BALTICON (BLT): RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2018 R. - raport 20

BALTICON S.A.

z siedzibą w Gdańsku

Gdańsk, 14 listopada 2018 rokuSPIS TREŚCI:I. INFORMACJE OGÓLNE 3

II. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY 4

III. AKCJONARIAT SPÓŁKI 5

IV. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI 6

V. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 7

VI. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI 10

Reklama

VII. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOSCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 12

VIII. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM 13

IX. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI 13

X. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 14

XI. ZATRUDNIENIE 16

I. INFORMACJE OGÓLNE


Nazwa (firma) Balticon

Forma prawna Spółka Akcyjna

Adres Ul. Prof. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk

NIP 9581639003

Regon 221098752

Telefon (58) 663 00 79

Strona internetowa www.balticon.pl


Email biuro@balticon.pl


Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Rodzaj rejestru i numer wpisu KRS: 0000366414

Zarząd Spółki Tomasz Szmid—Prezes Zarządu

Michał Magdziarz—Wiceprezes Zarządu

Adrian Kiedrowski —Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki Tomasz Marczyński—Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Uhlenberg—Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Tadeusz Kalicki —Członek Rady Nadzorczej

Marek Michał Bednarz – Członek Rady Nadzorczej

Edyta Stępień – Członek Rady Nadzorczej

Informacje o Spółce Balticon S.A. świadczy usługi w zakresie napraw, remontów

i składowania kontenerów stalowych oraz chłodniczych. Trudni się również transportem drogowym i spedycją kolejową w transporcie krajowym i międzynarodowym. Transport drogowy wykonywany jest w oparciu o własny wyspecjalizowany i nowoczesny tabor samochodowy.

Ponadto w zakres świadczonych usług wchodzi handel

i dzierżawa kontenerów oraz dzierżawa agregatów prądotwórczych.

Depoty w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie oferują kompleksowy serwis kontenerów zwykłych i chłodniczych Transicold Carrier, Thermo King, Daikin, Star Cool, Mitsubishi.


II. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY


Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,


Spółka zakończyła kolejny kwartał działalności dobrym wynikiem i dynamicznym wzrostem.

Dynamika wzrostu zmalała, lecz spadek z 36% (IIQ18 do IIQ17) do 24% (IIIQ18 do IIIQ17) wskazuje nadal, że Spółka stale rozwija się w tempie znacznie szybszym, niż rynek.


Najistotniejszą długofalową zmianą zachodzącą w Spółce jest konsekwentna i coraz głębsza cyfryzacja procesów zarządzania.

Kontynuowane są testy nowego systemu zarządzania depot.

Podpisano umowę rozwojową zmierzającą do robotyzacji wielu procedur działania Spółki.Najbardziej dynamiczny wzrost ponownie odnotował Dział Handlowy.


- Ilość dzierżawionych kontenerów chłodniczych, oraz zysk z tej działalności był rekordowy.


- Zakończono prace projektowe na kontenerem mieszkalnym „Smart House”.

- Zaprezentowano projekt „Smart House” na dwóch imprezach targowych– „Caravaning Summer Show” i „Wiosna w Ogrodzie”.

- Pierwsze wyprodukowane kontenery „Smart House” zostały natychmiast sprzedane w Austrii.

- Spółka planuje zwiększenie produkcji kontenerów „Smart House” w nowo wybudowanej hali produkcyjnej w Gdańsku.


- Opracowano projekty kontenerów typu „Bulk” (kontener do przewozu ładunków sypkich) i „OT” (Open Top – kontener umożliwiający załadunek przez dach).

- Obie konstrukcje kontenerów opracowane przez Balticon pozytywnie zakończyły testy wytrzymałościowe i są certyfikowane przez Polski Rejestr Statków co umożliwia ich intermodalny przewóz (włącznie z przewozem drogą morską). Zgodnie z naszą aktualną wiedzą, jesteśmy pierwszą i jedyną spółką w Polsce dostarczającą tego typu rozwiązania.


- Spółka rozpoczęła działalność handlową w Portugalii sprzedając tam pierwsze kontenery.


Wydaje się, że kolejny kwartał dynamicznego rozwoju Spółki powinien być dobrym prognostykiem i dobrą wskazówką dla inwestorów.
Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.


III. AKCJONARIAT SPÓŁKINa dzień 14 listopada 2018 roku, według informacji posiadanych przez Emitenta, akcjonariat przedstawiał się następująco:


Nazwa Liczba posiadanych akcji Procentowy udział Procentowy udział

w kapitale zakładowym posiadanych akcji w głosach na WZA

BLT ASSETS Sp. z o.o. 1.614.600 52,00% 52,00%

Ipon Invest Marczyński, Uhlenberg, Kamiński S.J. 1.339.991 43,16% 43,16%

Pozostali (poniżej 5% w ogólnej

liczbie głosów na WZA) 150.409 4,84% 4,84%

SUMA 3.105.000 100% 100%IV. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI


Na koniec III kwartału bieżącego roku na dzień 30.wrzesień.2018, Spółka tworzy grupę kapitałową i jest podmiotem dominującym względem następujących podmiotów:

- Balticon Contenedores S.L. z siedzibą w Walencji, od 1 czerwca 2015 roku, 100% udziałów,

- Eco Containers Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, od 10 lutego 2017 roku, 100% udziałów,

- Balticon Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, od 16 stycznia 2017 roku, 100% udziałów,


Emitent jest zwolniony z obowiązku objęcia konsolidacją ww. jednostek zależnych na podstawie

art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości, z uwagi na nieistotność danych jednostki zależnej dla rzetelnego jasnego przedstawiania sytuacji finansowej Spółki. Z tego powodu zaprzestał publikacji danych skonsolidowanych. Jakkolwiek Emitent ma świadomość, zmian w zakresie treści raportów kwartalnych, sporządzonych za kwartał rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2018 r i dostosuje ich treść do wymagań prawnych.


Na koniec III kwartału Emitent posiadał także udziały w następujących podmiotach:

- Balticon Depot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, od 1 kwietnia 2016 roku, 49% udziałów,

- Balticon Service Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, od 1 kwietnia 2016 roku, 49% udziałów.Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.


V. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE


Jednostkowy skrócony Rachunek Zysków i Strat - III kwartał III kwartał Narastająco Narastająco

Balticon S.A. 01.07.2018- 30.09.2018 01.07.2017- 30.09.2017 01.01.2018- 30.09.2018 01.01.2017- 30.09.2017

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 40 236 222 32 288 502 115 021 197 87 857 267

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 30 815 115 26 100 126 91 119 564 72 247 240

II. Zmiana stanu produktów 0 0 0 0

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0 0 0 0

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 9 421 107 6 188 376 23 901 633 15 610 028

B. Koszty działalności operacyjnej 38 384 055 31 569 311 110 208 005 83 719 175

I. Amortyzacja 1 865 066 1 597 803 5 343 270 4 608 179

II. Zużycie materiałów i energii 2 331 479 2 260 771 6 653 161 6 234 594

III. Usługi obce 25 715 515 22 349 991 76 963 947 58 714 387

IV. Podatki i opłaty, w tym: 99 346 72 933 346 238 221 310

V. Wynagrodzenia 803 144 494 594 2 118 204 2 031 405

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 194 512 168 611 606 453 563 882

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 250 273 236 328 588 667 526 475

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7 124 720 4 388 282 17 588 066 10 818 943

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 1 852 167 719 191 4 813 191 4 138 092

D. Pozostałe przychody operacyjne 1 762 873 2 200 205 3 560 625 4 666 251

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 887 575 42 991 1 191 587 145 804

II. Dotacje 15 974 15 974 47 921 47 921

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 6 261 53 111 54 938 53 111

IV. Inne przychody operacyjne 853 063 2 088 130 2 266 179 4 419 416

E. Pozostałe koszty operacyjne 1 695 030 2 440 941 3 830 167 5 391 168

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 56 567 18 635 155 539 18 635

III. Inne koszty operacyjne 1 638 463 2 422 307 3 674 628 5 372 534

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 1 920 010 478 455 4 543 649 3 413 175

G. Przychody finansowe 6 733 191 325 41 033 573 252

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

II. Odsetki, w tym: 6 733 2 761 13 609 7 333

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

V. Inne 0 188 564 27 424 565 919

H. Koszty finansowe 308 602 138 103 979 406 382 523

I. Odsetki, w tym: 183 761 138 103 505 652 382 204

II. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

IV. Inne 124 841 0 473 754 320

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 1 618 141 531 677 3 605 276 3 603 904

J. Podatek dochodowy 165 102 98 267 771 902 825 608

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty) 0 0 0 0

L. Zysk (strata) netto (K-L-M) 1 453 039 433 410 2 833 374 2 778 296

Jednostkowy skrócony Bilans - Balticon S.A. Stan na 30.09.2018 Stan na 30.09.2017

A. Aktywa trwałe 47 519 713 44 153 491

I. Wartości niematerialne i prawne 11 710 407 12 677 122

II. Rzeczowe aktywa trwałe 35 186 671 29 229 167

III. Należności długoterminowe 0 0

IV. Inwestycje długoterminowe 531 608 1 461 191

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 91 026 786 012

B. Aktywa obrotowe 38 208 136 33 517 722

I. Zapasy 8 717 669 8 105 724

II. Należności krótkoterminowe 27 394 627 24 434 263

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 681 397 574 481

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 414 443 403 253

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0 0

D. Udziały (akcje) własne 0 0

Aktywa razem 85 727 849 77 671 213


A. Kapitał własny 40 277 481 38 642 337

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 31 050 000 31 050 000

II. Kapitał (fundusz) zapasowy 6 394 107 4 814 041

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 0

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 0

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0

VI. Zysk (strata) netto 2 833 374 2 778 296

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45 450 368 39 028 875

I. Rezerwy na zobowiązania 78 296 12 469

II. Zobowiązania długoterminowe 18 940 085 13 809 745

III. Zobowiązania krótkoterminowe 26 031 654 24 753 511

IV. Rozliczenia międzyokresowe 400 332 453 150

Pasywa razem 85 727 849 77 671 213


Jednostkowy Rachunek Przepływów Pieniężnych - Balticon S.A. Stan na 30.09.2018 Stan na 30.09.2017

A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I Zysk (strata) netto 2 833 374 2 778 296

II Korekty razem 560 363 803 347

III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) 3 393 737 3 581 643

B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I Wpływy 891 763 178 498

II Wydatki 413 466 527 856

III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 478 296 -349 358

C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I Wpływy 1 850 759 518 797

II Wydatki 5 046 502 3 813 664

III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 195 744 -3 294 867

D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) 676 289 -62 581

E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 676 289 -62 581

F Środki pieniężne na początek okresu 50 610 74 866

G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D) 726 899 12 285


Zestawienie zmian w kapitale własnym - III kwartał III kwartał Narastająco Narastająco

Balticon S.A. 01.07.2018- 30.09.2018 01.07.2017- 30.09.2017 01.01.2018- 30.09.2018 01.01.2017- 30.09.2017

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 38 824 442 38 208 927 37 248 222 35 886 707

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 40 277 481 38 642 337 40 277 481 38 642 337

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 40 277 481 38 642 337 40 277 481 38 642 337


KOMENTARZ ZARZĄDU DO OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

Trzeci kwartał 2018 roku cechował się spadkiem dynamiki przychodów. Przychody w trzecim kwartale 2018 wyniosły 124,6% w porównaniu do trzeciego kwartału 2017 roku. W poprzednim kwartale było to 136% (IIQ18/IIQ17). Trudno jest nazwać to spowolnieniem, ponieważ 25% wzrostu nadal wskazuje na wzrost wyższy, niż rynkowy.

Zysk na poziomie sprzedaży wzrósł o 158%, z poziomu 719tys. PLN do 1.852tys. PLN. Największy wpływ na ten wzrost miał dobry sezon w sprzedaży i dzierżawie kontenerów chłodniczych.

Obszar finansowy rachunku zysków i strat nadal jest tym, który wpłynął istotnie w negatywny sposób na efektywność spółki w 2018 roku. Przyczyna tej sytuacji wynika przede wszystkim z różnic kursowych – głównie niegotówkowych, z tytułu wycen bilansowych. Strata z działalności finansowej wyniosła narastająco 938tys. PLN w 2018 roku w porównaniu do zysku na poziomie 191tys. PLN w ubiegłym roku.

Podsumowując analizę rachunku zysków i strat za trzeci kwartał, spółka odnotowała wzrost EBITDA do poziomu 3.667tys. PLN względem 2.268tys. PLN r/r, co stanowi wzrost o 62%.

Analizując bilans należy zauważyć, że suma bilansowa rośnie o 10% rok do roku. Wzrost ten jest wynikiem naturalnego wzrostu organizacji – notujemy wzrost zarówno w obszarze aktywów rzeczowych jak i obrotowych.

Rachunek przepływów pieniężnych po raz pierwszy prezentuje stosunkowo wysoki poziom środków pieniężnych, których na koniec trzeciego kwartału było 726.899zł. Jest to efekt wejścia w życie rozwiązania podzielonej płatności tzw. Split Payment, którego efektem w Balticon SA jest pojawienie się przyspieszonego zwrotu nadwyżki VAT na rachunek VAT.

Na koniec III kwartału przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 3.394tys. PLN.Adrian Kiedrowski

Wiceprezes Zarządu BALTICON S.A.

VI. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI


Stosowane przez jednostkę zasady rachunkowości dostosowane są do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów

Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie zostały sporządzone zgodnie ze stosowanymi w jednostce zasadami polityki rachunkowości, ustawy o rachunkowości oraz krajowych standardów rachunkowości.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje się według poniższych zasad:

Kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby lub do oddania w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Środki trwałe kontrolowane przez jednostkę, o wartości początkowej od 1.000zł do 10.000zł zaliczone są do środków trwałych niskocennych.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej niższej niż dolna wartość środka trwałego niskocennego zalicza się do kosztów materiałów.

Każdy środek trwały z wyjątkiem środków trwałych niskocennych jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT).

Amortyzacja głównych składników majątkowych Balticon S.A. wynosi:

Składnik majątku Okres amortyzowania

Kontenery chłodnicze 120 miesięcy

Ciągniki siodłowe 84 miesięcy

Naczepy podkontenerowe 84 miesięcy

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

- prawa majątkowe, autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do: projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczych lub użytkowych,

- koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym,

- wartość firmy, know-how.

O przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Wartość firmy amortyzowana jest przez okres 20 lat zaczynając od dnia 01-10-2010 r.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Zapasy na dzień zakupu wyceniane są w cenach zakupu. Wartość rozchodu towarów (kontenery) wyceniany jest według szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen. Wartość rozchodu materiałów (paliwo) wyceniane jest metodą FIFO. Wartość rozchodu materiałów (części do kontenerów) w momencie zakupu jest ewidencjonowany w koszty, na koniec każdego miesiąca wartość niezużytych materiałów odpowiednio zmniejsza koszty podstawowe a zwiększa stan magazynowy. Na dzień bilansowy dokonuje się ich inwentaryzacji. W razie trwałej utraty wartości materiałów lub towarów dokonuje się odpisu aktualizującego wyrażającego tę utratę odpowiednio w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowej.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Udziały (akcje) własne wycenia się według cen nabycia.

Rezerwy na straty i zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.

Kredyty bankowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej kredytu dolicza się narosłe niespłacone odsetki za okres objęty sprawozdaniem finansowym, choćby nie stały się wymagalne.

Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się według wartości godziwej.

Na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych aktywa i pasywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.VII. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOSCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI


Bardzo istotnym długoterminowym osiągnięciem Spółki jest certyfikacja kontenerów typu „Bulk” i „OT”. Możliwość produkcji tego typu kontenerów dopuszczonych do transportu intermodalnego w powiązaniu z uruchomieniem nowej hali produkcyjnej powinna przynieść Spółce wymierne efekty w najbliższej przyszłości.


Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.

VIII. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM


Zarząd Spółki nie publikował prognoz finansowych na 2018 rok.
Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.
IX. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI


Nie dotyczy.


X. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIEPodpisano umowę rozwojową zmierzającą do robotyzacji wielu procedur działania Spółki.


Spółka kontynuuje rozwój platformy „Balticon24” usprawniającej komunikację z klientami i podwykonawcami działu transportu. Wprowadzane są nowe elementy systemu wspomagające komunikację z klientami Spółki.


Kontynuowane są prace testowe systemu usprawniającego pracę depot.


Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.


XI. ZATRUDNIENIE


Na dzień 30 września 2018 roku zatrudnienie w Balticon S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 51,5 osób.


Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Szmid - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
GPW
Dowiedz się więcej na temat: akcjonariat

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »