Reklama

MILKPOL (MLP): Raport miesięczny "Milkpol" SA za kwiecień 2010 roku.

Zarząd "Milkpol" SA z siedzibą w Czarnocinie ("Spółka"), działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2010 roku.

Reklama

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA:

W miesiącu kwietniu 2010 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez "Milkpol" SA, w miesiącu kwietniu 2010 roku wzrosła, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku ubiegłego 2009, o 9%, przy czym zaobserwowano prawie 10% spadek ilości skupowanego mleka surowego; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w miesiącu kwietniu 2010 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2009, spadła o około 8%.

W miesiącu kwietniu 2010 roku Spółka kontynuowała realizację prac budowlano-montażowych w zakładzie produkcyjnym w Czarnocinie, związanych z inwestycją dotyczącą zakupu i instalacji nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, dofinansowywaną ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na poziomie 40% wartości inwestycji. W miesiącu kwietniu 2010 roku przyjęto do użytkowania autocysternę skupową do transportu mleka, dwa tanki do przechowywania mleka i śmietanki o pojemności 4.000 litrów oraz urządzenie stacjonarne do pomiaru ilości przyjętego surowca (mleka). Obecnie trwają prace nad uruchomieniem pasteryzatora do mleka z odgazowywaczem oraz montowana jest instalacja ultrafiltracji do zagęszczania na ciepło mleka ukwaszonego. W związku z przesunięciem terminu odbioru od dostawcy (firma GEA) urządzenia (instalacji) do ultrafiltracji do zagęszczania na ciepło mleka ukwaszonego, co spowodowane jest koniecznością przeprowadzenia niezbędnych testów i prób produkcyjnych, Spółka wysłała do ARiMR, w dniu 11 maja 2010 roku, wniosek o aneks do zawartej z ARiMR umowy o przyznanie pomocy finansowej na realizację przedmiotowej inwestycji, w przedmiocie zmiany (przesunięcia) terminu złożenia przez Spółkę stosownego wniosku o płatność, z dotychczasowego (15 - 25 maja 2010 roku) na nowy (15 - 25 czerwca 2010 roku). Szczegółowe informacje w zakresie procesu i zasad udzielenia Spółce przez ARiMR przedmiotowego dofinansowania Spółka przekazała w drodze Raportów Bieżących EBI: Nr 10/2009 z dnia 14 maja 2009 roku, Nr 2/2010 z dnia 13 stycznia 2010 roku, Nr 4/2010 z dnia 25 stycznia 2010 roku oraz Nr 15/2010 z dnia 12 maja 2010 roku. Zdaniem Zarządu Spółki, realizacja przedmiotowej inwestycji będzie miała wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

W dniu 12 kwietnia 2010 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Milkpol" SA (protokół Walnego Zgromadzenia - akt notarialny sporządzony przez Notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke, Rep. A Nr 1707/10), na którym podjęto uchwały m.in. w sprawie: (i) splitu akcji i zmniejszenia wartości nominalnej jednej akcji, (ii) emisji prywatnej akcji serii C Spółki, przeprowadzanej w ramach subskrypcji prywatnej, kierowanej do potencjalnego inwestora, (iii) ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii C i praw do akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz uchwały związane z dostosowaniem treści Statutu Spółki do aktualnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych w zakresie dotyczącym nowych zasad organizacji i przeprowadzania Walnych Zgromadzeń spółek akcyjnych, tj. uchwały w sprawach: (iv) zmiany Statutu Spółki oraz (v) uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Treść podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał oraz załącznika do jednej z uchwał w postaci Regulaminu Walnego Zgromadzenia została zawarta w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 11/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 roku. Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, przeprowadzanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru - umowy objęcia Akcji serii C zostaną zawarte w okresie od dnia 12 kwietnia 2010 roku do dnia 31 maja 2010 roku włącznie, przy zastrzeżeniu możliwości przesunięcia przez Radę Nadzorczą Spółki terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C) oraz możliwości wcześniejszego, niż pierwotnie ustalony, terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C. Oznacza to, że w okresie miesiąca kwietnia 2010 roku, w przypadku zmiany właściwych terminów oferty prywatnej akcji serii C, możliwe jest zakończenie i zamknięcie subskrypcji Akcji serii C Spółki. Zgłoszenie uchwalonego, na mocy w/w Uchwały Nr 4, podziału (splitu) akcji Spółki do właściwego dla Spółki Sądu Rejestrowego nastąpi łącznie ze zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii C (podział akcji Spółki i podwyższenie kapitału zakładowego zostały objęte treścią jednej uchwały), przy zastrzeżeniu obowiązywania właściwych przepisów prawa w tym zakresie. Przeprowadzenie emisji Akcji serii C i uzyskanie przez Spółkę środków z emisji Akcji serii C pozwoli na pozyskanie finansowania dla dalszego rozwoju Spółki, co może mieć w przyszłości istotny wpływ na sytuację gospodarczą i finansową Spółki.

W okresie następującym po okresie sprawozdawczym, w dniu 7 maja 2010 roku Spółka opublikowała Raport Bieżący EBI Nr 13/2010 - Raport Okresowy Roczny za 2009 rok, tj. za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r., wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego (2008), co może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji Spółki.

Poza wyżej wymienionymi, nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu kwietniu 2010 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, trzy Raporty Bieżące EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 10/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku, Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego,

(2) Raport Bieżący EBI Nr 11/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 roku, Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Milkpol" SA,

(3) Raport Bieżący EBI Nr 12/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 roku, Raport miesięczny "Milkpol" SA za marzec 2010 roku.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu marcu 2010 roku) Spółka przekazała do publicznej wiadomości jeden Raport Bieżący za pośrednictwem systemu ESPI:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 3/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 roku, Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu kwietniu 2010 roku) nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Na dzień 17 maja 2010 roku planowana jest publikacja Raportu Okresowego - Raportu Kwartalnego Spółki za I kwartał 2010 roku.

Zarząd Spółki zwołał na dzień 2 czerwca 2010 roku, w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki w dniu 7 maja 2010 roku, a także w drodze raportu bieżącego EBI Nr 14/2010 z dnia 7 maja 2010 roku oraz raportu bieżącego ESPI Nr 4/2010 z dnia 7 maja 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przedmiotem obrad którego jest w szczególności rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku, podział zysku wypracowanego przez Spółkę w 2009 roku, jak również zmiana Statutu Spółki. Treść projektów uchwał planowanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i innych odpowiednich dokumentów została zamieszczona na stronie internetowej Spółki oraz została przekazana do publicznej wiadomości w drodze wyżej powołanych Raportów Bieżących z dnia 7 maja 2010 roku: Raportu Bieżącego EBI Nr 14/2010 i Raportu Bieżącego ESPI Nr 4/2010.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca maja 2010 roku, a także w okresie bezpośrednio następującym, do dnia 2 czerwca 2010 roku, poza w/w, miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Wiesław Niedziałek - Prezes Zarządu
Jerzy Świerczyński - Vice Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »