych na 2012 rok i nie planuje publikować takich prognoz. Jakkolwiek wyniki finansowe z drugiego kwartału 2012 roku znacząco przewyższają pozytywne trendy z ubiegłego roku, co tworzy obiecujące perspektywy na najbliższą przyszłość.

Zarząd w pełni zrealizował prognozy finansowe za ubiegły rok obrotowy, przekraczając znacznie planowane na tamten rok wartości, co potwierdził raport roczny za 2011 rok.

Pozyskane w emisji prywatnej fundusze są inwestowane w terminal przeładunkowy w jednym z najszybciej rosnących portów w Europie - Gdańsku, w rozszerzenie floty kontenerów własnych oraz w specjalistyczny serwis naprawczy.

Aktualnie obserwowane jest ożywienie w branży przewozów kontenerowych w basenie Morza Bałtyckiego, co wynika z rosnącej konsumpcji w Polsce i krajach Europy Środkowo - Wschodniej oraz z powiększających się nakładów inwestycyjnych w prywatną flotę morską, w państwową infrastrukturę oraz w możliwości przeładunkowe statków i terminali. Trendy te wspierają Emitenta w zwiększaniu obrotów oraz generowaniu nadwyżki finansowej.W imieniu Emitenta,


Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.VI. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE


W okresie objętym raportem Spółka prowadziła działania, które umożliwią jej wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przyszłości. Były to działania zmierzające do zawarcia z Zarządem Portu Morskiego w Gdańsku umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej o powierzchni 50.000m2, położonej przy ul. Sucharskiego w Gdańsku ("Nieruchomość"). Jest to tj. placu znajdującego sięzlokalizowany na terenie Portu Morskiego w Gdańsku, który znajduje się w odległości zaledwie ok. 3,5 km od terminalu DCT (Deepwater Container Terminal) w Gdańsku.

Działania te są pierwszym początkowym krokiem na drodze w kierunku utworzenia pierwszego w Polsce dużego serwisu remontowego kontenerów chłodniczych, co przyczyni się do realizacji strategii Balticonu opartej na dynamicznym rozwoju. Działania Emitenta w tym zakresie zakończyły się powodzeniem, ponieważ w dniu 7 maja 2012 roku, po uprzednim wygraniu przetargu i uzyskaniu zgody Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, Emitent zawarł z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. umowę dotyczącą dzierżawy powyżej opisanej Nieruchomości na części działek w obrębie 0275. Na podstawie w/w umowy strony określiły szczegółowe zasady, na jakich Nieruchomość została udostępniona Emitentowi do korzystania i pobierania pożytków. Stosownie do treści zawartej umowy, Nieruchomość została oddana Emitentowi na okres 30 lat. Jest to maksymalny dopuszczalny okres trwania umowy dzierżawy nieruchomości. Umowa została zawarta w wyniku wygranego przez Emitenta przetargu ogłoszonego przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. Emitent jest uprawniony wykorzystywać Nieruchomość do prowadzenia usług w zakresie depot kontenerowego tj. wykonywania wszelkich operacji służących obsłudze kontenerów, takich jak: składowanie, przeładunki, przeglądy, naprawy kontenerów oraz do świadczenia usług towarzyszących, takich jak organizacja bazy transportu własnego. Umowa ta spełnia kryteria umowy znaczącej dla Emitenta w rozumieniu Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, ze względu na fakt iż wartość przedmiotu umowy, czyli łączny koszt dzierżawy nieruchomości przez cały okresie jej obowiązywania wyniesie ok. 53 mln złotych netto, a tym samym przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Wymieniona powyżej umowa ma niezwykle istotne znaczenie dla Emitenta nie tylko ze względu na jej wartość, ale w szczególności ze względu na znaczenie dla prowadzonej przez niego działalności.

Zawarcie umowy umożliwi Spółce:

 bezpieczeństwo inwestowania w ciągu najbliższych 30 lat,

 rozwój usług na zapleczu terminala DCT - najnowocześniejszego hubu na Bałtyku,

 prowadzenie działalności w idealnej lokalizacji - w punkcie doskonale skomunikowanym z drogami międzynarodowymi - Obwodnicą Południową, Obwodnicą Trójmiejską, autostradą A1 a w niedalekiej przyszłości z tunelem pod Wisłą i Trasą Słowackiego,

 szybkie powiększenie mocy usługowych,

 przestrzeń niezbędną do rozbudowy,

 planowanie i rozwój nowych projektów, których realizacja dotąd nie była możliwa,

 wieloletnią stabilność i pewność podstawowych kosztów prowadzenia działalności (dzierżawy placów),

 umocnienie pozycji konkurencyjnej wobec podmiotów polskich i zagranicznych,

 pozyskanie nowych zleceń realizowanych dotąd w innych portach UE.

O zawarciu przedmiotowej umowy, Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2012 z dnia 8 maja 2012 roku.

Praca Zarządu w drugim kwartale 2012 roku skupiona była również na bieżącej sytuacji i działalności Spółki oraz negocjowaniu umów, które zostaną podpisane w najbliższym czasie. Jednocześnie Zarząd prowadził działalność handlową w niezmienionym do dotychczasowego zakresie.

Ponadto Emitent dokonywał dalszych inwestycji i nakładów w terminal przeładunkowy w jednym z najszybciej rosnących portów w Europie - Gdańsku, w rozszerzenie floty kontenerów własnych oraz w specjalistyczny serwis naprawczy.
W imieniu Emitenta,


Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.VII. INFORMACJE DODATKOWE


W dniu 28 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 18 z w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BALTICON S.A. nr 03/11/2010 z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia założeń pProgramu mMotywacyjnego dla członków Zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, uchwalenia Regulaminu wykonania Programu Motywacyjnego dla członków Rady Nadzorczej Spółki BALTICON S.A., upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia i dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym lub w celu wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect). Program Motywacyjny będzie realizowany przez Emitenta na zasadach i według założeń określonych w wyżej wymienionej uchwale.

VIII. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA


Spółka nie jest podmiotem dominującym względem innych podmiotów i nie tworzy Grupy Kapitałowej. W związku z tym, Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

IX. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI FINANSOWYCH I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU


Zarząd BALTICON z siedzibą w Gdyni (dalej Emitent) oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe za II kwartał 2012 roku i dane porównywalne za II kwartał 2011 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że opublikowane w raporcie kwartalnym dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy oraz że raport ten zawiera prawdziwy obraz osiągnięć BALTICON S.A.


W imieniu Emitenta,


Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Szmid - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
GPW
Dowiedz się więcej na temat: akcjonariat

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »