Reklama

MILKPOL (MLP): Raport miesięczny "Milkpol" SA za czerwiec 2010 roku. - raport 28

Zarząd "Milkpol" SA z siedzibą w Czarnocinie ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2010 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA:

W miesiącu czerwcu 2010 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez "Milkpol" SA, w miesiącu czerwcu 2010 roku wzrosła, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku ubiegłego 2009, o 10%, przy czym zaobserwowano prawie 9% spadek ilości skupowanego mleka surowego; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w miesiącu czerwcu 2010 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2009, wzrosła o około 6,55%.

Reklama

W miesiącu czerwcu 2010 roku przyjęto do użytkowania instalację ultrafiltracji do zagęszczania na ciepło mleka ukwaszonego, której zakup jest przedmiotem dofinansowania ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w ramach działania 123 "Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W dniu 25 czerwca 2010 roku Spółka złożyła do ARiMR wniosek o płatność końcową pomocy finansowej części poniesionych kosztów kwalifikowanych wskazanej operacji inwestycyjnej. Szczegółowe informacje w zakresie procesu i zasad udzielenia Spółce przez ARiMR przedmiotowego dofinansowania Spółka przekazała w drodze Raportów Bieżących EBI: Nr 10/2009 z dnia 14 maja 2009 roku, Nr 2/2010 z dnia 13 stycznia 2010 roku, Nr 4/2010 z dnia 25 stycznia 2010 roku, Nr 15/2010 z dnia 12 maja 2010 roku, Nr 18/2010 z dnia 25 maja 2010 roku, Nr 20/2010 z dnia 28 maja 2010 roku oraz Nr 25/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku. Zdaniem Zarządu Spółki, realizacja przedmiotowej inwestycji będzie miała wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

W dniu 2 czerwca 2010 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przedmiotem obrad którego było w szczególności rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku, podział zysku wypracowanego przez Spółkę w 2009 roku, jak również zmiana Statutu Spółki. Treść uchwał podjętych na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki została przekazana do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 21/2010 z dnia 2 czerwca 2010 roku.

W dniu 21 czerwca 2010 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11 czerwca 2010 roku, na mocy którego dokonano w rejestrze przedsiębiorców rejestracji i wpisu: (1) zmiany postanowień Statutu Spółki, w tym m.in. dotyczących podziału (splitu) akcji Spółki, uwzględniających podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o emisję akcji serii C oraz (2) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C. W związku z w/w postanowieniem Sądu Rejestrowego z dnia 11 czerwca 2010 roku wartość nominalna jednej akcji została zmieniona z dotychczasowej, wynoszącej 1,00 zł każda akcja, na nową, wynosząca 0,10 zł każda akcja, a kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 1.060.350 zł do kwoty 1.185.350 zł, tj. o kwotę 125.000 zł w drodze emisji 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja (informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję prywatną akcji serii C zostały przekazane przez Spółkę w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 19/2010 z dnia 26 maja 2010 roku).

W okresie następującym po okresie sprawozdawczym, w dniu 6 lipca 2010 roku, Spółka otrzymała dwie uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie ("KDPW"), na mocy których Zarząd KDPW postanowił:

(1) określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki z 1,00 zł (jeden złoty) na 0,10 zł (dziesięć groszy), dzień 9 lipca 2010 roku jako dzień podziału 1.060.350 akcji Spółki oznaczonych kodem PLMLKPL00012 na 10.603.500 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł oraz stwierdzić, że z dniem 9 lipca 2010 roku kodem PLMLKPL00012 oznaczonych jest 10.603.500 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł.

(2) warunkowo zarejestrować w KDPW 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLMLKPL00012, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA - dalej "GPW") o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym samym alternatywnym systemie obrotu, do którego wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLMLKPL00012 (rynek NewConnect). Zarejestrowanie wskazanych wyżej akcji nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez Spółkę w KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez GPW decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień pierwszego notowania w tym systemie.

Poza wyżej wymienionymi, nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu czerwcu 2010 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, sześć Raportów Bieżących EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 21/2010 z dnia 2 czerwca 2010 roku, Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Milkpol" SA,

(2) Raport Bieżący EBI Nr 22/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku, Raport miesięczny "Milkpol" SA za maj 2010 roku,

(3) Raport Bieżący EBI Nr 23/2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku, Rejestracja podziału akcji Spółki i innych zmian w Statucie Spółki oraz rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany jego struktury,

(4) Raport Bieżący EBI Nr 24/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku, Złożenie do KDPW wniosków o dokonanie wymiany akcji i rejestrację w depozycie akcji serii C Spółki oraz do GPW informacji o dokonanym podziale (splicie) akcji,

(5) Raport Bieżący EBI Nr 25/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku, Złożenie przez Spółkę do ARiMR wniosku o płatność końcową pomocy finansowej,

(6) Raport Bieżący EBI Nr 26/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku, Informacja o zmianach zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu czerwcu 2010 roku) Spółka przekazała do publicznej wiadomości dwa Raporty Bieżące za pośrednictwem systemu ESPI:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 5/2010 z dnia 4 czerwca 2010 roku, Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

(2) Raport Bieżący ESPI Nr 6/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku, Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu czerwcu 2010 roku) nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

W miesiącu lipcu 2010 roku Spółka zamierza złożyć do organizatora alternatywnego systemu obrotu (rynek NewConnect), tj. do Zarządu GPW, wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja (wraz z Dokumentem Informacyjnym) oraz - po podjęciu przez GPW stosownej uchwały w powyższym przedmiocie - wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, na rynku kierowanym zleceniami, w/w akcji serii C Spółki.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca lipca 2010 roku, poza w/w, miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:
Wiesław Niedziałek - Prezes Zarządu
Jerzy Świerczyński - Vice Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »